Науково-технічна бібліотека

Одеської національної академії харчових технологій

Розташування
Нові надходження
Видання бібліотеки
Енциклопедія вчених
Корисні посилання
Замовлення літератури
КЦВ ОНАХТ
ONAFT4Ref
Зараз на сайті: 20
Сьогодні: 36
Вчора: 386
На поточному тижні: 422
На минулому тижні: 2971
У поточному місяці: 8865
У минулому місяці: 12426
Всього: 523311

Стратегічне управління ресурсним потенціалом аграрних підприємств

Стратегічне управління ресурсним потенціалом аграрних підприємств

Кустріч, Лілія Олександрівна

Стратегічне управління ресурсним потенціалом аграрних підприємств: теорія, методологія, практика : монографія / Л. О. Кустріч. – Умань : Сочінський М. М., 2018. – 416 с. – ISBN 978-966-304-256-5.

У монографії обґрунтовано теоретико-методологічні засади та розроблено практичні пропозиції щодо формування системи стратегічного управління ресурсним потенціалом аграрних підприємств. Висвітлено наукові підходи до макроекономічних і організаційних передумов активізації використання стратегічного управління в аграрних підприємствах. Розкрито формування комплексного механізму стратегічного управління ресурсним потенціалом аграрних підприємств.

Досліджено закономірності використання ресурсного потенціалу аграрних підприємств. Розкрито проблеми побудови моделей для прогнозування використання виробничого потенціалу аграрного підприємства. Обгрунтовано для керівного складу аграрних підприємств вибір методів побудови моделей для моделювання ефективності використання ресурсного потенціалу. Розроблено прогнозування ефективності використання ресурсного потенціалу аграрних підприємств.
Розрахована на керівників, спеціалістів, науковців, аспірантів, магістрантів та студентів.

Добавлено: 2018-10-29 15:50:23
Інноваційні технології в системі управління підприємствами в умовах динамічного середовища

Інноваційні технології в системі управління підприємствами в умовах динамічного середовища

Мартинюк, Олена Анатоліївна

Інноваційні технології в системі управління підприємствами в умовах динамічного середовища : [монографія] / О. А. Мартинюк. – Миколаїв : Швець В. М., 2017. – 448 с. – ISBN 978-617-7421-71-2.

В монографії досліджується широке коло питань, визначення концептуальних основ та теоретично-прикладних аспектів формування інноваційних технологій управління підприємствами на основі теорії інноваційної динаміки. Запропоновано методологічний базис обрання та впровадження інноваційних технологій управління підприємством на основі визначення рівня управлінсько-технологічного зрілості підприємства. Проаналізовані сучасні тенденції функціонування підприємств в динамічному бізнес-середовищі. Систематизовано підходи до формування та застосування комплексу інноваційних технологій управління для забезпечення динамічного розвитку підприємства.

Монографія складається з передмови, семи розділів, післямови та списку використаних джерел. Матеріали монографії стануть у нагоді студентам вищих навчальних закладів, науковцям, викладачам, аспірантам, фахівцям та власникам різних сфер бізнесу, пересічним громадянам які цікавляться питаннями управління підприємствами на основі використання сучасних інноваційних технологій.

Добавлено: 2018-10-29 14:25:25
Звіт про діяльність Національної академіі аграрних наук України за 2017 рік

Звіт про діяльність Національної академіі аграрних наук України за 2017 рік

Звіт про діяльність Національної академіі аграрних наук України за 2017 рік / упоряд. : А. С. Заришняк, О. Є. Гузеватий, В. В. Кузьмінський; Нац. акад. аграр. наук України. - Київ : Аграр. наука, 2018. - 592 с.

Добавлено: 2018-10-24 14:50:59
Каталог інноваційних розробок НААН, рекомендованих для впровадження в агропромислове виробництво

Каталог інноваційних розробок НААН, рекомендованих для впровадження в агропромислове виробництво

Гадзало, Я. М.

Каталог інноваційних розробок НААН, рекомендованих для впровадження в агропромислове виробництво / Я. М. Гадзало, А. В. Балян, В. А. та ін. Вергунов ; за ред. Я. М. Гадзала. - Київ : Аграр. наука, 2018. - 228 с. - ISBN 978-966-540-524-5.

Каталог містить короткий опис кращих інноваційних розробок науково-дослідних установ Національної академії аграрних наук України з питань землеробства, меліорації, механізації, рослинництва, тваринництва, ветеринарної медицини, економіки сільського господарства, харчової та переробної промисловості.

Наукове видання призначено для представників аграрного бізнесу - керівників і спеціалістів сільськогосподарських підприємств різних форм господарювання, фермерів, власників особистих селянських господарств, а також для працівників органів державного управління аграрним сектором , наукових, науково-педагогічних працівників, студентів вищих навчальних закладів аграрної освіти, сільськогосподарських дорадників та інших осіб, зацікавлених у підвищенні ефективності аграрного виробництва завдяки впровадженню інновацій.

Добавлено: 2018-10-24 14:39:20
Оцінка конкурентоспроможності регіональних ринків житлової нерухомості України

Оцінка конкурентоспроможності регіональних ринків житлової нерухомості України

Павлов, Костянтин Володимирович

Оцінка конкурентоспроможності регіональних ринків житлової нерухомості України [Текст] : монографія / К. В. Павлов. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2018. – 482 с. – ISBN 978-966-361-842-5.

В монографії висвітлено теоретичні та практичні аспекти щодо регулювання конкурентних відносин на регіональних ринках житлової нерухомості. Досліджено особливості становлення та функціонування регіональних ринків житла, а також оцінено рівень їх конкурентної спроможності. З’ясовано ступінь монополізації первинного житлового ринку в регіонах країни.

Видання рекомендоване науковцям, аспірантам, здобувачам та студентам. Монографія буде цікава та корисна підприємцям, менеджерам, маркетологам та фахівцям з регіонального розвитку житлового ринку.

Добавлено: 2018-10-24 11:54:33
Механізми активізації інвестиційно-інноваційних процесів регіональної економічної системи

Механізми активізації інвестиційно-інноваційних процесів регіональної економічної системи

Зубков, Руслан Сергійович

Механізми активізації інвестиційно-інноваційних процесів регіональної економічної системи: теорія і практика : монографія / Р. С. Зубков. – Миколаїв : Швець В. М., 2017. – 332 с. – ISBN 978-617-7421-81.

Монографія присвячена дослідженню проблем активізації інвестиційно-інноваційних процесів регіональної економічної системи, особливостей формування іманентної структури регіонально-просторової інвестиційно-інноваційної активності. На основі аналізу досліджень вітчизняних і закордонних учених, вивченню теорії та мотодології сутності процесу стимулювання інвестиційно-інноваційної активності регіону. виявленню основних етапів становлення та розвитку новітньої інвестиційно-інноваційної теорії, факторного аналізу впливу на активність регіональних інвестиційно-інноваційних процесів, визначено стратегічні пріоритети подолання проблем розвитку регіональних інвестиційно-інноваційних процесів, запропонований інструментарій управління інвестиційно-інноваційною діяльністю підприємств Причорноморського регіону в контексті євроінтеграційних процесів. Досліджено зарубіжну практику інвестиційно-інноваційного стимулювання регіональної активності, стан та новітні тенденції розвитку інноваційної діяльності регіону.

Добавлено: 2018-10-23 18:26:41
Політична економія

Політична економія

 Ларіна, Я. С.
   Політична економія : навч. посіб. / Я. С. Ларіна, С. В. Фомішин. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. - 504 с. 

На основі узагальнення фундаментальних надбань світової економічної думки і практики висвітлюються основні питання політичної економії, об’єднані у 18 главах. За змістом навчальний посібник відповідає програмі навчальної дисципліни «Політична економія» для студентів вищих навчальних закладів.

Видання адресоване студентам і аспірантам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, слухачам шкіл бізнесу, підприємцям, працівникам фірм і корпорацій, усім, кого цікавить політична економія.

Добавлено: 2018-10-18 17:13:42
Криогенные энергосберегающие системы теплозащиты, вакуумирования и устройства

Криогенные энергосберегающие системы теплозащиты, вакуумирования и устройства

Жунь, Г. Г. Криогенные энергосберегающие системы теплозащиты, вакуумирования и устройства: учеб. пособие / Георгий Григорьевич Жунь; МОН Украины, Нац. техн. ун-т "Харьковский политехн. ин-т". - Харьков : Водный спектр Джи-Эм-Пи, 2018. - 396 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 372-395. - ISBN 978-617-7445-43-1.

Рассмотрены вопросы, связаные с теоретическими и экспериментальными исследованиями особенностей многомерных процессов тепло- и массопереноса в криогенной теплоизоляции. Разработаны на их основе конструкции и технологи для изготовления криоустройств с самой низкотеплопроводной теплозащитой.

 

Добавлено: 2018-09-18 11:53:58
Моделирование процессов теплообмена при кипении жидкостей

Моделирование процессов теплообмена при кипении жидкостей

Овсянник, А. В. Моделирование процессов теплообмена при кипении жидкостей: монография / Анатолий Васильевич Овсянник. - Гомель : ГГТУ им. П.О. Сухого, 2012. - 284 с. : ил., табл. - ISBN 978-985-535-113-0.

В монографии обобщены и систематизированы результаты экспериментальных и теоретических исследований по интенсификации процессов теплообмена при кипении на гладких и развитых поверхностях, приведены результаты экспериментальных исследований теплообмена при кипении озонобезопасного фреона R134a на гладких изотермических и оребренных неизотермических поверхностях для условий испарителей теплонаносных и холодильных установок. Рассмотрена предложенная теплофизическая модель теплообмена при кипении на изотермической оребренной поверхности, при решении которой получены соотношения, позволяющие определять интенсивность теплоотдачи прямым путем без привлечения экспериментальных данных.

Добавлено: 2018-09-18 11:50:10
Стратегічне управління нафтогазовими підприємствами України: технології, механізми та інструменти реалізації

Стратегічне управління нафтогазовими підприємствами України: технології, механізми та інструменти реалізації

Стратегічне управління нафтогазовими підприємствами України: технології, механізми та інструменти реалізації: наук. монографія / В.І. Варцаба, Я.С. Витвицький, О.М. Витвицька та ін.; за заг. ред. В.П. Петренка, С.А. Побігуна; МОН України, Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 468 с. - ISBN 978-966-694-235-0.

 У монографії розглядаються проблеми ефективного використання технологій, механізмів та інструментів стратегічного управління діяльністю підприємств вітчизняної нафтогазової галузі, а також приводяться результати теоретичних і методологічних досліджень, розробки і апробації практичних рекомендацій для управлінського корпусу, фахівців, викладачів галузево орієнтованих університетів, студентів, аспірантів і здобувачів наукових ступенів.


Добавлено: 2018-09-18 11:47:56
Основи туризмознавства

Основи туризмознавства

Устименко, Л. М. Основи туризмознавства: навч. посіб. / Л. М. Устименко. - 4-тє вид., розшир. - Київ :Альтерпрес, 2015. - 400 с. : іл., табл. - (Бібліотека професійного менеджера).

У навчальному посібнику розкриваються основні поняття туризму, його суспільних фукцій та особливостей організації сучасної туристичної діяльності. Розглядається структура туристичної індустрії та її взаємодія з екологією, культурою, релігією. Подається класифікація видів туризму та їх характеристика. Особливу увагу приділено спеціалізованим видам туризму та перспективним напрямкам їх розвитку в світі та в Україні. Розглянуто специфіку міжнародного туризму, туристичні формальності, основні міжнародні туристичні організації та їх спеціалізацію. Подана характеристика спеціальної туристичної літератури та її практичного застосування. Посібник містить короткий словник туристичної термінології.

Добавлено: 2018-09-18 11:46:17
Енергоефективні теплотехнології переробки функціональної сировини

Енергоефективні теплотехнології переробки функціональної сировини

Петрова, Ж. О.

Енергоефективні теплотехнології переробки функціональної сировини : монографія / Жанна Олександрівна Петрова, Ю. Ф. Снєжкін ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. - Київ : Наук. думка, 2018. - 192 с. - (Проект \"Наукова книга\").

У монографії розглянуто комплексне вирішений проблеми наукового обгрунтування та розробки енергоефективних теплотехнологій отримання функціональних харчових порошків. Поставлена задача вирішується через створення рослинних композицій, розроблення енергоефективного виробництва продуктів швидкого приготування для гарячого харчування населення.

Для співробітників підприємств харчової промисловості, а також студентів вищих навчальних закладів, магістрів та аспірантів інженерно-технічних спеціальностей.

Добавлено: 2018-08-27 12:59:23
Гідродинаміка і тепломасообмін газорідинних потоків на капілярно-пористих структурах

Гідродинаміка і тепломасообмін газорідинних потоків на капілярно-пористих структурах

Туз, Валерій Омелянович

 Гідродинаміка і тепломасообмін газорідинних потоків на капілярно-пористих структурах [Текст] : монографія / В. О. Туз, Н. Л. Лебедь ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського". – Харків : ФОП Бровін О.В., 2018. – 220 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 186-215. – ISBN 978-617-7555-33-8.

Представлено результати досліджень процесів гідродинаміки і тепломасообміну в газорідинних системах. Розробка сучасних контактних тепло- і масообмінних апаратів потребує застосування науково обґрунтованих методик розрахунку їх теплогідравлічних характеристик, які забезпечуються ретельним і коректним вивченням гідродинаміки плівкової течії по стінкам вертикальних каналів з капілярно-пористим покриттям, динаміки взаємодії газового потоку і гравітаційної плівки, особливостей тепло- і масообміну при випарному охолодженні плівки і охолодженні газу ізотермічною плівкою. Технологічна ефективність роботи таких апаратів та їх енергетичні характеристики істотно залежать від оптимальних конструктивних рішень та режимів експлуатації.

Монографія рекомендується спеціалістам, які займаються проблемами гідродинаміки і тепломасообміну в газорідинних системах, а також студентам профільних спеціальностей.


Добавлено: 2018-08-10 11:04:38
Методи контролю харчових продуктів

Методи контролю харчових продуктів

Методи контролю харчових продуктів [Текст] : навч. посіб. / Т. А. Королюк, С. І. Усатюк, Т. А. Костінова, І. М. Філіпченко ; Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : НУХТ, 2017. – 146 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 142-143. – ISBN 978-966-612-192-2.

Викладено перевірені й удосконалені методи контролю вітчизняних і закордонних авторів, а також стандартизовані методики, затверджені в установленому порядку. Детально описано методи контролю, що дає можливість проводити- аналіз без використання інших літературних джерел.

Для студентів вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації. Може бути використано спеціалістами харчових виробництв, науковими співробітниками і викладачами.

Добавлено: 2018-08-09 15:27:30
Наноматеріали та нанотехнології. Їх використання у харчовому виробництві

Наноматеріали та нанотехнології. Їх використання у харчовому виробництві

Косенко, Валерій Анатолійович

Наноматеріали та нанотехнології. Їх використання у харчовому виробництві [Текст] : навч. посіб. / В. А. Косенко, С. В. Кадомський, В. В. Малышев ; Ун-т "Україна" Інж.-технол. ін-т. – Київ : Ун-т "Україна", 2017. – 327 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 314-320. – ISBN 978-966-388-553-7.

У навчальному посібнику наведено класифікацію нанорозмірних структур і проаналізовано їх властивості. Узагальнено відомості про проявлення розмірних ефектів у фізикохімічних, механічних та інших властивостях наноструктурних матеріалів. Розглянуто основні методи отримання порошків, компактних нанокристалічпих, нанопористих і аморфних матеріалів, а також наноструктурних покриттів. Описано основні методи досліджень наноструктурних матеріалів. Викладено сучасні уявлення про формування наноструктурних, нанокомпозитних матеріалів та покриттів, отриманих різними методами. Показано можливості застосування наноструктурних матеріалів і покриттів у харчовому виробництві.

Призначено для студентів, аспірантів, науковців та інженерів, які вчаться та працюють у харчовій промисловості.

Добавлено: 2018-08-09 15:23:01
Наноматеріалознавство

Наноматеріалознавство

Афтанділянц, Є.Г.

Наноматеріалознавство : підручник / Євген Григорович Афтанділянц, О.В. Зазимко. К.Г. Лопатько. - 1-е вид. -Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. - 550 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 529-549. - ISBN 978-966-289-067-9

Підручник «Наноматеріалознавство» написаний для студентів технічних та технологічних напрямів підготовки та спеціальностей вищих навчальних закладів України III-ІV рівнів акредитації.

Наведені закономірності формування нанооб’єктів у газі, рідині та твердій фазі. Представлені хімічні (осадження солей з наступним відновленням, термічне розкладення, золь-гель-технологія, синтез нанодисперсій на основі органічних водорозчинних рідин, плазмохімічний синтез, плазменно-активоване хімічне газофазне осадження) та фізичні (випаровування та конденсація, механічне розмелювання, детонаційний (вибуховий) синтез, ерозійно-вибухове та електроіскрове диспергування металів) методи отримання наноматеріалів.

Розглянуто будову та дефекти металів і сплавів у нанорозмірному стані, діаграми стану подвійних наносистем, процеси формування структури металевих нанооб’єктів та їх сполук.

Наведено класифікацію та механічні властивості нанооб’єктів та наноматеріалів. Надано ефективність застосування нанооб’єктів та наноматеріалів у агропромисловому комплексі, машинобудуванні, енергетиці, металургії, будівництві та медицині.

Показані екологічні аспекти застосування нанооб’єктів та наноматеріалів.

Добавлено: 2018-07-03 16:17:04
Гігієна і експертиза харчових тваринних гідробіонтів та продуктів їх переробки. Частина 1

Гігієна і експертиза харчових тваринних гідробіонтів та продуктів їх переробки. Частина 1

Гігієна і експертиза харчових тваринних гідробіонтів та продуктів їх переробки : підручник. Ч. 1 : Гігієна і експертиза рибопромислової продукції / І.В. Яценка, Н.М. Букалова, Н.В. Богатко, Т.І. Фотіна та ін. ; за ред. І.В. Яценка, Н.М. Богатко, Н.В. Букалової [та ін.]. - Харків : Діса плюс, 2017. - 680 с : табл., рис. - МОН. Бібліогр.: с. 656-673. - ISBN 978-617-7384-64-8. 

У частині 1 підручника висвітлені новітні питання гігієни і експертизи рибопромислових продуктів. Важливе місце відводиться питанням санітарних заходів та умов, спрямованих на збереження якості, забезпечення безпечності й придатності для споживання, а також контролю ризиків на всіх етапах виробництва, транспортування, приймання, зберігання й реалізації рибопромислової продукції.

Описано харчову цінність, морфологічний і хімічний склад товарної риби. Висвітлено ветеринарно-санітарну оцінку риби за хвороб різної етіології, гігієну риби отруйної та за отруєння, а також у разі забруднення їх радіонуклідами.

Викладено біологічні основи консервування харчових тваринних гідробіонтів. Сформульовано сучасні гігієнічні вимоги до охолодженої, підмороженої, замороженої, соленої, копченої, в`яленої та сушеної риби; баличних рибних виробів. Подано сучасні методи контролювання безпечності та якості харчових тваринних гідробіонтів.

Для підготовки фахівців і студентів ОС «Магістр» у вищих навчальних аграрних закладах III-IV рівнів акредитації за спеціальностями «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» та «Ветеринарна медицина», а також для слухачів післядипломної освіти, практикуючих лікарів ветерирарної медицини, які здійснюють державний ветеринарно-санітарнии контроль і нагляд за харчовими продуктами.

Добавлено: 2018-07-03 16:04:28
Гігієна продуктів тваринного походження

Гігієна продуктів тваринного походження

Якубчак, О.М.

Гігієна продуктів тваринного походження: [навч. посіб.] / Ольга Миколаївна Якубчак, Т.В. Таран. - Київ : ПрофКнига, 2017. - 596 с. - Бібліогр.: с. 481-497. - ISBN 978-966-97641-1-9. 

У навчальному посібнику охарактеризовано нормативно-правову базу, що забезпечує виробництво продукції тваринного походження в ЄС, згідно вимог Codex Alimentarius та в Україні. Особливу увагу приділено науковим підходам до безпечності та якості м’яса, охарактеризовано хімічний склад і його технологічні властивості, як сировини для ковбасного виробництва, розглянуто правила гігієни під час зберігання, консервування м’яса, субпродуктів, харчового жиру, крові, кишкової, ендокринно-ферментної, шкіряно-хутрової та іншої технічної сировини.

У навчальному посібнику викладені гігієнічні вимоги до виробництва ковбасних виробів, консервів та інших м’ясних продуктів: підбору безпечної та якісної сировини, збереження її якісних показників, використання оптимальних режимів під час технологічних процесів виробництва різних видів м’ясних продуктів.

Для підготовки студентів ОС «Магістр» факультету ветеринарної медицини, аспірантів зі спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» у навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації та слухачів ННI післядипломної освіти.

Добавлено: 2018-07-03 15:48:03
Очистка воды коагулированием

Очистка воды коагулированием

Запольский, А.К. Очистка воды коагулированием : [монография] / А.К. Запольский. – Каменец-Подольский: ЧП «Медоборы», 2011. – 296 с. : ил.

Рассмотрены физико-химические основы и технология концентрирования и обезвоживания суспензий, а также очистки воды коагулянтами. Дана характеристика загрязнений природных и сточных вод, изложены теория и практика очистки воды. Описаны новая физико-химическая теория коагуляционной очистки воды, предложенная автором, а также способы производства и технология применения коагулянтов и флокулянтов, аппаратурное оформление процессов. Приведены сведения по регенерации коагулянтов, утилизации и переработке илов, полученных в процессах водоочистки. Уделено внимание экономической эффективности различных методов очистки воды с применением коагулянтов и флокулянтов.

Для инженерно-технических и научных работников химической, гидрометаллургической, горнорудной и других отраслей промышленности, а также коммунального хозяйства, специалистов научно-исследовательских и проектных институтов, занимающихся химической переработкой минерального сырья и производства пищевых продуктов, очисткой воды и охраной окружающей среды.

Добавлено: 2018-06-14 16:10:40
Розвиток економіки України: трансформації та інновації

Розвиток економіки України: трансформації та інновації

Розвиток економіки України: трансформації та інновації [Текст] : колект. монографія: в 2 т. Т. 2 / за заг. ред. О.Л. Гальцової; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : Гельветика, 2017. – 328 с.

Монографія присвячена дослідженню методологічних і прикладних питань глобальних трансформаційних процесів та їх впливу на національний і регіональний рівень. Розглянуто концептуальні основи сталого розвитку національної економіка в умовах глобалізації та міжнародної інтеграції. Розкрито сучасний механізм регулювання трансформацій господарського комплексу України.

Розраховано на наукових працівників, викладачів, аспірантів, та студентів, а також усіх тих, хто цікавиться теоретичними розробками в царині економіки і управління та реальними економічними процесами, що розвиваються в Україні та світі.

Добавлено: 2018-05-25 12:40:56
Адаптивний туризм: передумови та перспективи розвитку, лідери Духу і Волі

Адаптивний туризм: передумови та перспективи розвитку, лідери Духу і Волі

Бейдик, О. О.

Адаптивний туризм: передумови таперспективи розвитку, лідери Духу і Волі[Текст]: навч. посіб. / О. О. Бейдик, О. І.Топалова. - Херсон : Олді-плюс, 2017. - 402с. УДК 379.85(477)(075)+338.48(477)(075)

У посібнику розкриті теоретико-методологічні засади дослідженняадаптивного туризму, його становлення,розвиток та поняттєво-термінологічнийапарат. Адаптивний туризм розглядаєтьсяяк складова національного туризму, йогосамостійний вид, що виступає чинникомреабілітації відносно здорових людейпохилого віку та осіб з інвалідністю.Запропоновано нові схеми класифікаціїадаптивного туризму та виділені три основні групи туристів з особливимипотребами. На основі SWOT-аналізурозроблені стратегічні пріоритети розвиткуадаптивного туризму в Україні: створеннядоступних туристсько-екскурсійнихмаршрутів, туристсько-реабілітаційнихцентрів у просторовому каркасіперспективної координаційної системи.

Для волонтерів, соціальних робітників,організаторів туризму, викладачів,студентів.

Добавлено: 2018-05-25 12:29:03
Наукове та технологічне забезпечення вдосконалення систем розробки родовищ нафти і газу

Наукове та технологічне забезпечення вдосконалення систем розробки родовищ нафти і газу

Наукове та технологічне забезпечення вдосконалення систем розробки родовищ нафти і газу: монографія / В.П. Гришаненко, Ю.О. Зарубін, В.М. Дорошенко та ін. - 2-ге вид., випр. та допов. - Київ : ДП "Науканафтогаз", 2015. - 488 с. УДК 622.276+553.98

У монографії сформовано наукові основи вдосконалення систем розробки родовищ нафти і газу, що базуються на результатах наукових досліджень українських та польських учених із урахуванням досвіду впровадження сучасних науково-методичних підходів, програмних комплексів, техніко-технологічних та інших заходів, спрямованих на економічно виправдане та максимально можливе збільшення обсягів видобутку вуглеводів із родовищ, що знаходяться у розробці.

Для широкого кола інженерно-технічних і наукових працівників нафтової і газової промисловості та студентів вузів нафтогазового профілю.

Добавлено: 2018-05-23 12:17:45
Основи метрології, стандартизації, сертифікації та управління якістю

Основи метрології, стандартизації, сертифікації та управління якістю

Кірілеско О.Л., Стояновський В.С.

 Основи метрології, стандартизації, сертифікації та управління якістю : навч. посіб. – Вінниця; Кам`янець-Подільський : Медобори, 2016. – 480 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 469-477. МОН. – 978-617-681-126-8.

У навчальному посібнику на базі основних понять метрології, стандартизації, сертифікації розглянуті питання сертифікації продукції, організації та фінансування робіт із стандартизації, стимулювання застосування державних стандартів, міжнародні відносини у сфері стандартизації та сертифікації, впровадження в Україні вимог директив Європейського Союзу, санітарних, екологічних, ветеринарних норм та міжнародних і європейських стандартів. Викладаються основи про вдосконалення контролю якості і безпеки харчових продуктів.

Посібник розрахований на керівників, інженерно-технічних працівників та спеціалістів підприємств, установ, організацій, суб’єктів підприємницької діяльності, студентів економічних, інженерних, та екологічних спеціальностей вузів, які мають професійний інтерес до питань забезпечення конкурентоспроможності продукції та її якості, порядку проведення та організації сертифікації продукції в Україні.

Добавлено: 2018-05-03 13:38:07
Стандартизція

Стандартизція

Гуменюк Г.Д.

 Стандартизація: навч. посіб. / Нац. ун-т харч. технологій. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. – 330 с. – 978-966-289-130-0.

У навчальному посібнику висвітлені основні положення законодавчих і нормативно-правових документів щодо стандартизації, історії розвитку та формування національної стандартизації, мета, завдання, принципи державної політики, пріоритетні напрямки стандартизації на сучасному етапі. Приведений аналіз законодавчих і нормативно-правових актів, якими регулюється та забезпечується безпечність харчової та сільськогосподарської продукції та здійснюється державний контроль за дотриманням вимог законодавства, норм, правил і стандартів. Висвітлені принципи ринкового нагляду в ЄС і Україні, особливості стандартизації в деяких зарубіжних країнах.

Навчальний посібник рекомендований студентам внз, котрі навчаються за спеціальністю «Якість, стандартизація і сертифікація», «Харчова технологія», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та інших, які вивчають стандартизацію.

Добавлено: 2018-05-03 13:36:09
Статистичний щорічник Одеської області у 2016 році

Статистичний щорічник Одеської області у 2016 році

Статистичний щорічник Одеської області у 2016 році / за ред. Т.В. Копилової; відп. за вип. Л.А. Патлаченко; Держ. служба стат. України; Голов. упр. стат. в Одес. обл. – Одеса : Астропринт, 2017. – 439 с.

У Статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-економічне становище Одеської області у 2016 році порівняно з попередніми роками. Висвітлено показники населення, фінансової та соціальної сери, системи національних рахунків, матеріального виробництва, статистичні показники розвитку регіонів України.

Розрахований на широке коло читачів.

Добавлено: 2018-03-22 14:45:05
Англійська мова для спеціалістів хлібопекарської галузі

Англійська мова для спеціалістів хлібопекарської галузі

Чередніченко Г. А., Шапран Л. Ю.

 Англійська мова для спеціалістів хлібопекарської галузі [Текст] = English for breadmaking : навч. посіб. / Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : НУХТ, 2016. – 107 с. – 978-966-612-187-8.

Спрямований на опанування ділової англійської мови студентами, які навчаються за фахом "Харчові технолоії". Складається з п`яти розділів, які містять автентичні тексти і передтекстові й післятекстові вправи для розширення термінологічного словникового запасу, навичок різних видів читання, перекладу та говоріння в межах тематики хлібопекарської галузі.

Для студентів, аспірантів і викладачів. Може бути корисний для фахівців хлібопекарської галузі, які прагнуть удосконалювати іноземну мову професійного спрямування.

Добавлено: 2018-03-22 01:20:11
Селекція та розведення бджіл

Селекція та розведення бджіл

Богдан М.К., Кірович Н.О., Ясько В.М., Петренко С.О., Котляр Є.О.

 Селекція та розведення бджіл : [посібник]. – Одеса, 2017. – 228 с. – 978-617-7424-82-5.

На основі сучасних досягнень науки і передового досвіду в посібнику висвітлено сучасні методи селекції бджолиних сімей, які базуються на дослідженнях генетики, біотехнології та інформаційних систем. Розглянуто особливості різних прийомів добору і підбору під час чистопородного розведення, схрещування. Наведено основні нормативні документи з організації племінної роботи в Україні та особливості великомасштабної селекції сільськогосподарських тварин.

Посібник призначено для студентів, аспірантів і викладачів факультетів технології виробництва і переробки продукції тваринництва, агробіотехнологічного факультету за таких спеціальностей 204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва", 201 "Агрономія", 203 "Садівництво та виноградарство", вчених науково-дослідних інститутів, спеціалістів суб`єктів племінної справи.

Добавлено: 2018-03-22 01:09:23
Аналітична хімія та аналіз харчової продукції

Аналітична хімія та аналіз харчової продукції

Аналітична хімія та аналіз харчової продукції [Текст] : навч. посіб. / Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Київ : Кондор, 2018. – 336 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 334. – 978-617-7582-32-7.

У Навчальному посібнику розглянуто теоретичні основи аналітичної хімії, якісного хімічного аналізу і найважливіші методи кількісного та фізико-хімічного аналізу.

Видання спрямоване на оволодіння основами аналітичної хімії студентами харчових спеціальностей, з цією метою в посібнику розглянуто методи хімічного та фізико-хімічного аналізу продуктів харчування. Посібник містить приклади розв`язування задач, контрольні вправи, задачі та тести.

Навчальне видання призначене для студентів вищих навчальних закладів та коледжів, що готують фахівців спеціальності "Харчові технології". Може бути корисне для студентів спеціальності "Біотехнологія та біоінженерія". "Технологія виробництва і переробки продуктів тваринницта", "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність".

Добавлено: 2018-03-22 00:59:22
Механічні пиловловлювачі та фільтри в технології комплексного очищення харчових пилоподібних продуктів

Механічні пиловловлювачі та фільтри в технології комплексного очищення харчових пилоподібних продуктів

Механічні пиловловлювачі та фільтри в технології комплексного очищення харчових пилоподібних продуктів [Текст] : монографія. – Суми : Сум. нац. аграр. ун-т, 2017. – 199 с. – 978-617-593-049-6.

У монографії на основі використання широкого кола джерел вперше комплексно проаналізовано механічні пиловловлювачі в харчових виробництвах. Отримано математичні залежності для розрахунку гідравлічних втрат та фракційної ефективності відцентрових циліндричних пиловловлювачів.

Монографія призначена для наукових співробітників і практичних працівників харчових галузей промисловості.

Добавлено: 2018-02-06 14:05:01
Соціологія туризму

Соціологія туризму

Лукашевич, М. П.    Соціологія туризму: підручник / Микола Павлович Лукашевич, С. М. Мошак, Ф. Ф. Шандор. - Київ : Знання, 2015. - 303 с. - (Вища освіта XXI століття).

Соціологія туризму як наукова галузь ще досить молода і перебуває на стадії становлення. Автори спозиціонували соціологію туризму як галузеву соціологічну теорію середнього рівня, яка притаманними їй соціологічними методами досліджує  соціальний феномен туризму в сукупності його проявів:  туристичної діяльності і поведінки, туристичних груп та організацій, соціальних систем і соціального інституту туризму.

Для студентів, що навчаються за фахами: туризм, менеджмент туристичної діяльності, менеджмент готельно-ресторанної справи, для соціологів та соціальних працівників. Книга буде корисною також тим, хто працює у галузі соціології та туризмології.

Добавлено: 2017-12-29 13:20:52
Криптографічні системи та протоколи

Криптографічні системи та протоколи

Лагун, А. Е.    Криптографічні системи та протоколи [Текст]: навч. посіб. / Андрій Едуардович Лагун ; МОН України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 96 с.

Розглянуто теоретичні аспекти дослідження криптографічних систем, а саме питання теоретичної та практичної секретності. Наведено деякі шифри докомп’ютерного періоду з прикладами зашифрування-розшифрування повідомлень. Описано основні, проміжні, розвинені та езотеричні криптографічні протоколи, що використовують криптографічні системи з відкритими ключами та симетричні. Розкрито основні теми з дисципліни «Криптографічні системи та протоколи», кожний розділ містить питання для самоконтролю.

Призначено для студентів базового напрямку 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» усіх форм навчання.

Добавлено: 2017-12-29 13:19:36
Системи автоматизованого керування і моніторингу процесом видобування нафти

Системи автоматизованого керування і моніторингу процесом видобування нафти

Маляр, А. В.    Системи автоматизованого керування і моніторингу процесом видобування нафти [Текст]: монографія / Андрій Васильович Маляр, Б. С. Калужний. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. - 272 с. - ISBN 978-617-607-354-3. 

Монографія присвячена вирішенню актуальної проблеми нафтогазової промисловості України - збільшенню видобутку нафти та зменшенню витрат електроенергії на її видобування на підставі широкого впровадження нових енергоощадних технологій, підвищення ефективності та надійності роботи існуючого та створення нового енергоефективного обладнання.  Розроблені теоретичні засади й методи моделювання роботи електромеханічних систем електроприводу нафтовидобувних установок можуть бути використані не тільки для комп’ютерного аналізу і автоматизованого керування процесом роботи однієї установки, але й служити основою для розроблення інтелектуальних систем керування всього нафтовидобувного родовища.

Добавлено: 2017-12-29 13:18:19
Основи промислової нафтохімії

Основи промислової нафтохімії

Братичак, М. М.    Основи промислової нафтохімії [Текст]: підручник / Михайло Миколайович Братичак ; МОН України, Наук.-метод. центр вищої освіти. - Львів : Вид-во Нац. ун-т "Львівська політехніка", 2008. - 604 с. - МОН. - ISBN 978-966-553-654-3. 

Розглянуто промислові методи одержання продуктів органічного синтезу на основі вуглецевмісних продуктів, серед них рослинного та тваринного походження. На основі нафти та продуктів її перероблення описано способи отримання первинних нафтохімічних продуктів та на їх основі сполук, які знаходять застосування у виробництві полімерів, еластомерів та синтетичних волокон. Окремим розділом подано ініціатори радикальної полімеризації. Наведено принципові технологічні схеми процесів одержання основних органічних продуктів.

Підручник призначений для студентів, аспірантів, викладачів хіміко-технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів та наукових працівників.

Добавлено: 2017-12-29 13:17:19
Англо-український нафтогазовий словник. Українсько-англійський нафтогазовий словник

Англо-український нафтогазовий словник. Українсько-англійський нафтогазовий словник

Англо-український нафтогазовий словник. Українсько-англійський нафтогазовий словник [Текст]: у 2-х ч. / уклад. Р.С. Яремійчук, Л.М. Середницький, З.П. Осінчук, Я.С. Яремійчук, Е.Т. Дерді, В.І. Дністрянський, А.Я. Яремійчук; заг. ред. Р.С. Яремійчука. - Львів : Центр Європи, 2008. - 680 с. - ISBN 978-966-7022-78-5.  

Словник містить терміни та вислови, що стосуються нафтогазової індустрії; геології нафти та газу, підземної гідрогазомеханіки, фізики пласта, буріння свердловин, видобування й транспортування нафти та газу. Подано також морську нафтогазову термінологію.Для інженерно-технічних працівників, студентів, аспірантів і викладачів університетів і технікумів нафтогазової промисловості та перекладачів.

Добавлено: 2017-12-29 13:16:31
Колтюбінг в нафтогазовидобуванні

Колтюбінг в нафтогазовидобуванні

Поліник, М. М.   

Колтюбінг в нафтогазовидобуванні: довідник-навч. посіб. / М. М. Поліник, В. М. Ясюк, Р. С. Яремійчук. - Київ; Сімферополь; Львів : Центр Європи, 2014. - 336 с. - ISBN 978-966-464-006-7.  

Довідник-навчальний посібник, призначений для вивчення нових колтюбінгових технологій студентам та спеціалістам.

Добавлено: 2017-12-29 13:14:42
Матеріалознавство та матеріали у харчовій промисловості

Матеріалознавство та матеріали у харчовій промисловості

Матеріалознавство та матеріали у харчовій промисловості [Текст] : підручник / В. А. Косенко, Н. Ф. Кущевська, С. В. Кадомський та ін. ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Ун-т "Україна", 2017. – 298 с. : іл. – Бібліогр.: с. 284-285. 

У підручнику наведено основні положення загального матеріалознавства, охарактеризовано властивості, структуру і застосування сталей, чавунів, кольорових металів та їх сплавів, полімерів, неорганічних матеріалів. наноматеріалів та композиційних матеріалів, які використовуються у харчовій промисловості.

Призначено для студентів вищих навчальних закладів галузей знань 13 «Механічна інженерія», 16 «Хімічна та біоінженрія» та 18 «Виробництво та технології».

Добавлено: 2017-12-28 17:18:14
Ветеринарно-санітарна експертиза рослинних харчових продуктів

Ветеринарно-санітарна експертиза рослинних харчових продуктів

Ветеринарно-санітарна експертиза рослинних харчових продуктів: навч. посіб. / за ред. І. В. Яценка. – Харків : Еспада, 2011. – 256 с : іл. – Бібліогр.: с. 252-255. 

Наведені дані щодо асортименту і класифікації об’єктів ветеринарно-санітарної експертизи — рослинних харчових продуктів (овочів, фруктів, ягід, грибів, борошна. рослинного крохмалю, зернових і бобових культур, рослинних харчових жирів). Висвітлено загальну характеристику найбільш розповсюджених хвороб і пошкоджень продуктів рослинного походження. Описано сучасні ветеринарно-санітарні вимоги до рослинних харчових продуктів та методи оцінки їх якості і безпеки.,

Посібник буде корисним студентам, магістрантам факультету ветеринарної медицини вищих навчальних закладів аграрного профілю, викладачам, фахівцям-експертам.

Добавлено: 2017-12-28 17:17:30
Токсикологічна хімія харчових продуктів та косметичних засобів

Токсикологічна хімія харчових продуктів та косметичних засобів

Токсикологічна хімія харчових продуктів та косметичних засобів: підручник / за ред. С. А. Воронова ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2010. – 316 с. : іл. – Бібліогр.: с. 287-305. 

У підручнику подано основні дані про певні класи ксенобіотиків, що можуть міститись у харчових продуктах та косметичних засобах. Особливу увагу приділено аспектам потрапляння токсикантів із зовнішнього середовища у організм людини, їх токсичній дії, методам їх виявлення та запобігання отруєнням. Значну увагу в підручнику приділено проблемі використання харчових добавок і компонентів косметичних засобів та можливим проявам їх токсичності.

Для студентів спеціальності “Хімічна технологія харчових добавок та косметичних засобів”. Також може бути цікавим студентам харчових спеціальностей, токсикологам, медикам та біологам.

Добавлено: 2017-12-28 17:16:45
Економічна інформатика. СУБД MS Access

Економічна інформатика. СУБД MS Access

Харченко, О. А. Економічна інформатика. СУБД MS Access: опор. конспект лекцій / О. А. Харченко, С. Л. Рзаєва ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 109 с.

Опорний конспект лекцій «Системи управління базами даних СУБД Access» з дисципліни «Економічна інформатика» розроблено відповідно до програми підготовки ОКР «бакалавр» напрямів 030508 «Фінанси і кредит» та 030509 «Облік і аудит».

У конспекті послідовно розкрито зміст основних питань з кожної теми: основні теорії проектування баз даних, основи роботи в системі СУБД Access, створення та редагування таблиць в СУБД Access, побудова запитів засобами СУБД Access, а також зібрано основні положення, висновки наукових досліджень, розкрито сутність системного підходу при розв’язанні науково-дослідних і практичних задач, використовуючи бази даних СУБД Access.

Використання опорного конспекту дозволить студентам більш широко та ґрунтовно вивчити поданий викладачем навчальний матеріал.

Добавлено: 2017-12-28 17:16:08
Поведінка споживачів

Поведінка споживачів

Федоришина,  І. Л. Поведінка споживачів : опор. конспект лекцій / І. Л. Федоришина ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 46 с. : іл. – Бібліогр.: с. 46.

Дисципліна «Поведінка споживачів» належить до вибіркової частини дисциплін навчального закладу, призначеної для студентів, які здобувають освітній ступінь «магістр» за галуззю знань «Економіка та підприємництво» спеціальністю «Маркетинг», а також для студентів, які здобувають освітній ступінь «бакалавр» за спеціальністю «Реклама».

Опорний конспект лекцій призначено для ознайомлення студентів із науково-методичними підходами до вивчення теорії та методики досліджень поведінки споживачів та формування професійних компетентностей на основі засвоєного матеріалу.

Добавлено: 2017-12-28 17:14:47
Продакт плейсмент

Продакт плейсмент

Ромат, Є. В. Продакт плейсмент : опор. конспект лекцій / Є. В. Ромат, О. І. Микало ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Каф. маркетингу та реклами. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 62 с. : іл. – Бібліогр.: с. 61-62.

Дисципліна «Продакт плейсмент» є інтегрованою комплексною навчальною дисципліною, вибірковою для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою рівня «магістр» напряму підготовки 030302 «Реклама і зв’язки з громадськістю» спеціальності 8.03030201 «Реклама».

Опорний конспект лекцій призначено для ознайомлення студентів із науково-методичними підходами до вивчення технології продакт плейсмент як інструменту маркетингових комунікацій підприємства та формування професійних компетенцій на основі засвоєного матеріалу.

Добавлено: 2017-12-28 17:14:07
Комерційна логістика

Комерційна логістика

Харсун,  Л.Г. Комерційна логістика: опор. конспект лекцій / Л.Г.  Харсун,  Л.Г. ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 80 с. : іл. – Бібліогр.: с.78-80.

Опорний конспект лекцій (ОКЛ) розроблений відповідно до програми дисципліни «Комерційна логістика» і призначений для студентів освітнього ступеня «магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізацій 03 «Товарознавство та організація зовнішньої торгівлі», 02 «Товарознавство та комерційна логістика».

Метою дисципліни «Комерційна логістика» є формування у майбутніх фахівців системних знань та принципів комерційної логістики, набуття практичних навичок щодо впровадження вітчизняними підприємствами сучасних методів управління матеріальними та іншими потоками.

Добавлено: 2017-12-28 17:13:32
Економічна кібернетика

Економічна кібернетика

Краснощок, В. М. Економічна кібернетика : опор. конспект лекцій / В. М. Краснощок, О. В. Криворучко, О. І. Козік ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 118 с.

Опорний конспект розроблено відповідно до програми дисципліни «Економічна кібернетика» з напряму підготовки «Економіка і підприємництво» професійного спрямування «Економічна кібернетика» для студентів денної форми навчання, які здобутвають освітній ступінь «бакалавр».

Підготовлений опорний конспект має на меті, з одного боку, забезпечити більш інтенсивне використання лекційного часу та візуальне супроводження лекцій, з іншого – надати допомогу та систематизувати самостійну роботу студентів із вивчення навчального матеріалу дисципліни.

Опорний конспект слід використовувати студентам для роботи на лекційному занятті, що є запорукою успішності засвоєння цієї дисципліни.

Добавлено: 2017-12-28 17:12:35
Товарознавство. Непродовольчі товари. Культурно-побутові вироби

Товарознавство. Непродовольчі товари. Культурно-побутові вироби

Глушкова, Т. Г. Товарознавство. Непродовольчі товари. Культурно-побутові вироби : опор. конспект лекцій / Т. Г. Глушкова, Л. В. Андрієвська ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 106 с. : іл. – Бібліогр.: с. 105-106.

Опорний конспект лекцій з дисципліни «Товарознавство. Непродовольчі товари. Культурно-побутові вироби» розроблено для студентів факультету товарознавства і торговельного підприємництва всіх спеціальностей денної та заочної форми навчання, які здобувають освітній ступінь «бакалавр».

Розвиток та удосконалення ринкових відносин вимагають чіткого підходу до характеристики товару як основного об’єкта комерційної діяльності. Тому проблема всебічного вивчення товару з оцінюванням його видових, кількісних та якісних характеристик завжди буде актуальною незалежно від суспільних формацій.

Добавлено: 2017-12-28 17:11:41
Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами

Ромашко, О. М. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами : опор. конспект лекцій / О. М. Ромашко; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : КНТЕУ, 2017. – 108 с. – Бібліогр.: с. 105-108.

Опорний конспект лекцій (ОКЛ) з дисципліни «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами» призначено для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності «Облік і оподаткування», ОС «магістр» усіх форм навчання.

Основною метою розробки ОКЛ з дисципліни «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами» є активізація роботи студентів в процесі засвоєння знань під час лекцій, практичної та самостійної роботи для формування у майбутніх фахівців сучасних знань щодо інформації, що відображається у фінансовій звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Добавлено: 2017-12-28 17:10:02
Облік, калькуляція і звітність у закладах ресторанного господарства

Облік, калькуляція і звітність у закладах ресторанного господарства

Карпенко, Р.В. Облік, калькуляція і звітність у закладах ресторанного господарства : навч. посіб. / Р. В. Карпенко, В. М. Кузнецов, Н. Г. Салогуб. – Харків : Світ Кн., 2017. – 288 с. 

Навчальним посібник з обліку, калькуляції та звітності створений відповідно до типової навчальної програми предмета «Облік, калькуляція і звітність» Державного стандарту професійно-технічної освіти з професій «Кухар» код 5122, «Кондитер» код 7412, «Офіціант Бармен» код 5123 (зміни внесені у межах дозволених норм). В навчальному посібнику висвітлені питання щодо організації діяльності ресторанного господарства понять про господарський облік, матеріальну відповідальність, загальні принципи організації обліку, ціноутворення та калькуляції, облік касових операцій, проведення інвентаризації у закладах ресторанного господарства.

При підготовці навчального посібника використані новітні матеріали бухгалтерського обліку для закладів ресторанного господарства.

Навчальний посібник може бути використаний викладачами на теоретичних уроках з бухгалтерського обліку, учнями - при виконанні домашнього завдання та при підготовці до практичних робіт, майстрами виробничого навчання - для актуалізації знань на вступних інструктажах під час виробничого навчання

Добавлено: 2017-12-28 15:46:37
Санітарна мікробіологія

Санітарна мікробіологія

Гудзь, С. П. Санітарна мікробіологія: підручник / С. П. Гудзь, С. О. Гнатуш, Г. І. Звір ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2016. – 348 с. : іл. – ( Біологічні Студії). 

Підручник містить вісім розділів, у яких охарактеризовані мікробоценози навколишнього середовища (води, повітря, ґрунту), продуктів харчування, предметів побуту, лікарських препаратів, а також процеси їхнього функціонування, які можуть впливати на здоров'я людини. Значну увагу приділено санітарно-показовому значенню мікроорганізмів, методам їх виявлення і контролю, заходам з очищення середовищ від небезпечних чинників. У кінці кожного розділу є питання для перевірки знань і список рекомендованої літератури для поглибленого ознайомлення.

Для студентів, аспірантів біологічних, екологічних і медичних спеціальностей, а також для наукових працівників, фахівців-мікробіологів, епідеміологів різних установ і підприємств.

Добавлено: 2017-12-28 15:45:31
Технологія продуктів забою тварин

Технологія продуктів забою тварин

Маньковський, А. Я. Технологія продуктів забою тварин : підручник / А. Я. Маньковський, Т. А. Антонюк. – Київ : Агроосвіта, 2014. – 336 с. 

У підручнику викладено порядок реалізації забійних тварин і птиці на м'ясопереробні підприємства, визначення категорій вгодованості та особливості первинної переробки тварин і одержаних продуктів забою. Наведено характеристику складу та властивостей м'яса, вплив окремих факторів на формування його якісних показників як сировини для переробки, методи консервування м'яса та м'ясопродуктів.

Розрахований на викладачів і студентів напряму 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» вищих навчальних закладів, а також фахівців тваринництва, керівників аграрного комплексу та фермерів.

Добавлено: 2017-12-28 15:44:30
Автоматизація виробничих процесів харчових технологій

Автоматизація виробничих процесів харчових технологій

Гончаренко, Б. М. Автоматизація виробничих процесів харчових технологій: підручник / Б. М. Гончаренко, А. П. Ладанюк ; Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : НУХТ, 2014. – 530 с. : іл. – Бібліогр.: с. 524-526. - МОН. 

Розглянуто основи метрології та вимірювальної техніки, принципи побудови схем автоматичного контролю й керування, принципи дії, технічні та метрологічні характеристики вимірювальних перетворювачів і приладів контролю температури, тиску, витрати, рівня, складу й фізико-хімічних властивостей речовин, основи проектування автоматизованих систем різного рівня та призначення. Висвітлено основи теорії автоматичного керування, алгоритми й об’єкти керування методи моделювання систем керування, проблеми стійкості та якості систем автоматичного керування. Описано технічні засоби впливу на технологічні процеси. Розглянуло основи сучасних мікропроцесорних засобів та комп’ютерно-інтегрованих систем на базі мереж. Наведено приклади схем автоматизації різних харчових технологічних процесів.

Для студентів вищих технічних навчальних закладів, які навчаються за напрямом «Інженерна механіка», у тому числі «Пакувальна техніка», «Харчова технологія та інженерія» і «Біотехнологія».

Добавлено: 2017-12-28 15:41:58
Технологія підготовки питної води

Технологія підготовки питної води

Орлов, В.О. Технологія підготовки питної води: навч. посіб. / В. О. Орлов, А. М. Орлова, В. О. Зощук ; Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2010. – 176 с. : іл.

Наведено програму курсу, опорний конспект лекцій, контрольні запитання та тести з вивчення курсу, методичне забезпечення курсу, список рекомендованої літератури. Навчальний посібник може бути корисним при самостійному вивченні дисципліни в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу студентами, які навчаються за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка» (водні ресурси) професійним спрямуванням «Водопостачання та водовідведення».

Добавлено: 2017-12-28 15:41:11
Курсове проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства

Курсове проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства

Курсове проектування об`єктів готельно-ресторанного господарства: навч. посіб. / Н. О. П'ятницька, О. М. Григоренко, Є. В. Красовський, Л. Г. Агафонова ; Київ. ун-т туризму, економіки і права. – Київ : Кондор, 2016. – 152 с. 

Навчальний посібник містить теоретичні та практичні рекомендації щодо виконання курсового проекту. Наведені методики розробки концептуальних засад та визначення обсягу основних та додаткових послуг в підприємствах готельно-ресторанного господарства, проектування підприємств готельно-ресторанного бізнесу, ресурсного забезпечення випуску продукції та надання послуг, розрахунку кошторису будівництва і ефективності використання основних фондів.

Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа».

Добавлено: 2017-12-28 15:40:17
Гроші та кредит

Гроші та кредит

Сушко, Н. М. Гроші та кредит: навч. посіб. / Н. М. Сушко ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНЕУ, 2016. - 384 с. : іл. - Бібліогр.: с. 370-375. 

У навчальному посібнику викладено системне розуміння сучасного механізму функціонування базових категорій «гроші» та «кредит», закономірностей руху фінансових активів у межах конкретних інституційних сфер монетарного середовища, систематизовано наявні знання про грошово-кредитний простір із урахуванням сучасних тенденцій його розвитку.

Розрахований на фахівців-бакалаврів у сфері фінансів та банківської справи, а також може бути використаний студентами всіх економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, наукових і практичних працівників

Добавлено: 2017-12-28 15:33:02
Пакувальні матеріали та їх фізико-хімічні властивості

Пакувальні матеріали та їх фізико-хімічні властивості

Пакувальні матеріали та їх фізико-хімічні властивості: підручник / А. І. Соколенко, В. С. Костюк, К. В. Васильківський та ін. ; за ред. А.І. Соколенка; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ : Кондор, 2015. - 396 с. - МОН. 

У підручнику розглянуто класифікацію пакувальних матеріалів та допоміжних пакувальних засобів, вимоги до їх сучасного використання, викладено особливості властивостей окремих видів пакувальних матеріалів, їх застосування, основні методи оцінки та визначення якості.

Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, а також фахівців і споживачів пакувальної та харчової промисловості.

Добавлено: 2017-12-28 14:42:41
Технологія маргаринів та промислових жирів

Технологія маргаринів та промислових жирів

Паска, М. З. Технологія маргаринів та промислових жирів: навч. посіб. / М. З. Паска, І. М. Демідов, О. І. Жук ; Львів. нац. ун-т. вет. медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького. - Львів : Сполом, 2013. - 188 с. : іл. - МОН. - Бібліогр.: с. 186-187.  

Розглянуто сучасну класифікацію маргаринів, їх фізико-хімічні властивості. Наведено характеристику найпоширеніших рослинних олій, тваринних жирів, модифікованих жирів, маргаринів. Розглянуто технологію маргаринів та промислових жирів.

Викладено теорію, практику, технологію, блок-схеми та технологічні схеми роботи обладнання, наукові та практичні основи процесів переробки маргаринів та промислових жирів.

Для студентів вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації, які навчаються за напрямом 6.091700  «Харчова технологія та інженерія» за спеціальністю «Технологія жирів та жирозамінників», аспірантів та фахівців-виробничників.

Добавлено: 2017-12-28 14:29:30
Технологія тваринних жирів

Технологія тваринних жирів

Паска, М. З. Технологія тваринних жирів: навч.-метод. посіб. / М. З. Паска. - Львів : Добра справа, 2010. - 135 с. : іл. - МОН. - Бібліогр.: с. 120-122. 

У навчально-методичному посібнику викладено основні питання контролю якості тваринного жиру, описано зміни, які відбуваються у харчових жирах під час зберігання. Особливу увагу приділено впливу жирнокислотного складу на властивості та тривалість зберігання харчових жирів, а також виявленню надлишкової кількості антиоксидантів у жирах, санітарно-гігієнічним вимогам до цеху харчових тваринних жирів. Висвітлено вплив сировини, окремих технологічних операцій виробництва на формування асортименту, якість та харчову цінність топлених жирів.

Навчально-методичний посібник розрахований для студентів вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації, які навчаються за спеціальністю "Технологія жирів та жирозамінників", аспірантів та фахівців-виробничників.

Добавлено: 2017-12-28 14:27:34
Технологія борошняних кондитерських виробів

Технологія борошняних кондитерських виробів

Технологія борошняних кондитерських виробів : навч. посіб. / за ред. О.В. Самохвалової; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Київ : ФОП Бровін О.В., 2017. – 572 с. – 978-617-7256-94-5.

У навчальному посібнику викладено інформацію про виробництво борошняних кондитерських виробів. Наведено вимоги до зберігання сировини та підготовки її до виробництва. Розглянуто наукові основи тістоутворення, технології різних видів тіста, випічних і оздоблювальних напівфабрикатів, процеси та способи художнього оздоблення борошняних кондитерських виробів. Викладено технології продукції спеціального призначення, національних кондитерських виробів. Подано відомості щодо розрахунку рецептур цієї продукції, контролю та управління якістю, санітарних вимог до виробництва.

Рекомендовано для студентів спеціальностей «Харчові технології», «Готельно-ресторанна справа», а також студентів споріднених спеціальностей, викладачів, аспірантів, інженерно-технічних працівників, які зайняті в галузі виробництва борошняних кондитерських виробів.

Добавлено: 2017-12-26 14:08:09
Очищення природної води на пінополістирольних фільтрах

Очищення природної води на пінополістирольних фільтрах

Очищення природної води на пінополістирольних фільтрах : монографія / за ред. В.О. Орлова; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2012. – 172 с. – 978-966-327-214-6.

В монографії розглядаються питання очищення природних вод від завислих речовин, кольоровості, заліза за технологічними схемами з пінополістирольними фільтрами при підготовці води для цілей господарсько-питного водопостачання. Розглянуті основні теоретичні положення очищення води в плаваючій засипці та її промивання, наведені результати багаторічних досліджень і впровадження фільтрів з пінополістирольною засипкою, які проведені на кафедрі водопостачання та бурової справи НУВГП.

Для інженерно-технічних працівників проектних, будівельних і експлуатаційних організацій комунального господарства та студентів.

Добавлено: 2017-12-26 14:07:28
Логістичні стратегії в торгівлі

Логістичні стратегії в торгівлі

Ільченко, Н.Б. Логістичні стратегії в торгівлі: монографія / Н.Б. Ільченко ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2016. - 432 с. - ISBN 978-966-629-814-3.

У монографії систематизовано та розроблено теоретико-методологічні підходи і практичний інструментарій формування логістичної стратегії на підприємствах торгівлі. Досліджено сутність логістичної стратегії та визначено власний підхід до трактування терміна «логістична стратегія», враховуючи управління бізнес-процесами підприємства торгівлі. Проаналізовано особливості основних видів логістичних стратегій, наведено практику їх застосування. Досліджено основні етапи формування оптимальної логістичної стратегії, розроблено багатовимірну динамічну модель управління ланцюгами поставок в оптовій торгівлі Вдосконалено модель вибору розміщення власного розподільчого центру на умовах аутсорсингу для роздрібної торговельної мережі. Досліджено теоретико-методичні підходи до оцінювання ризиків реалізації логістичної стратегії управління діяльністю підприємства торгівлі Вдосконалено методичний інструментарій оцінювання ефективності управління ланцюгами поставок на підприємствах торгівлі.

Призначено для наукових співробітників, викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, працівників торговельної сфери та фахівців, які зацікавленні у вирішенні проблем формування логістичної стратегії в торгівлі.

Добавлено: 2017-12-26 14:06:36
Удосконалення процесів і обладнання у виробництвах солодів і пива

Удосконалення процесів і обладнання у виробництвах солодів і пива

Бут, С.А. Удосконалення процесів і обладнання у виробництвах солодів і пива : монографія / С.А. Бут; Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : Кондор, 2016. – 262 с. – 978-617-7278-69-5.

В монографії наведено теоретичне підґрунтя, яке стосується удосконалення і оптимізації взаємодій матеріальних і енергетичних потоків у вказаних технологіях, наслідком яких є підвищення виходу цільових продуктів, рівня утилізації вихідних енергетичних потоків, зниження питомих енергетичних і економічних витрат, підвищення якісних показників продукції, зниження екологічного тиску на довкілля. В структурі монографії характеризуються матеріальні сировинні потоки як першоджерела енергетичних потенціалів, методики теоретичних і експериментальних досліджень і їх реалізація, особливості трансформацій енергетичних і матеріальних потоків, що стосуються виробництва солодів в пива.

Монографія призначена для науковців і працівників промисловості, а також для студентів, магістрантів і аспірантів вищих навчальних закладів, що стосуються харчової і переробної промисловостей.

Добавлено: 2017-12-26 14:05:38
Токсикологія продуктів харчування

Токсикологія продуктів харчування

Токсикологія продуктів харчування : підручник / за ред. С.А. Воронова; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. – 556 с. – МОН. – 978-617-607-665-0.

Послідовно висвітлено теоретичні основи харчової токсикології, токсикологічну дію відомих забруднювачів харчових продуктів на організм людини та його інтоксикацію бактеріями та вірусами, забруднення харчових продуктів природними токсикантами, токсикологію харчових добавок. Наведено дані щодо канцерогенної, мутагенної та тератогенної дії токсикантів, проблем харчової алергії та дисбалансу компонентів їжі.

Підручник призначений для студентів спеціальності «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів», а також може бути цікавим для токсикологів, медиків, біологів та широкого загалу.

Добавлено: 2017-12-26 14:04:25
Збірник рецептур борошняних кондитерських і здобних булочних виробів

Збірник рецептур борошняних кондитерських і здобних булочних виробів

Збірник рецептур борошняних кондитерських і здобних булочних виробів : навч.-практ. посіб. / уклад. О.В. Павлов. – Вид. перероб. і допов. – Київ : ПрофКнига, 2018. – 336 с. – 978-966-97641-0-2.

Збірник містить 227 рецептур на торти, тістечка, кекси, рулети, здоби, печиво, пряники, вафельні вироби, начинки і глазурі. Наведено технологічні нормативи для підприємств громадського харчування і кондитерських виробництв.

Збірник належить до технологічних нормативних документів на рівні з діючими ГОСТами, ДСТУ та іншою технологічною документацією і містить єдині вимоги до технологічних процесів, готової продукції масового виготовлення, а також норми витрат сировини на вироблену продукцію.

Добавлено: 2017-12-26 14:03:47
Технологія зберігання зерна з основами захисту від шкідників

Технологія зберігання зерна з основами захисту від шкідників

Технологія зберігання зерна з основами захисту від шкідників : навч. посіб. / Н.М. Осокіна, І.І. Мостов`як, О.П. Герасимчук та ін. – Київ; Умань : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2016. – 248 с. : іл. – Бібліогр.: 236 с. – 978-617-7092-89-5.

Наведено відомості про хімічний склад та властивості зернової маси як об’єкта зберігання і переробки. Розглянуто технологічні заходи, режими і способи, що забезпечують зберігання зернових мас. Висвітлено контроль якості зерна і насіння. Викладено найпоширеніші види шкідників хлібних запасів, основи захисту від них.

Для студентів закладів освіти II—IV рівнів акредитації зі спеціальностей підготовки «Харчові технології» та «Агрономія», а також викладачів і фахівців у галузі зберігання зерна.

Добавлено: 2017-12-26 14:02:51
Проектування підприємств готельно-ресторанного господарства

Проектування підприємств готельно-ресторанного господарства

Проектування підприємств готельно-ресторанного господарства : навч. посіб. / за заг. ред. Н.О. П’ятницької, Н.М. Зубар; Київ. ун-т туризму, економіки і права. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Київ : КУТЕП, 2016. – 407 с. – 978-966-351-342-3.

Розкрито теоретичні та практичні рекомендації щодо виконання дипломного проекту. Наведені методики галузевого аналізу, проектування підприємств готельно-ресторанного бізнесу, розрахунку обсягів реалізації готельно-ресторанного продукту, забезпечення підприємства матеріальними, трудовими і фінансовими ресурсами, формування організаційної структури управління, економічного обґрунтування прийнятих рішень.

Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за напрямом 14010101 «Готельна і ресторанна справа», а також може бути корисним викладачам, спеціалістам-практикам.

Добавлено: 2017-12-26 13:58:57
Харчові продукти. Фрукти, ягоди, овочі, гриби та продукти їхньої переробки: Лабораторний практикум

Харчові продукти. Фрукти, ягоди, овочі, гриби та продукти їхньої переробки: Лабораторний практикум

Харчові продукти. Фрукти, ягоди, овочі, гриби та продукти їхньої переробки: Лабораторний практикум: навч. посіб. / за ред. В. А. Колтунова ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 420 с. : табл. – (Товарознавство). – Бібліогр.: с. 358-359. – 978-966-629-785-6.

У навчальному посібнику висвітлено матеріал згідно з класифікацією овочів, фруктів, ягід, грибів і продуктів їхньої переробки з урахуванням новітніх досягнень біології, хімії, стандартизації. Досліджено якість плодоовочевих товарів відповідно до нормативної технічної документації, їх споживні властивості і стійкість до фізіологічних розладів шляхом визначення їхнього хімічного складу із застосуванням сучасних методів дослідження Приділено увагу науково-дослідній роботі студентів у галузі плодоовочівництва.

Призначено для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, які навчаються за напрямом підготовки «Торгівля», аспірантів, а також для фахівців відповідних галузей.

Добавлено: 2017-12-26 13:02:59
Фізико-хімічні методи обробки сировини і харчових продуктів

Фізико-хімічні методи обробки сировини і харчових продуктів

Фізико-хімічні методи обробки сировини і харчових продуктів: підруч. для студ. ВНЗ / А.І. Соколенко, В.А. Піддубний, В.М. Гіджеліцький та ін.; Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : Кондор, 2015. – 324 с. : іл. – Бібліогр.: с. 322-324. МОН. – 978-617-7278-05-3.

Викладено поняття про енергетичні поля впливу, оброблення харчових продуктів опроміненням, змінним електричним струмом, магнітними полями, акустичними методами, а також засоби стерилізації, консервування, хімічного оброблення продукції тощо, спрямовані на забезпечення подовження терміну зберігання і зменшення втрат готової продукції, збереження її якісних показників. Викладено матеріали, які стосуються новітніх досліджень вакуумної обробки середовищ, обробки рідинних або вологонасичених середовищ в умовах технологій різкого зниження тисків та впливів осмотичних тисків на стабілізацію продуктів харчування. Наводяться методи, технології та обладнання для оброблення продукції, прогнозуються напрями удосконалення методів оброблення.

Видання призначено для студентів вищих навчальних закладів, а також може бути використано інженерно-технічними працівниками харчових виробництв, конструкторських бюро, науковими співробітниками.

Добавлено: 2017-12-26 12:55:26
Українська ділова і фахова мова: практичний посібник на щодень

Українська ділова і фахова мова: практичний посібник на щодень

Українська ділова і фахова мова: практичний посібник на щодень /М.Д. Гінзбург, І.О. Требульова, С.Д. Левіна, І.М. Корніловська; за ред. М.Д. Гінзбурга. – 2-ге вид., випр. і допов.– Київ : ІНКОС : 2017 . – 654 с.

   Мета посібника - допомогти читачеві підготувати текст лекції, доповіді або виступу, написати статтю чи монографію, скласти наказ, службовий лист або інший управлінський документ, звіт про науково-дослідну роботу або реферат, оформити дисертацію, дипломну чи курсову роботу українською мовою.

   У посібнику зібрано складні випадки слововживання, що спричиняють найхарактерніші помилки, а саме: звертання; прийменникові конструкції; слова і словосполуки, що описують процеси; українські відповідники росіїських термінів, що містять слово "упраление"; деякі науково-технічні та управлінські терміни; словосполуки із числівниками; усталені вислови ділової мови.

    Для швидкого одержання довідки щодо вживання перелічених конструкцій основний матеріал посібника згруповано в таблиці.

    Призначено для викладачів та студентів, науковців, інженерно-технічних працівників, керівників різних рівнів.

Добавлено: 2017-12-11 17:02:47
Основи стандартизації

Основи стандартизації

Сукач, М.К.

Основи стандартизації: навч. посіб. / М.К. Сукач.− 2-ге вид., перероб. і допов.− Київ: Вид-во «Ліра-К», 2017.− 324 с.

   У навчальному посібнику викладено загальні положення та визначення зі стандартизації, дано відомості з міжгалузевої та міжнародної систем стандартизації. Наведено методологічні основи стандартизації й уніфікації промислової продукції та технологічних процесів. Дано структуру й принципи роботи вітчизняних і закордонних національних установ зі стандартизації. Розглянуто основні аспекти співробітництва в галузі стандартизації.

      Призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», «Менеджмент», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Буде корисним інженерно-технічним працівникам і фахівцям, які займаються питаннями стандартизації промислової продукції та технологічних процесів.

Добавлено: 2017-12-11 16:58:40
Проектування систем автоматизації

Проектування систем автоматизації

Трегуб, В.Г.

Проектування систем автоматизації: навч. посіб. / В.Г. Трегуб.  − Київ: Вид-во «Ліра-К», 2017. − 344 с.

Висвітлено основи інженерно-технічного та організаційного забезпечення проектування сучасних систем автоматизації, що складаються з робочих станцій, об’єднаних в обчислювальні мережі.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Може бути використаний науково-технічними працівниками та спеціалістами в галузі сучасних систем автоматизації.

Добавлено: 2017-12-11 16:57:05
Основи наукових досліджень: підготовка дисертації

Основи наукових досліджень: підготовка дисертації

Партико, З. В.

Основи наукових досліджень: підготовка дисертації: навч. посіб. / З.В. Партико. — 2-ге вид., перероб. і допов.— Київ : Вид-во «Ліра-К», 2017. — 232 с.

     Описано науку, псевдонауку, паранауку та їх відмінності. Подано універсальні вимоги до науки, а також специфічні вимоги до природничих, суспільно-гуманітарних, формальних, мистецтвознавчих, філософських і теологічних наук. Визначено основні характеристики дисертаційного дослідження, подано типову композиційну будову дисертації. Викладено технологію інформаційного пошуку джерел. Детально розглянута методологія, аргументація та обґрунтування дисертаційного дослідження. Описано, як формулювати захищувані положення, а також визначати їх новизну. Враховано особливості захисту дисертацій на сучасному етапі розвитку науки в Україні.

Призначений для здобувачів наукових ступенів (аспірантів, докторантів). Може бути корисним для керівників та консультантів дисертаційних досліджень, а також для членів спеціалізованих вчених рад.

Добавлено: 2017-12-11 16:54:31
Безпека харчування як основа безпечної життєдіяльності людини

Безпека харчування як основа безпечної життєдіяльності людини

Вісловух, А.М.

Безпека харчування як основа безпечної життєдіяльності людини: навчально-практична розробка з курсу «Безпека життєдіяльності» / А.М. Вісловух. – Київ: Вид-во «Ліра-К», 2017. – 252 с.

В начально-практичній розробці розкрито роль харчування в життєдіяльності людини, питання раціонального та збалансованого харчування, види та класифікація забруднювачів харчових продуктів, заходи щодо зменшення їх вмісту, сучасний погляд на генетично модифіковані продукти, особливості харчування на радіаційно забруднених територіях і державне регулювання належної якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини.

Призначається для слухачів спеціальностей 7.13010201 «Соціальна робота», 7.03010201 «Психологія», студентів напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.030505 «Управління персоналом і економіка праці», 6.030102 «Психологія». Може бути корисною для всіх споживачів харчових продуктів.

 

Добавлено: 2017-12-11 16:52:53
Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських культур

Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських культур

Петриченко, В. Ф.

Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських культур: навч. посібн. / В.Ф. Петриченко, В.В. Лихочвор.- 4-е вид., виправ., допов. - Львів: НВФ “Українські технології”, 2014. - 1040 с.

Розглянуто стан і тенденції розвитку рослинництва. Висвітлено народногосподарське значення, біологічні і ботанічні особливості польових культур. Детально подано сучасні технології вирощування сільськогосподарських культур, зокрема підбір попередників, обробіток ґрунту, підготовка насіння, система удобрення, особли­вості сівби, використання засобів захисту рослин.

Для студентів і викладачів вищих аграрних закладів освіти, агрономів, керівників господарств, фермерів, фахівців дорадчих служб, менеджерів з агробізнесу.

 

Добавлено: 2017-12-11 16:51:46
Соя

Соя

Соя: монографія / В. Ф. Петриченко, В. В. Лихочвор, С. В. Іванюк та ін. — Вінниця: «Діло», 2016. —400 с.

У монографії узагальнено науково-практичні основи вирощування сої. Висвітлено значення, поширення, біологічні особливості культури, агротехнічні заходи за різних технологій вирощування — попередники, обробіток ґрунту, удобрення, сорти, підготовка насіння, способи, строки і норми висіву. Розглянуто особливості догляду за посівами сої: боротьба з бур’янами, захист від шкідників та хвороб, збирання врожаю, варіанти переробки зерна.

    Для фахівців сільського господарства, науковців, викладачів та студентів вищих навчальних закладів.

 

Добавлено: 2017-12-11 16:50:36
Організація обслуговування в ресторанному господарстві

Організація обслуговування в ресторанному господарстві

Мостова, Л.М. Організація обслуговування в ресторанному господарстві: підручник / Л.М. Мостова, О.В. Новікова, І.М. Ракленко. - Харків: Світ книг, 2017.-657с.

У підручнику викладено комплексну характеристику організації обслуго­вування в закладах ресторанного господарства різних типів. Охарактеризовані вимоги до виробничих та торговельних приміщень. Висвітлено характеристики посуду, устаткування білизни. В посібнику приводяться основні види меню, правила подавання холодних і гарячих закусок, страв і напоїв. Наведений детальний опис процесів обслуговування, які використовуються в закладах ресторанного господарства при здійсненні банкетів, прийомів, а також спеціальних форм обслуго­вування і обслуговування в закладах ресторанного господарства різних типів. Значна увага приділена особливостям обслуговування в готельно-туристичних комплексах та за місцем роботи та навчання. Розкрито особливості організації дозвілля в ЗРГ.

Підручник призначений для студентів вищих учбових закладів, коледжів, учнів професійних навчальних закладів, також він буде корисний працівникам системи ресторанного господарства, широкому колу читачів, які цікавляться особливостями обслуговування в закладах ресторанного господарства.

Добавлено: 2017-10-04 15:37:58
Основи наукових досліджень

Основи наукових досліджень

Надикто, В.Т. Основи наукових досліджень: підручник / В.Т. Надикто. – Херсон: Олді-плюс, 2017. – 268с. 

У підручнику викладено основи організації та проведення наукових досліджень з використанням методологічних підходів, які суттєво доповнюють і розширюють відомі на теперішній час. Визначено стратегію організації наукової діяльності, розкрито роль різновидів моделювання, а також рівня методичної досконалості  у становленні дослідника. Викладено нові методи оброблення і аналізу експериментальних даних, висвітлено сучасні підходи щодо апробації результатів наукових досліджень.

Підручник призначений для магістрів, аспірантів і наукових співробітників, які здійснюють свою діяльність як у сільськогосподарській, так і інших галузях народного господарства.

 

 

Добавлено: 2017-10-04 15:35:20
Прикладні програми в комп'ютерних технологіях обробки облікової інформації

Прикладні програми в комп'ютерних технологіях обробки облікової інформації

Ходаков, В.Є. Прикладні програми в комп'ютерних технологіях обробки облікової інформації: навч. посіб. для студ. вузів / В. Є. Ходаков, Т. Г. Кірюшатова, P. M. Захарченко; під ред. В. Є. Ходакова. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. - 334 с

У навчальному посібнику представлені узагальнені відомості про прикладні програми в комп'ютерних технологіях обробки облікової інформації.

Розроблено комплекс лабораторно-практичних робіт з вивчення дисциплін: «Комп'ютерні технології обробки облікової інформації», «Інформаційні системи обліку, аудиту і контролю», «Інформаційні системи та технології в управлінні», «Автоматизація виробництва та автоматизовані системи управління», «Корпоративні інформаційні системи». Тематика робіт побудована з урахуванням існуючих науково-організаційних методів для придбання студентами практичних навичок при автоматизованій обробці облікової інформації. Теоретичний матеріал містить пояснювальну сутність кожної теми та практичні рекомендації для кращого засвоєння матеріалу. Посібник містить навчальні завдання, вправи і питання для самоконтролю та завдання для виконання лабораторних робіт з використанням програмного комплексу «1С: Підприємство», модуль «1С: Бухгалтерія», а також програм корпорацій «Парус - Підприємство» і «Галактика».

Розроблені лабораторні роботи для програми «1С: Підприємство», а конкретно для модуля «1С: Бухгалтерія», представлені в двох режимах: користувацькому і робота в режимі Конфігуратора з використанням вбудованої мови програмування 1С.

Посібник пропонується для студентів вищих учбових закладів. Може бути використано для самостійного вивчення студентами, які навчаються за спеціальностями: «Програмна інженерія», «Економіка» за освітньою програмою «Економічна кібернетика». 

Добавлено: 2017-10-04 15:29:43
Інтелектуальна власність

Інтелектуальна власність

   Мікульонок, І.О. Інтелектуальна власність: навч. посіб. / І.О. Мікульонок. - 3-тє вид., переробл. і допов. - Київ : Кондор-Видавництво, 2016. - 242 с.

Викладено основи інтелектуальної власності. Висвітлені питання, пов’язані з охороною об’єктів авторського права та суміжних прав, а також промислової власності, зокрема винаходів і корисних моделей. Розглянуто основні відомості про патентну інформацію й документацію, міжнародну співпрацю у сфері охорони інтелектуальної власності.

Для студентів інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Добавлено: 2017-10-04 15:27:58
Педагогічна психологія

Педагогічна психологія

Заброцький, М.М. Педагогічна психологія. Лекції: навч. посіб. / М.М. Заброцький,Ю.Г. Шапошникова – Херсон : Олді-Плюс, 2017. – 144 с.

У посібнику на основі досягнень сучасної психологічної науки систематизовано та представлено відомості з педагогічної психології, що розкривають особливості та закономірності розвитку особистості в умовах навчально-виховного процесу.

Адресований викладачам та студентам вищих навчальних закладів, учителям, практичним психологам та всім тим, хто цікавиться проблемами педагогічної психології.

Добавлено: 2017-10-04 15:26:40
Инновационный менеджмент сложных социально-экономических систем

Инновационный менеджмент сложных социально-экономических систем

Инновационный менеджмент сложных социально-экономических систем: коллект.  моногр.  / С.Н. Войт, В.А. Ткаченко, С.Б. Холод, И.А. Иртыщева и др.; под науч. ред. д.э.н., проф., акад. АЭН Украины В.А. Ткаченко. – Днепропетровск: ДУАН; Монолит, 2016. – 400 с.

Оптимизационной составляющей профессионального подхода ин­ституциональности инновационного менеджмента есть технологич­ность его характера, сути и содержания, с использованием максимума информации о ходе хозяйственных процессов.

Использование таких открытых систем определяется, с одной сто­роны, целью и стратегией деятельности, а с другой, ее организацией тех­нологических подходов, то есть представлений в виде регламентации последовательности действий.

Информация такого рода действий относится, как правило, к кате­гории «ноу-хау» и является категорией конкурентно-преимущественной-организационной технологией.

 

Добавлено: 2017-10-04 15:25:15
Концепти оптимізації інноваційного менеджменту

Концепти оптимізації інноваційного менеджменту

Войт, С.М. Концепти оптимізації інноваційного менеджменту: монографія / С. М. Войт, В. А. Ткаченко, Б. І. Холод; [за наук. ред. В. А. Ткаченка]; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля . - Дніпропетровськ: Монолит, 2016. - 223 с.: іл.

В умовах сучасної кризи управління інноваційний менеджмент надзвичайно актуальний. Оптимізаційною складового професійного підходу до управління є використання інформаційних систем на підприємстві. Застосування таких систем, з одного боку, визначається цілями і завданнями управління. З іншого боку, сам процес прийняття управлінських рішень, щоб бути інформаційно сумісним, повинен бути технологічним, тобто уявленим у вигляді регламентованої послідовності дій. Ринок консалтингових послуг, пов'язаних з розробкою і впровадженням технологічних механізмів управління підприємствами бурхливо розвивається. А такого роду послуги стають все більш затребуваними вже на етапі розробки та затвердження бізнес-концепції інвестором. Проте в даний час гостро відчувається відсутність науково-методичних публікацій, що деталізують сам механізм управління до рівня конкретних умінь і навичок. Інформація такого роду відноситься, як правило, до категорії «ноу хау» і становить конкурентну перевагу консультантів. 

Добавлено: 2017-10-04 15:22:28
Цукроварні України. Індустріальна спадщина і ландшафт

Цукроварні України. Індустріальна спадщина і ландшафт

Тютюнник, Ю.Г. Цукроварні України. Індустріальна спадщина і ландшафт: монографія / Ю. Г. Тютюнник ; Ін-т еволюційної екології НАН України. - К.иїв: АБС Пресс, 2016. - 330 с.

Розглянуті зниклі, зупинені і працюючі цукрові заводи України як своєрідна форма культурно-історичної спадщини - спадщина індустріальна. Різнобічність і комплексність оцінок і характеристик цукрозаводів базується на концепції промислового ландшафту. Вона передбачає врахування всіх без винятку моментів і аспектів цукроварної спадщини як предмету збереження і охорони. Цукроварня розглядається в якості пам'ятки науки і техніки, економічної історії, архітектури і містобудування, як промисловий пейзаж, що має естетичну цінність, а також як своєрідна екосистема, в якій відбуваються процеси демутації, що в окремих випадках збільшують біотичне різноманіття території. Емпіричним матеріалом роботи є 66 об'єктів цукроварної спадщини - починаючи з цукрових заводів, які зникли в першій половині XIX ст., і закінчуючи діючими.

Для спеціалістів в галузі збереження культурно-історичної спадщини, антропогенного ландшафтознавства, екології, промислової архітектури і економічної історії України. Може бути корисною для студентів та аспірантів спеціальностей з цих напрямків, а також для широкого кола читачів, не байдужих до культурно-історичної спадщини нашої Вітчизни. 

 

 

Добавлено: 2017-10-04 15:16:59
Фізико-хімічні основи технологій харчових виробництв

Фізико-хімічні основи технологій харчових виробництв

Ростовський, В.С. Фізико-хімічні основи технологій харчових виробництв: підручник / В.С. Ростовський. – Київ : Кондор-Видавництво, – 2017. – 476 с.: іл.

У підручнику викладені теоретичні основи технологічної обробки харчових продуктів і її вплив на їх харчову цінність, дана характеристика технологічних процесів. Розглянуті питання, пов’язані із зміною білкових речовин, цукрів, крохмалю, вуглеводів в умовах теплової обробки. Багато уваги приділено збереженню вітамінів в готовій продукції, а також чинникам, що впливають на зміну кольору харчових продуктів тваринного і рослинного походження при технологічній обробці.

Для студентів вищих учбових закладів, що навчаються спеціальностям харчової промисловості.

 

Добавлено: 2017-10-04 15:15:16
Інноваційні технологій харчових виробництв

Інноваційні технологій харчових виробництв

Інноваційні технологій харчових виробництв: монографія / за ред. д.т.н. проф. В.А. Піддубного. – Київ: Кондор-Видавництво, 2017.-374 с.

В монографії наведено результати аналізу сукупностей енергоматеріальних потоків і теоретичне підґрунтя удосконалення процесів енерго- і масообміну у виробництві солоду, технологій забезпечення довготривалого зберігання харчової продукції, способів фасування напоїв. Значна увага приділена взаємозв’язкам між геометричними параметрами упаковок, удосконаленню технологій енергозбереження бродильних технологій та їх апаратурного оформлення, оцінці енергетичних ресурсів. Пропонуються напрямки інновацій щодо традиційних технологій харчових виробництв.
Видання призначена для працівників промисловості, а також для студентів, магістрантів і аспірантів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, що стосуються харчової і переробної промисловостей. 

Добавлено: 2017-10-04 15:13:24
Товароведение и экспертиза мяса и мясных продуктов

Товароведение и экспертиза мяса и мясных продуктов

 учебное пособие / Е.И. Лихачева, О.В. Юсова. - К. :СВАРОГ:, 2016.-304 с.

Рассматриваются химический состав мяса и мясопродуктов, факторы, формирующие качество мяса и мясопродуктов, требования к качеству и методы контроля качества мяса и мясопродуктов. Приводятся характеристики основних болезней животных, порядок ветеринарно-санитарного осмотра туш и клеймения мяса. Содержит контрольные вопросы, образцы документании, библиографический список и словарь терминов.

Для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования, обучаюшихся по специальности 100801 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров».

Добавлено: 2017-10-02 16:35:44
Комп’ютерні інформаційні технології в туризмі

Комп’ютерні інформаційні технології в туризмі

навчальний посібник. -К.: КОНДОР, -2016.-302 с.

Викладені теоретичні аспекти, практика розв’язування задач з викорис­тання інформаційних технологій в умовах господарської діяльності підприємств готельного та туристичного бізнесу на базі таких сучасних пакетів програм.

Розрахований на студентів першого та другого курсу спеціальностей „Ту­ризм”, „Готельнегосподарство”, „Облікі аудит”, „Економіка підприємства”, „Маркетинг” усіх форм навчання вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліну „Інформатика та комп’ютерна техніка”.

Видання може бути корисним для студентів інших курсів і спеціальнос­тей, викладацького складу вищих навчальних закладів, а також для фахівців підприємств туристичної галузі, які опановують нові комп’ютерні інформаційні технології при обробці економічної інформації.

Навчальний матеріал доповнюється питаннями для перевірки знань, а також контрольними завданнями для студентів заочної форми навчання.

Добавлено: 2017-10-02 16:33:34
Товарный менеджмент и экспертиза продуктов детского питання.

Товарный менеджмент и экспертиза продуктов детского питання.

учеб. пособие / О.А. Рязанова, М.А. Николаева. -К. : СВАРОГ, 2016.- 224 с.

Рассмотрены состояние рынка продуктов детского питання (ПДП), их роль в питаним детей, удовлетворяемые ПДП потребности детей и родителей. Проанализировано значенне веществ химического состава, определяющих пищевую ненность ПДП, для формирования и поддержания здоровья детей. Даны обшая классификация ПДП и товароведная характеристика отдельных подгрупп. Определены факторы, формирующие и сохраняющие товароведные характери­стики ПДП. Особое внимание уделено влиянию инноваиионных технологий для качества и безопасности ПДП. Впервые в учебной литературе рассмотрены вопросы товарного менеджмента и зкспертизы ПДП. Проанализированы нор­мативные документи по качеству ПДП и выявлены общиеорганолептические и специфические физико-химические показатели качества ПДП. Рассмотрены показатели безопасности ПДП, а также их упаковка, маркировка, условия и сроки хранения.

Для студентов бакалавриата, обучающихся по направленням «Товароведение» (все профили) и «Торговое дело», профилям «Коммерция» и «Товароведение и экспертиза потребительских товаров», студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности «Товароведение», а также для аспирантов и преподавателей, практических работников.

Добавлено: 2017-10-02 16:29:58
Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві

Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві

навч. посіб. / В. Г. Топольник. - Львів: “Магнолія 2006”, 2016.-328с.

 Особлива увага відводиться ме­тодиці моніторингу світового ринку готельних і ресторанних послуг та його інформа­ційному забезпеченню. Визначається вплив чинників кон’юнктури на функціонування світового ринку готельних і ресторанних послуг. Теоретичні положення доповнені комплексними розрахунково-аналітичними завданнями та ситуаціями для самостійно­го вирішення, тестами, індивідуальними навчально-дослідними завданнями для само­стійного виконання, які спрямовані на поглиблення практичних навичок щодо вико­ристання покаказників та індикаторів кон’юнктури для аналізу і оцінки стану світового ринку готельних і ресторанних послуг.

  Навчальний посібник призначено для студентів напряму підготовки 6.140101 «Го­тельно-ресторанна справа», викладачів, науковців та фахівців, які займаються дослі­дженнями світового ринку готельних і ресторанних послуг.

Добавлено: 2017-10-02 16:28:01
Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах

Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах

учебное пособие / А.В. Сорокина. - К.: СВАРОГ, 2016.-304 с.

Приводится краткая история развития мирового гостиничного хозяйства. Рассматриваются системы классификации гостиниц, организационне структуры управлення, деятельность подразделений современной гостиницы (службы приема и размещения, бронирования, питання, безопасности, маркетинга и др.), а также вопросы маркетинга, РК-деятельности и психологии обслуживания в индустрии гостеприимства. Содержит должностные инструкиии работников гостинии. Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования.

Для студентов образовательных учреждений среднего професионального образования, обучающихся по специальностям 101100 «Гостиничное дело» и 101101 «Гостиничный сервис».

Добавлено: 2017-10-02 16:25:32
Концепция компетентностного подхода в управлении персоналом

Концепция компетентностного подхода в управлении персоналом


Кибанов А.Я., Митрофанова Е.А., Коновалова В.Г., Чуланова О.Л.: Монография. К.: СВАРОГ 
2016.-156с.

В монографии рассматривается сущность концепции компетентностного подхода в управленим персоналом. Освещаются результаты, исследования эволюции компетентностного подхода, раскрываются понятия компетенции, компе­тентности, модели компетенций, излагается методология формирования модели компетенций. Приводятся примеры использования модели компетенций при отборе персонала, его обучении, доработке систем стимулирования работников, рассматривается моделирование эмоциональной компетентности в управлений персоналом. Дается характеристика функции компетенции в обу­чении, рассматриваются технологии проэктирования компетенции в вьюшем профессиональном образовании, а также содержание, способы и процедури оценки ключевых образований компетенций при подготовке специалистов в областе управления персоналом.

Для студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, научных работников, обучающихся или проводящих исследования в области управления персоналом, а также профессорско-преподавательского состава вузов и работодателей.

Добавлено: 2017-10-02 16:24:10
Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров)

Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров)

Кукушкина В.В.  Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): Учебное пособие.-К.:СВАРОГ, 2016.-264 с. 

НИРС включена в процесе обучения в магистратуре. Учебно-методическое пособие содержит разработки научно-исследовательских заданий с элементами НИР. Приводится обширный примерный перечень тем магистерских диссертаций.

Ознакомившись с пособием, студенты уяснят аналитические, по- становочные, поисковые и синтезирующие злементы научной работы. Магистры познакомятся с информационным обеспечением НИРС и методами анализа результатов, научатея правильно составлять отчеты о научной работе, писать резюме для устного выетупления. Практические задания в пособии помогут закрепить навыки типологизации и классификации предметов исследований, организации материалов и написанию научной работы в магистратуре.

Для студентов-магистров, аспирантов, преподавателей высших учебных заведений.

Добавлено: 2017-10-02 16:22:22
Инновационные технологии переработки плодоовощной продукции

Инновационные технологии переработки плодоовощной продукции

С. Род­ригес, Ф. А. Н. Фернандес (ред.-сост.). -Пер. с англ. -СПб.: Профессия, 2014.-456 с., табл. ил. -(Серия: Научные основы и технологии).

Одной из основных задач пищевой промышленности является получение высококачественной плодоовощной продукции, обладающей хорошими органолептическими свойствами, длительным сроком хранения и высокой пищевой ценностью. Для их выполнения разрабатываются и внедряются новые технологии переработки овощей и фруктов, рассма триваемые в предлагаемой книге, в том числе озонирование, обработка облучением, обработка в импульсном электрическом поле высокой интенсивности и обработка под високим давлением, а также жарка в вакууме и использование сьедобных покритий. Рассмотрени проблеми УФ-обработки и применения мембранних технологий, ферментативной мацерации, концентрирования вьмораживанием и замораживания, описано влияние применяемых технологий на органолептические свойства и пищевую ценность плодоовощной продукции, а также использования фруктових соков как носителей микроорганизмов с пробиотическими свойствами и олигосахаридов-пребиотиков.

Для руководителей и технологов предприятий плодоовощной промышленности, а также преподавателей и аспирантов профильних высших учебних заведений.

Добавлено: 2017-10-02 16:20:39
Жиры в пищевой промышленности

Жиры в пищевой промышленности

Канеш К. Раджа (ред.-сост.). -Перев. с англ. под науч. ред. д-ра техн. наук. -СПб.: ИД «Профессия», 2016.-464 с., ил., табл.

Приведены сведения об основных пищевых жирах и их применении в пишевой промышленности. Рассмотрены свойства, поведение жиров и их влияние на технологические процессы и готовую продукцию различного типа. Дана информация как по жирам, присутствующим в «естественном» виде, так и по жирам, используемым в технологическом процессе для изменения физических, химических и органолептических свойств продуктов.

Сборник подготовлен международным коллективом авторов с большим опытом в области науки и производства и предназначен для технологов и разработчиков различных пищевых продуктов молочной, хлебопекарной, кондитерской и масложировой отраслей.

Добавлено: 2017-10-02 16:18:23
Жири у виробництві харчової продукції

Жири у виробництві харчової продукції

монографія /  Шильман, Л. 3., Сімакова І. В., Камсуліна Н. В. таін.; за заг. ред. Л. 3. Шильмана. -Суми : Університетська книга, 2016. -278 с.

У монографії висвітлено результати наукових досліджень авторів щодо використання жирів у виробництві харчової продукції і показано зміни, які відбуваються в жирах у процесі виробництві продукції.

Для фахівців у галузі харчової промисловості, аспірантів, студентів і викладачів вищих навчальних закладів.


Добавлено: 2017-10-02 16:15:47
Настольная книга производителя и переработчика плодоовощной продукции

Настольная книга производителя и переработчика плодоовощной продукции

Н. К. Синха, И. Г. Хью (ред.) -Пер. с англ. -СПб.: Профессия, 2014. -912 с., табл.. ил. -(Серия: Научные основы и технологии)

В этом авторитетном справочнике, подготовленном авторским коллективом из более чем 50 экспертов по выращиванию и переработке овощей и фруктов, приведены новейшие сведения о составе отдельных видов плодоовощного сырья, их нутритивных свойствах и возможностях переработки.

В пяти частях представлены основные данные об изменении свойств сырья в ходе пе­реработки (консервирования, сушки, замораживания и др.) и применяемых технологиях упаковывания, включая научные основы и практические рекомендации. Последняя пятая часть посвящена переработке наиболее распространенных видов овощей и сьедобных грибов.

Для руководителей и технологов плодоовощной промышленности, специалистов служб качества и дистрибьюторов свежей и и переработанной плодоовощной продукции.

Уникальной библиографией по кис­ломолочним продуктам (более 2000 названий).

 


Добавлено: 2017-10-02 16:14:59
Плавленые сыры и сырные продукты

Плавленые сыры и сырные продукты

А.Й. Тамим (ред.-сост.). -Пер. с англ. -СПб.: Профессия, 2013.- 376 с., табл., ил.

Книга подготовлена коллективом авторитетнцх зарубежных специалистов и охватывает практически все основные вопросы производства плавлених сыров. Описаны функциональные свойства ингредиентов: натуральних сыров, солей-плавителей, стабилизаторов и вкусоароматических добавок. Изложенн научние основи процессов, протекающих при изготовлении плавлених сыров, их влияние на текстуру и консистенцию готового продукта, даны рекомендации по подбору сырья. В отдельних главах рассмотрено технологическое и упаковочное оборудование, а также упаковочнне материали. Подробно рассмотренн особенности изготовления плавлених сырних продуктов (аналогов плавлених сыров), выпускаемых с добавлением растительннх жиров и их заменителей. Большое внимание уделено контролю качества плавлених сыров и сырних продуктов.

Издание предназначено для технологов и других специалистов молочной промышленности, в первую очередь сыродельной отрасли, а также для поставщиков оборудования и ингредиентов для производства плавлених сыров. Книга также будет полезна студентам и преподавателям профильных высших учебных заведений.


Добавлено: 2017-10-02 16:13:44
Патогенные микроорганизмы пищевых продуктов

Патогенные микроорганизмы пищевых продуктов

А. К. Бхуниа. -Перев. с англ.-Санкт-Петербург: ИД «Профессия», 2014. -344 с., ил.

Представлена современная информация о молекулярних и клеточных механизмах жизнедеятельности основних патогенних микроорганизмов пищи, включая гени вирулентности. Описанн модели их поведения в пищевнх продуктах и в организме-хозяине, модели тестирования патогенности, основнне клинические симптоми, а также способи профилактики пищевнх отравлений и заболеваний. Даны общие сведения о работе иммунной системи человека. Большинство иллюстраций подготовленн автором для облегчения изучения процесса патогенеза.

Для студентов и аспирантов в области микробиологии, микробиологов пищевых производств и специалистов, занимающихся обеспечением безопасности пищевых продуктов для здоровья.

Добавлено: 2017-10-02 16:11:21
Курортна справа

Курортна справа

навч. посіб. / Г. М. Заваріка.- К.: 3-13 «Центр учбової літератури», 2016.-264с.

Навчальний посібник «Курортна справа» розповідає про еволюцію курортів в світі, основні фактори розвитку курортів, систему організації курортної справи в Україні, а також географію курортів світу та України. Наведені характеристики осно­вних курортів світу, перспективи розвитку курортної справи.

Для студентів вищих навчальних закладів, котрі готуються стати фахівцями у сфері туризму, фахівців-науковців, лікарів, викладачів, робітників санаторно-курортної галузі, працівників туристичних фірм та всім зацікавленим розвитком ку­рортів в Україні та за її межами.


Добавлено: 2017-10-02 16:08:25
Стратегічний менеджмент

Стратегічний менеджмент

навч. посіб. / За заг. ред. Бутка М. П. [М.П.Бутко, М.Ю.Дітковська, С.М.Задорожна та ін.] - К. : «Центр учбової літератури», 2016. - 376 с.

На сторінках книги у доступній формі розкриваються теоретичні поняття і поло­ження стратегічного менеджменту, наводяться прикладні аспекти його використання в умовах посилення процесів глобалізації та інтеграції. Читачеві пропонуються найпоши­реніші і випробовані часом інструменти сучасного етапу розвитку стратегічного мене­джменту, застосування яких допоможе уникнути багатьох помилок підприємницької діяльності в Україні.

Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докто­рантів, викладачів економічних і управлінських дисциплін та широкий загал практикую­чих менеджерів. Він буде також корисним для керівників господарюючих суб’єктів різних форм власності для формування місії, цілей, нових ринкових сегментів, конкуре­нтних переваг та унікальних шляхів перспективного розвитку.

Добавлено: 2017-10-02 16:06:26
Стратегічний менеджмент

Стратегічний менеджмент

навч. посіб. / Б.М. Мізюк, І.І. Тучковська, І.В. Артищук. – Л. : Магнолія 2006, 2013. – 376 с.

У навчальному посібнику розглядаються концептуальні положення стратегічного менеджменту: поняття, етапи розвитку, класифікація та види стратегій, аналіз та прогнозування середовища, формування стратегії планування, сегментація ринку, оцінка привабливості, реалізація стратегії.

Добавлено: 2017-10-02 16:02:30
Фінансовий облік І

Фінансовий облік І

 навч. посіб. / Є.Ю. Шара, О.О. Бідюк, Н.В. Гуріна, І.Є. Соколовська-Гонтаренко - К. : «Центр учбової літератури», 2016. - 408 с.

Навчальний посібник «Фінансовий облік І» написано відповідно до типової програми навчальної дисципліни «Фінансовий облік І», затвердженої Міністерством освіти і науки України з врахуванням вимог національних стандартів бухгалтерського обліку, нового плану рахунків зі змінами та доповненнями до них, а також інших нормативних документів.

У посібнику в розрізі тем висвітлено: основи побудови бухгалтерського обліку; облік грошових коштів; облік короткострокових фінансових інвестицій; облік довгострокових фінансових інвестицій; облік дебіторської заборгованості; облік основних засобів; облік нематеріальних активів; облік запасів; облік виробничих запасів та палива; облік витрат виробництва; облік випуску готової продукції; облік витрат майбутніх періодів.

Навчальний посібник «Фінансовий облік І» підготовлений для студентів вищих на­вчальних закладів, які здобувають освіту за спеціальністю «Облік і аудит».

Добавлено: 2017-10-02 16:01:19
Организация работы сомелье. 2-е изд.

Организация работы сомелье. 2-е изд.

[для студ. висш. учеб. зав.] / В. В. Архипов - К.: Центр учбной литературы, 2016. - 304 с.: - Текст: рос.

Данное учебное пособие содержит основные сведения в областе технологии и организации работы с алкогольними напитками на предприятиях гостинично-ресторанного сервиса, в частности классификацию алкогольных напитков в зависимости от исходного сырья, отличительные особенности производства, хранения и потребления. Включает информацию о правилах формирования винного ассортимента и составления карты вин в ресторанах и барах. Подробно рассматриваются также техника и технология обслуживания гостей.

Предназначено студентам специальностей: «Гостиничное хозяйство», «Гостинично - ресторанное дело», «Менеджер гостинично - ресторанного бизнеса», «Технология питания».

Добавлено: 2017-10-02 15:58:31
Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності.

Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності.

навч. посіб. / С. С. Галасюк, С. Г. Нездоймінов - К.: «Центр учбової літератури», 2016. - 178 с.

Навчальний посібник «Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяль­ності», розроблений відповідно до робочих програм дисциплін «Організація туристичних подорожей» і «Організація екскурсійної діяльності», містить: навчально-тематичні плани дисциплін, вказівки до вивчення конкретних тем із запитаннями для самоконтролю, тес­ти та вимоги щодо виконання обов’язкових і вибіркових індивідуальних завдань, порядок проведення підсумкового модульного контролю (ПМК), критерії оцінювання знань сту­дентів, список рекомендованих джерел інформації та термінологічний словник.

Навчальний посібник пропонується для студентів вищих навчальних закладів, які го­туються працювати в галузі туризму, викладачів, фахівців сфери туристичних та екскурсій­них послуг.


Добавлено: 2017-10-02 15:57:10
Податковий менеджмент

Податковий менеджмент

Курс лекцій для студентів з навчальної дисципліни «Податковий менедж­мент». / Укладачі: Ярема Б. П., Маринець В.П., Савчук Н.В., Ярема Я.Р., Шев­чук О.М., Буряк О. П., Филипів Р.С.

В навчальному підручнику на основі законодавчих та нормативних актів, поло­жень Податкового кодексу України розглянуто сутність податкового менеджменту, податкової роботи та її складових на сучасному етапі, охарактеризовано місце і роль органів державної податкової служби України в ефективному управлінні процесами адміністрування податків і зборів та у сфері державного управління загалом.

Використано найновіші документи з питань стану модернізації ДПС України та удосконалення податкової роботи.

Видання розраховане на викладачів, студентів і слухачів вищих навчальних за­кладів економічного профілю, які вивчають податкову справу, суб’єктів господар­ської діяльності, фахівців податкової служби.

 

 

Добавлено: 2017-10-02 15:54:58
Управління потенціалом підприємства

Управління потенціалом підприємства

 навчальний посібник. - Львів: Магнолія 2006, 2017. - 308 с.

Автори: О.В. Березін (теми 2, 7, 8, 10); С.Т. Дуда (теми 1, 4, 5, 8, 9, 11); Н.Г. Міценко (теми 1, 3, 6, 8, 9)

Добавлено: 2017-10-02 15:52:35
Звітність підприємств

Звітність підприємств

навч. посіб. / Петришин Л.П., Сиротюк Г.В.: Львів «Магнолія 2006», 2017. -436 с. 

У навчальному посібнику комплексно розглядаються нормативно-правові теоре­тичні та практичні основи звітності, склад і структура фінансової та статистичної звітності підприємств. Відповідно до чинного законодавства описані методологія і методика складання окремих форм звітності, вимоги і принципи їх заповнення, по­дання та оприлюднення. На конкретних прикладах висвітлені теоретичні і приклад­ні основи відображення в бухгалтерському обліку та звітності різних господарських операцій.

Призначено для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації економічних спеціальностей, слухачів інститутів та факультетів післядипломної осві­ти, викладачів, бухгалтерів-практиків, усіх, хто цікавиться проблемами обліку та звіт­ності.

Добавлено: 2017-10-02 15:48:14
Звітність підприємства

Звітність підприємства

 підручник / М.І. Бондар, Ю.А. Верига, М.М. Орищенко та ін. - Київ: ЦУЛ, 2015. - 570 с.

Висвітлено законодавче інормативно-правове регламентування звітності, її мету, інформаційні потреби користувачів звітності; склад звітності, вимоги і принципи складання, вплив облікової політики на показники звітності; підготовчі роботи перед складанням звітності, методику складання форм звітності та порівнянності окремих її показників, порядок розглядання, подання та оприлюднення звітності підприємств. Детально розглянуто взаємозв`язок фінансової звітності із Планом рахунків, структуру, методику складання фінансової звітності.

Добавлено: 2017-10-02 15:45:16
Управління потенціалом підприємства

Управління потенціалом підприємства

 навч. посіб. / О.В. Березін, С.Т. Дуда, Н.Г. Міценко. – Л. : Магнолія 2006, 2011. – 308 с.

Основна мета посібника полягає  у поглибленні теоретичних і практичних знань щодо ефективного управління формуванням, функціонуванням та розвитком потенціалу підприємства як збалансованої соціально-економічної системи. Наводяться теоретичні, методичні та практичні аспекти формування та вдосконалення системи управління потенціалом підприємства, що забезпечує високий рівень ефективності всіх напрямів його діяльності.

Добавлено: 2017-10-02 15:43:32
Комп’ютерні мережі

Комп’ютерні мережі

Буров Є. В. 

Комп’ютерні мережі: підручник. - Львів: “Магнолія 2006”, 2017. - 262 с.

Підручник “Комп’ютерні мережі” висвітлює базові принципи побудови, функціювання та налаштування комп’ютерних мереж.

Підручник складається з чотирьох частин. Перша частина присвячена базо­вим архітектурним принципам, в ній висвітлено також середовища передаван­ня даних, сигнали та коди комп’ютерних мереж. У другій частині розглянуто головні класи мережевих технологій: інтерфейсні, локальні, глобальні, безпровідні мережі. Третя частина детально розглядає протоколи та сервіси мережі ТСР/ІР. Четверта частина присвячена інформаційним технологіям комп’ютер­них мереж.

Крім теоретичного матеріалу, підручник містить питання для самоконтро­лю та лабораторні роботи.

Підручник призначено для вивчення курсу “Комп’ютерні мережі” студента­ми комп’ютерних спеціальностей.

Добавлено: 2017-10-02 15:33:59
Экспертиза качества и сертификация рыбы и рыбных продуктов

Экспертиза качества и сертификация рыбы и рыбных продуктов

 учебное пособие / О.А. Голубенко, Н.В. Ко­ник. - К. : СВАРОГ, 2016. - 256 с.

Изложены сведения о строении, классификации и потребительских свойствах рыбы. Освещены вопросы технологии производства, экспертизы качества и сертификации, условия обработки и режимы хранения рыбы и рыбных продуктов, а также процессы, влияющие на их качество. Учтены требования к учебной программе по курсу «Товароведение и экспертиза товаров животного происхождения», в частности рыбы и рыбных продуктов.

Для студентов средних профессиональных учебных заведений, обучающихся по специальностям «Организация обслуживания в общественном питании», «Менеджмент (по отраслям)», «Коммерция (по отраслям)», «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров».


Добавлено: 2017-10-02 15:30:33
Экономика, организация, основы маркетинга в перерабатываюшей промышленности

Экономика, организация, основы маркетинга в перерабатываюшей промышленности

Савватеев Е.В., Рокотянская В.В., Мощенко О.В., Власенкова Т.А.

учеб. пособие / под общ. ред. Е.В. Савватеева. — К.: СВАРОГ, 2016. — 317 с.

Издание ориентирует на глобальные проблеми и перспективы социально-экономического развития отечественного перерабатывающего сектора АПК. Предназначено для совершенствования учебнометодического обеспечения по дисциплине «Экономика, организация, основы маркетинга в перерабатывающей промышлленности» и составлено в соответствии с требованиями ФГОС З ВПО по направленню подготовки 111900.62 «Ветеринарно-санитарная экспертиза». Изучаются методология и практика реализации обьективных экономических законов применительно к специфическим особенностям ветеринарной науки с ее биотехнологическими и организационно-зкономическими характери­стиками. Также нашли отражение положення смежных наук экономической теории, зкономики предприятия, зкономики отрасли, маркетинга, организации производства.

Предназначено для широкого круга научных работников, преподавателей, руководителей и студентов.

Добавлено: 2017-10-02 15:27:21
Товарознавство. Харчові продукти рослинного походження

Товарознавство. Харчові продукти рослинного походження

Товарознавство. Харчові продукти рослинного походження: навч. посіб. / О. Г. Бровко, А. С. Гордієнко, В. В. Дятлов [та ін] - Львів: «Магнолія 2006», 2017.-320 с.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової програми дисциплі­ни «Товарознавство. Харчові продукти» для напряму підготовки «Товарознавство і торгівельне підприємництво».

В посібнику висвітлені відомості про харчову цінність, класифікацію різних товарних груп, основи виробництва, асортимент і правила зберігання. Також на­ведено питання для самоконтролю знань студентів.

Посібник призначено для студентів різних форм навчання ОКР «Бакалавр», що навчаються за спеціалізаціями «Товарознавство і комерційна діяльність», «То­варознавство і експертиза в митній справі», «Експертиза товарів». Також може бути корисним для практичних робітників, зайнятих у сфері торгівлі продоволь­чими товарами та маркетинговими дослідженнями ринку продовольства.

Добавлено: 2017-10-02 15:20:37
Товарознавство непродовольчих товарів

Товарознавство непродовольчих товарів

Товарознавство непродовольчих товарів : навч. посіб.  / Л.О. Радченко, Л.Д. Льовшина, М.П. Головко та ін  Х.: Світ книг, 2013. – 943с.  

Навчальний посібник містить відомості про всі групи  непродовольчих товарів, наведена їх класифікація. Також висвітлюються формування асортименту. основи виробництва, оцінки споживчих властивостей товарів.   

Добавлено: 2017-10-02 15:17:08
Харчова біотехнологія

Харчова біотехнологія

Пирог Т.П., Антонкж М.М., Скроцька О.І., Кігель Н.Ф. Харчова біотехнологія: підручник - К.: Видавництво Ліра-К, 2016. - 408 с.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, він також буде корисний працівникам системи громадського харчування, ши­рокому колу читачів, які цікавляться особливостями обслуговування в за­кладах ресторанного господарства.

У підручнику систематизовано та викладено всі аспекти харчової біотехнології: використання мікроорганізмів і продуктів їхнього метаболізму в харчових технологіях (молочні ферментовані продукти та промислові заквашувальні культури для їх одержання, ферментовані м'ясні вироби, хлібобулочні вироби, алкогольні та безалкогольні напої, ферментовані продукти рослинного походження, вільні від глютену харчові продукти); традиційні та нові продукти мікробного синтезу як харчові добавки (поліглутамінова кислота, лактулоза, лактобіонова кислота, лікопін, астаксантин, лютеїн, 2-фенілетанол, полісахариди гелан, пулулан, курдлан тощо) та сучасні біотехнології їх одержання; переваги та недоліки, а також законодавча база використання генно-модифікованих організмів у харчових виробництвах.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом «Біотехнологія», та споріднених напрямів («Харчові технології та інженерія», «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції», «Біологія»), а також для спеціалістів, які працюють у галузі біотехнології та харчових технологій.

Добавлено: 2017-10-02 15:16:04
Мембранні процеси в технології переробки післяспиртової зернової барди

Мембранні процеси в технології переробки післяспиртової зернової барди

Мембранні процеси в технології переробки післяспиртової зернової барди: монографія / В.Г. Мирончук, Г.В. Дейниченко, Л.В. Корнієнко, Ю.Г. Змієвський. - Київ: НУХТ, 2016. - 152 с.

   В монографії наведено результати досліджень із застосування мембранних процесів у технології переробки післяспиртової зернової барди. Особливу увагу приділено дослідженням контактної мембранної дистиляції при переробці фугату післяспиртової зернової барди, ультрафільтрації як способу очищення фугату післяспиртової зернової барди та отриманню чистої води з фугату й ультрафільтраційного пермеату зворотнім осмосом.

Монографія призначена для фахівців, що працюють у галузі мембранних процесів харчової промисловості та може бути корисна студентам, магістрантам, науковцям, чиї наукові інтереси пов’язані з процесами мембранної обробки харчових високомолекулярних полідисперсних систем.

 

Добавлено: 2017-06-22 16:45:52
Процеси і апарати харчових виробництв

Процеси і апарати харчових виробництв

Процеси і апарати харчових виробництв: лабораторний практикум: навч. посіб. / І.Ф. Малежик, В.Л. Зав`ялов, О.Ю. Шевченко та ін.; за ред. І.Ф. Малежика. - Київ: НУХТ, 2016. - 246 с.

Навчальний посібник містить 31 лабораторну роботу, що охоплюють всі типові процеси (гідромеханічні, теплові, масообмінні, механічні) і апарати харчових технологій. Наведено основні теоретичні положення, опис лабораторних навчальних установок, характеристики основного обладнання, методики проведення дослідів і оброблення їх результатів.

Для студентів вищих навчальних закладів і факультетів харчової промисловості.

 

Добавлено: 2017-06-22 16:44:36
Міжнародний фондовий ринок

Міжнародний фондовий ринок

Тюха, І.В. Міжнародний фондовий ринок: підручник / І.В. Тюха. - Київ: НУХТ, 2016. - 275 с. 

Висвітлено особливості системи функціонування міжнародного фондового ринку. Зокрема, розкрито сутність цінних паперів, механізм їх обігу, роль фондового ринку в економічному розвитку світової економіки, завдання та основні напрями діяльності міжнародних інституцій з регулювання діяльності фондового ринку, сутність та характеристику інфра- структурних елементів фондового ринку та безпосередніх його учасників, проблеми та вектори сучасного розвитку біржового та позабіржового секторів міжнародного фондового ринку.

Приділено увагу вивченню особливостей діяльності міжнародних фондових центрів, фундаментальним основам біржової діяльності, механізмам розміщення цінних паперів на міжнародному фондовому ринку, питанням фондових цінностей, оцінюванню їх вартості та ефективності.

Для студентів, які навчаються за спеціалізацією «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Буде корисним потенційним учасникам міжнародного фондового ринку (емітентам, інвесторам, хеджерам тощо). 

Добавлено: 2017-06-22 16:43:54
Спеціальні розділи математики для економістів

Спеціальні розділи математики для економістів

Радзієвська, О.І. Спеціальні розділи математики для економістів: нач. посіб. / О.І. Радзієвська, Н.Л. Кузьмінська, Ю.О. Васютинська. - Київ: НУХТ, 2016. - 283 с.

Розглянуто теоретичний матеріал з «Теорії ймовірностей та математичної статистики». Наведено приклади, які розв’язано не тільки аналітично, а й за допомогою сучасних інформаційних технологій (програм MS Exсel, MathCad). Практичні заняття побудовано на спеціально підібраних задачах, які мають економічну спрямованість. Подано зразки тестів і контрольних робіт.  

       Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисний для аспірантів, викладачів та фахівців, які вивчають дисципліну самостійно.

 

Добавлено: 2017-06-22 16:43:08
Французька мова (за професійним спрямуванням)

Французька мова (за професійним спрямуванням)

Якименко, О.М. Французька мова (за професійним спрямуванням): навч.-метод. посіб. / О.М. Якименко, А.А. Коломієць, М.Ю. Стрижньова.  - Київ: НУХТ, 2016. - 171 с. 

Орієнтований на вивчення французької мови студентами факультетів харчових та переробних виробництв. Посібник побудовано за тематичним принципом і складається з науково-популярних текстів, граматичних вправ та зразків діалогічного мовлення, що сприятиме збагаченню фахової лексики і розвиватиме культуру мовлення студентів. 

Для підготовки студентів 1 курсу освітнього ступеня "бакалавр" спеціальності 181"Харчові технології". Може бути використаний для аудиторної та самостійної роботи студентами та аспірантами


Добавлено: 2017-06-22 16:42:09
Вища та прикладна математика

Вища та прикладна математика

Вища та прикладна математика: навч. посіб. / С.І. Резніков, О.П. Зінькевич, В.М. Сафонов, Ю.С. Резнікова. - Київ: НУХТ, 2016. - 343 с.

Містить теоретичні відомості з курсів вищої математики, теорії ймовірностей і математичної статистики, математичного програмування, завдання для самостійної роботи студентів (розрахунково-графічні роботи), таблиці.

Для студентів вищих навчальних закладів.

Добавлено: 2017-06-22 16:41:03
Методи та засоби комп`ютерних інформаційних технологій

Методи та засоби комп`ютерних інформаційних технологій

Методи та засоби комп`ютерних інформаційних технологій: підручник / А.М. ГуржійН.І. Поворознюк, В.В. Самсонов, А.І. Українець. Київ: НУХТ, 2016. - 351 с.

 

Викладено загальні питання й основні поняття комп’ютерних інформаційних технологій, апаратне і програмне забезпечення комп’ютерних систем, описано операційні системи та комп’ютерні мережі.

Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів. Може бути корисний особам, які використовують комп’ютер у повсякденному житті.

Добавлено: 2017-06-22 16:40:13
Тенденції розвитку цивілізацій у контексті глобалізації

Тенденції розвитку цивілізацій у контексті глобалізації

Павлов, О.І. Тенденції розвитку цивілізацій у контексті глобалізації : навч. посіб.  / О.І. Павлов. - 3-тє вид., стереотип. - Одеса: Фенікс, 2015. - 288 с.

У навчальному посібнику з позиції міждисциплінарного підходу роз­глянуто тенденції розвитку цивілізацій у контексті глобалізації. Проаналі­зовано процес взаємодії цивілізацій у світі наукових поглядів М. Данилевського, О. Шпенглера, К. Ясперса, А. Дж. Тойнбі, П. Сорокіна, Л. Гумільова, основоположників євразійського руху, представників світсистемного підходу та сучасних західних, російських та вітчизняних цивіліографів, по­дано авторську багатовимірну модель сучасного світового співтовариства. Посібник містить завдання, питання й додаткову літературу, словник основ­них термінів, предметний і іменний покажчики, тематику творчих робіт та тестові завдання, які сприятимуть творчому засвоєнню учбового матеріалу.

Видання розраховане на фахівців з історії, соціології, політології та куль­турології, слухачів і студентів.

Добавлено: 2017-06-22 16:38:45
Термоэкономическая диагностика и оптимизация парокомпрессорных термотрансформаторов

Термоэкономическая диагностика и оптимизация парокомпрессорных термотрансформаторов

Термоэкономическая диагностика и оптимизация парокомпрессорных термотрансформаторов: монография / Ю.М. Мацевитый, Д.Х. Харлампиди, В.А. Тарасова, М.А. Кузнецов; под общ. ред. Ю.М. Мацевитого; НАН Украины, Ин-т проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного. – Харьков, 2016. – 160 с.: ил. – Библиогр.: с. 149-157.

 

В монографии рассмотрены современные методы термоэкономического анализа, диагностики и оптимизации парокомпрессорных термотрансформаторов различного функционального назначения. Приведены примеры решения целого круга практических задач по проектированию парокомпрессорных термотрансформаторов с термоэкономическими обоснованными режимными и конструктивными характеристиками.

   Монография рассчитана на инженерных и научных работников, представляет интерес для аспирантов и студентов энергетических специальностей.

 

 

Добавлено: 2017-06-22 16:38:00
Вентиляция. Проектирование, монтаж, эксплуатация

Вентиляция. Проектирование, монтаж, эксплуатация

Вентиляция. Проектирование, монтаж, эксплуатация: справочник. - Харьков : Пософик, 2009. - 728 с. : ил. - (Постройка XXI).

 

Справочник «Вентиляция. Проектирование, монтаж и эксплуатация»- издание, в котором максимально реализована связь классических теоретических положений и передовых технологий вентиляции, основанных на применении самого современного оборудования и комплектующих.

   В данном издании рассматриваются вопросы проектирования и монтажа систем вентиляции. Справочник содержит ряд приложений, помогающих не только спроектировать и смонтировать, но и правильно наладить и эксплуатировать вентиляционное оборудование.

   Настоящий справочник будет полезен не только специалистам по вентиляции, но и всем интересующимся вопросами жизнеобеспечения в качестве введения в столь перспективную отрасль, какой безусловно является вентиляционная техника.

Добавлено: 2017-06-15 15:04:21
Вступ до мовознавства

Вступ до мовознавства

Кочерган, М.П. Вступ до мовознавства : підручник / М.П. Кочерган. - 2-ге вид. - Київ : Академія, 2010. - 368 с. - (Альма-матер).

 

У підручнику розглянуто основні питання курсу з урахуванням сучасного стану мовознавчої науки: загальні відомості про мову та мовознавство як науку, природу і сутність мови, її походження, закономірності розвитку й функціонування на різних історичних етапах, походження і розвиток письма, генеалогічну й типологічну класифікації мов, структурні рівні та одиниці мови тощо. Подано необхідну довідкову інформацію: перелік основної та допоміжної літератури, предметний покажчик, а також запитання і завдання для самоперевірки.

Добавлено: 2017-06-15 15:02:53
Электрические кабельные системы отопления. Энергетическое сопоставление

Электрические кабельные системы отопления. Энергетическое сопоставление

Пырков, В. В.    Электрические кабельные системы отопления. Энергетическое сопоставление / В.В. Пырков. – Киев: Изд. дом Дмитрия Бураго, 2004. – 88 с.: ил. – Библиогр.: с. 82-85.

   Приведены общие сведения о применении в мире электрических кабельных систем отопления. Даны основные санитарно-гигиенические, экономические и экологические отличия этих систем при технико-экономическом обосновании проектных решений. Рассмотрены общие сведения о европейской методике энергетического сопоставления инженерных систем зданий. Рассчитаны энергетические показатели водяных систем отопления с централизованным и индивидуальным теплоснабжением, электрических систем отопления прямого и аккумуляционного принципов действия, а также комбинации водяных и электрических систем отопления. Представлены примеры энергетического сопоставления водяных систем отопления с электрическими системами отопления.

Предназначена для проектировщиков, преподавателей и студентов специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция», индивидуальных застройщиков и собственников жилья.

Добавлено: 2017-06-15 14:56:51
History of ukrainian culture / Історія української культури

History of ukrainian culture / Історія української культури

Naumenko, N. History of Ukrainian Culture= Науменко, Н.В. Історія Української Культури / Н.В. Науменко.- Київ: НУХТ, 2016.-147 с.

У підручнику окреслено особливості розвитку української національної культури за періодами та жанрами (література, образотворче, виконавське мистецтво), увиразнені авторськими науковими розробками і розвідками англомовних учених, котрі студіювали українську культуру.

Для студентів вищих технічних навчальних закладів, які навчаються за англомовними проектами.

Добавлено: 2017-06-08 16:00:25
Основи інформаційно-аналітичної діяльності

Основи інформаційно-аналітичної діяльності

Павлов О. І. 

 Основи інформаційно-аналітичної діяльності : навч. посіб. - 2-ге вид., стереотип. / О. І. Павлов. -Одеса : Фенікс, 2015. -240 с.

У навчальному посібнику висвітлено методологічні основи та мето­дику інформаційно-аналітичної діяльності, сутність інформаційно-ана­літичного забезпечення та супроводження публічного управління, роль прогнозування та моделювання суспільного розвитку у підвищенні ефек­тивності управлінської діяльності, зміст аналітичного дослідження та консультування у сфері публічної політики, стан ринку інформаційно- аналітично-консультативних послуг в Україні та за кордоном. Посібник містить тематику семінарських і практичних занять, предметний і імен­ний покажчики, персонали, словник основних термінів, список викорис­таних джерел та додатки.

Видання розраховане на фахівців з теорії державного управління, слуха­чів і студентів та посадових осіб органів публічної влади.

Добавлено: 2017-04-24 16:23:22
Новий напрямок глибокої переробки харчової сировини (Серія: Інновації при переробці плодів, овочів і молока)

Новий напрямок глибокої переробки харчової сировини (Серія: Інновації при переробці плодів, овочів і молока)

Новий напрямок глибокої переробки харчової сировини: монографія / Р.Ю. Павлюк, В.В. Погарська, Л.О. Радченко, В.А. Павлюк, Р.Д. Таубер, Н.М. Тимофєєва, О.С. Бессараб, Л.М. Біленко, О.О. Юр’єва та ін.; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі; Харк. торг.-економ. коледж Київськ. нац. торг.- економ. ун-ту; Харк. торг.-економ. інст-т Київськ. нац. торг.-економ. ун-ту. - X.: Факт, 2017. - 380 с. - (Серія «Інновації при переробці плодів, овочів і моло­ка»).

Наведено отримані авторами сенсаційні факти і відкриті унікальні методи глибокої переробки харчової рослинної сировини, що дозволяють не тільки зберегти всі цінні БАР, які закладені природою в рослинній сировині, а також переконливо продемонструвати на різних видах сировини, що в ній містяться в значній кількості зв'язані, приховані форми БАР, про кількість яких людство навіть не підозрювало. Авторами встановлено, що у зв’язаній формі міститься в 2...5 разів більше БАР, ніж до теперішнього часу вдавалось ви­лучити з рослинної сировини із застосуванням традиційних методів переробки. За допомо­гою розроблених унікальних методів глибокої переробки харчової сировини авторам вда­лося 50...70% речовин, що знаходяться в прихованій формі, трансформувати в легкоза­своювану наноформу. У цьому полягає новизна, унікальність і незвичність представлених у монографії результатів. Запропонований напрямок глибокої переробки харчової сирови­ни і розроблені нанотехнології рослинних харчових продуктів з унікальними характерис­тиками, засновані на комплексній дії на сировину паротермічної обробки (або заморожу­вання) та неферментативного каталізу - механолізу при дрібнодисперсному подрібненні.

Добавлено: 2017-04-24 16:02:10
Competitiveness of the economy in the context of social policy measures – international perspective

Competitiveness of the economy in the context of social policy measures – international perspective

This monograph has been prepared under the Multi-Annual Programme 2015-2019 “The Polish and the EU agricultures 2020+. Challenges, chances, threats, proposals”. It contains the selected papers which were presented during the conference organized by IAFE-NRI in the days of 22-24 June 2016 in Jachranka, Poland.

The purpose of the publication is to present to the reader the main issues associated with shaping the social policy in the context of competitiveness of agriculture and the food economy at the national and global levels. The publication particularly aims to present problems of the social and economic policy from many viewpoints, taking into account its relations to both measures of the Common Agricultural Policy of the EU and the general global situation.

Добавлено: 2017-04-24 15:50:28
Основи харчових технологій

Основи харчових технологій

Павлюк Р.Ю.

Основи харчових технологій: навчальний посібник / Р.Ю. Павлюк, В.В. Погарська, Т.С. Маціпура, Н.В. Коробець, С.С. Стоєв; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків: Факт, 2016. - ч. 1. - 152 с.

Навчальний посібник «Основи харчових технологій» у формі опорного конспекту лекцій складений у відповідності з робочою програмою підготовки бакалаврів спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації «Харчові технології переробки рослинної і молочної сировини для підприємств харчового бізнесу». Навчальний посібник складається з 2-х частин. Перша частина присвячена харчовим технологіям переробки рослинної сировини, зокрема плодів і овочів, в різні харчові продукти та напівфабрикати для здорового харчування. Друга - харчовим технологіям переробки молока. В першій частині надається характеристика, структура і задачі харчових підприємств, що займаються переробкою та зберіганням плодів і овочів, включаючи малі та великі підприємства харчового бізнесу різних форм власності. Розглядаються за певним алгоритмом особливості та основи технології виробництва продуктів із плодів і овочів, починаючи з вивчення унікальних властивостей свіжої сировини, лікувально-профілактичної дії, які пояснюються специфікою їх хімічного складу, вмісту вітамінів, інших біологічно активних та пребіотичних речовин і закінчуючи вивченням асортименту, технологій та технологічних схем виробництва основних груп плодоовочевої продукції. Проводиться знайомство студентів з основними біохімічними, фізико-хімічними, мікробіологічними процесами, які відбуваються при переробці плодоовочевої сировини в харчові продукти, з методами контролю біологічно активних та поживних речовин (вітамінів, каротиноїдів, хлорофілів, фенольних сполук, білків, цукрів, целюлози, органічних кислот та ін.), окислювальних ферментів, проводиться визначення відповідності якості готових продуктів вимогам нормативної документації. При розгляді кожної технології проводиться знайомство з інноваціями та нанотехнологіями, які розроблені в світовій практиці та в рамках наукових шкіл провідних фахівців випускової кафедри, що займаються в ХДУХТ підготовкою бакалаврів спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації «Харчові технології переробки рослинної і молочної сировини для підприємств харчового бізнесу».

Добавлено: 2017-04-11 16:29:35
Лабораторний практикум з дисциплін «Хімія і технологія сировини», «Фізико-хімічні та біотехнологічні основи технології галузі»

Лабораторний практикум з дисциплін «Хімія і технологія сировини», «Фізико-хімічні та біотехнологічні основи технології галузі»

Погарська В.В.

Лабораторний практикум з дисциплін «Хімія і технологія сировини», «Фізико-хімічні та біотехнологічні основи технології галузі»: навчальний посібник / В.В. Погарська, Р.Ю. Павлюк, Н.П. Максимова; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків: Факт, 2016. — ч. 1. — 76 с.

Лабораторний практикум з дисциплін «Хімія і технологія сировини», «Фі­зико-хімічні та біотехнологічні основи технології галузі» складений у відповід­ності з робочими програмами підготовки студентів спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технології переробки рослинної і молочної сировини для підприємств харчового бізнесу». Лабораторний практикум складається з 2-х частин: «Харчові технології переробки молока» (ч. 1) та «Харчові технології пе­реробки плодів і овочів» (ч. 2). Перша частина лабораторного практикуму спря­мована на набуття студентами цілісного уявлення про сукупність процесів, які забезпечують задані властивості молочних продуктів, зокрема, фізико-хімічних, хімічних, біохімічних та біотехнологічних, що є фундаментальною складовою технології галузі; усвідомлення необхідності комплексного підходу при ви­вченні та удосконаленні технологічних процесів, а також придбання необхідних знань та вмінь які необхідні для подальшої технологічної, проектної та дослід­ницької діяльності в галузі харчових технологій, технології молока та молочних продуктів.

Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних за­кладів, які навчаються за спеціальністю 181 «Харчові технології, а також може бути корисним для широкого кола фахівців харчової, молочної промисловості, закладів ресторанного господарства.


Добавлено: 2017-04-11 16:24:21
Лабораторний практикум з дисципліни «Технологія галузі»

Лабораторний практикум з дисципліни «Технологія галузі»

Погарська В.В.

Лабораторний практикум з дисципліни «Технологія галузі» : навча­льний посібник / В.В. Погарська, Р.Ю. Павлюк, Н.П. Максимова; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків: Факт, 2016. — 96 с.

Лабораторний практикум з дисципліни «Технологія галузі» складений у відповідності з робочою програмою підготовки студентів спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технології переробки рослинної і молочної сировини для підприємств харчового бізнесу» включає два розділи: «Харчові технології переробки молока» та «Харчові технології переробки плодів і овочів». Лабораторний практикум спрямований на закріплення теоретичних знань і отри­мання практичних навичок з відповідної технології галузі. Вивчення кожної тех­нології проводиться за алгоритмом, що включає: оцінку якості сировини; ви­вчення технології та технологічних схем виробництва; розгляд та вивчення осно­вних біохімічних, мікробіологічних, фізико-хімічних процесів, що відбуваються при виготовленні та зберіганні продуктів відповідно з молочної та плодоовочевої сировини; проведення продуктових розрахунків норм витрат сировини та допо­міжних матеріалів; виготовлення на лабораторному обладнанні дослідних партій продукції; дослідження відповідності якості готової продукції вимогам нормати­вної документації; проведення порівняння з аналогами.

Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних за­кладів, які навчаються за спеціальністю 181 «Харчові технології», а також може бути корисним для широкого кола фахівців харчової, переробної, молочної про­мисловості, закладів ресторанного господарства.

Добавлено: 2017-04-11 16:14:51
Природные антиоксиданты пищевых продуктов

Природные антиоксиданты пищевых продуктов

Природные антиоксиданты пищевых продуктов / М. О. Полумбрик [и др.]. — Минск : ИВЦ Минфина, 2017. — 158 с.

 

Рассмотрены способы получения антиоксидантов природного происхождения, проанализирован механизм их действия в пищевых продуктах и влияние на здоровье человека.

Рекомендовано для студентов, аспирантов, научных сотрудников, производи- телей пищевьіх продуктов, а также читателей, интересующихся вопросами здоро­вого питання.

Добавлено: 2017-04-11 16:09:08
Електричні апарати

Електричні апарати

Електричні апарати: підручник / В.О. Бржезицький, В.Ц. Зелінський, П.Д. Лежнюк, О.Є. Рубаненко. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 602 с.

Підручник за змістом відповідає програмі курсу "Електричні апарати" для студентів електроенергетичних спеціальностей вузів. В ньому розглядаються фізичні явища, основні співвідношення і залежності, що використовуються при вивченні принципів дії електротехнічних пристроїв розподільних установок. Наведені основні терміни та означення, конструкції електричних апаратів, їх характеристики та умови вибору для роботи в електроустановках енергосистем. Підручник призначений для студентів спеціальностей "Електричні станції", "Електричні системи та мережі" і може бути корисний для студентів інших енергетичних спеціальностей.

Добавлено: 2017-04-07 17:04:31
Експертиза товарів (практикум)

Експертиза товарів (практикум)

Батутіна, А.П. Експертиза товарів (практикум): навч. посіб. / А.П. Батутіна, І.В. Ємченко, А.О. Троякова. – 2-ге вид., стереот. – Львів: “Магнолія 2006”, 2016. – 396 с.

Навчально-методичний посібник призначений для студентів, що навча­ються за спеціальністю “Експертиза товарів та послуг”, “Товарознавство та експертиза в митній справі”, “Товарознавство та комерційна діяльність”, ОКР “спеціаліст” та “магістр”. У навчально-методичному посібнику систематизовано викладено матеріал згідно з типовою програмою. Структура посібника включає 17 тем, при вивчені яких передбачено виконання самостійної роботи, з метою самоперевірки знань матеріалу теми подані запитання.

Для виконання лабораторних і практичних занять визначені види робіт за запропонованим варіантом і формою, що супроводжується поясненнями. До кожної теми є перелік нормативних і законодавчих дже­рел, рекомендованої літератури, додатків. Текстовий матеріал окремих тем супроводжується таблицями, схемами, додатками, що сприяє більш ефективному засвоєнню матеріалу дисципліни.

Добавлено: 2017-04-07 17:02:19
Економічні теорії в системі наукових економічних знань

Економічні теорії в системі наукових економічних знань

Економічні теорії в системі наукових економічних знань: навч. посіб. / Н.П. Мацелюх, І.А. Максименко, П.В. Круш та ін. – 2-ге вид. перероб. та допов. — Київ: Центр учб. л-ри, 2016. – 226 с.

 

Навчальний посібник включає дев’ять розділів: наукові економічні знання як ре­зультат пізнання економічного життя; теоретичний блок економічної науки: становлення, розвиток, сучасний стан; політекономічні дослідження сутності економічних явищ і процесів та їх місце в системі сучасного економічного знання; мікроекономічні знання як відносно самостійні складові системи теоретичних економічних знань; макроекономічні знання в структурі наукових економічних знань; наукові надбання інституціональної економічної теорії; результати наукових досліджень міжнародної економіки як складової економічної теорії; теоретичні наукові здобутки видатних до­слідників економічної життєдіяльності суспільства; тренінг для закріплення отри­маних знань.

Буде корисним здобувачам вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем га­лузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальностей: 8.03050201 «Еконо­мічна кібернетика», 8.03050301 «Міжнародна економіка», 8.03050801 «Фінанси і кре­дит», 8.03050803 «Оподаткування», 8.03050901 «Облік і аудит» в процесі вивчення дисциплін теоретичного блоку економічної науки, підготовки до курсових екзаменів та комплексного державного екзамену з економічної теорії.  

Добавлено: 2017-04-07 17:00:44
Економічна кібернетика: вступ до моделювання соціальних і економічних систем

Економічна кібернетика: вступ до моделювання соціальних і економічних систем

Шиян, А.А. Економічна кібернетика: навч. посіб. / А.А. Шиян.  – Львів: «Магнолія-2006», 2016. – 228 с. – (Вища освіта в Україні).

 

Книга є навчальним посібником для початкового ознайомлення студентів з фундаментальними основами моделювання соціальних і економічних систем – усього того, що може бути об’єднане під єдиною назвою “Економічна кібер­нетика”.

Головне завдання книги – надати студенту такий обсяг знань, умінь і нави­чок, який буде ефективно використовуватися ним у своїй майбутній діяльності. Саме тому текст написаний так, щоб надавати допомогу читачеві й після закінчення вузу, - зокрема, він може використовуватися як довідник. Наявність ретельно підібраних питань і завдань дозволяє користувачеві підготуватися до використання викладеного матеріалу у своїй практичній діяльності.

Навчальний посібник відповідає навчальній програмі курсу “Економічна кібернетика" для спеціальностей “Економічна кібернетика” та “Економічна теорія”.

Добавлено: 2017-04-07 16:59:24
Економіка інноваційного підприємства

Економіка інноваційного підприємства

Кривов’язюк, І.В. Економіка інноваційного підприємства: навч. посіб. / І.В. Кривов’язюк. – Вид. друге, допов. та перероб. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 344 с.

Навчальний посібник розкриває основні принципи та закономірності, притаманні функціонуванню та розвитку інноваційного підприємства. Визначено економічні основи наукоємного виробництва. Розкрито процес планування та оцінки виробничих можливостей інноваційного підприємства та ресурсні складові його розвитку. Виокремлено чинники формування та підвищення фінансово-економічних результатів діяльності інноваційного підприємства. Значну увагу приділено антикризовим аспектам діяльності інноваційного підприємства, взаємозв’язку кризових явищ і розвитку інноваційної діяльності підприємств.

До кожного розділу додається перелік ключових понять і термінів, практикум, контрольні запитання й список рекомендованої літератури. В додатках подано інноваційні портрети передових вітчизняних підприємств.

Навчальний посібник стане настільною книгою та найкращим порадником у навчальному процесі як для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів-початківців, так і для викладачів з великим педагогічним стажем, стане в нагоді усім тим, хто має намір самостійно поглибити знання з економіки та управління підприємством.

Добавлено: 2017-04-07 16:58:07
Економетрія

Економетрія

Кузьмичов, А.І. Економетрія. Моделювання засобами MS Excel: навч. посіб. / А.І. Кузьмичов, М.Г. Медведєв. — Київ: Ліра-К, 2017. – 212 с.

 У посібнику наведено апарат побудови економетричних моделей задач економічного прогнозування та прийняття рішень на цій основі. Економетрія як сучасний науковий напрям у вигляді класичної трійці «економіка + математика + статистика» застосовує для кількісного економічного аналізу науково-обґрунтовані засоби, що сформувалися у фундаментальних й прикладних напрямках наукових досліджень, зокрема, в математичній статистиці, математичній економіці та математичному програмуванні і дослідженні операцій. У наші часи ці засоби стали значно потужнішими й ефективнішими на рівні інструментів практичного застосування завдяки можливості реалізації відповідних економіко-математичних моделей на платформі ПК, зокрема, в середовищі популярного табличного процесора MS Excel. Запропоновано процедури математичного та статистичного моделювання типових задач економічного прогнозування для прийняття рішень із застосуванням вбудованих в Excel аналітичних інструментів. Разом із дотриманням усталеного математико-статистичного підходу до побудови економетричних моделей, в практикумі активно й продуктивно застосовується апарат лінійної алгебри, обчислювальної математики і математичної оптимізації, що вивчався у попередніх дисциплінах, який має значно більше можливостей щодо побудови моделей економічних об’єктів із врахуванням певних зовнішніх умов. Саме ця властивість відрізняє цю розробку від аналогічних видань, робить цей практикум оригінальним й одночасно потужним і простим для модельного дослідження реальних економічних процесів. Розрахований посібник, у першу чергу, на студентів з економіки та менеджменту, що вивчають дисципліну «Економетрія», яка завершує цикл фундаментальних дисциплін з економіко-математичного моделювання, може бути корисним для студентів інженерних спеціальностей та практичних працівників, які приймають управлінські рішення на основі побудови економетричних моделей.

Добавлено: 2017-04-07 16:56:08
Екологія

Екологія

Екологія: навч. посіб. / [Д.В. Лико, С.М. Лико, О.І. Портухай та ін.]; за ред. С.М. Лико. - 2-ге вид. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. - 300 с. 

 

У навчальному посібнику викладено основні екологічні поняття та закони класичної екології, проблеми прикладної екології та шляхи їхнього вирішення. Він включає: навчальну програму з варіантами завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів; теоретичний матеріал; методичні вказівки для практичних робіт, тестовий контроль поточного й підсумкового рівня знань студентів, термінологічний словник, список рекомендованих літературних джерел.

Навчальний посібник рекомендується використовувати студентам вищих навчальних закладів усіх напрямів підготовки для здобуття ступеня - «бакалавр».

Добавлено: 2017-04-07 16:55:30
Докторант вуза

Докторант вуза

Резник, С.Д.  Докторант вуза: диссертация, подготовка к защите, личная организация: практ. пособие / С.Д.  Резник. – 2-е изд., перераб. и доп. – Київ: СВАРОГ, 2016. – 299 с.

Рассматриваются содержание, система и технологии подготовки в докторантуре высших учебных заведений. Особое внимание уделено отличительным особенностям диссертации на соискание ученой степени доктора наук и анализу требований, предъявляемых к докторской диссертации. Освещены вопросы методологии научного творчества на уровне, соответствующем докторской диссертации, представлены рекомендации по написанию, оформлению и защите диссертации. Значительное внимание уделено вопросам личной организации и планированию деятельности докторантов. Для докторантов и соискателей ученой степени доктора наук, научных консультантов докторантов, руководителей подразделений вуза, отвечающих за подготовку научно-педагогических кадров.

Добавлено: 2017-04-07 16:54:29
Дипломне проектування

Дипломне проектування

Дипломне проектування: навч. посіб. / Г.В. Дейниченко, О.І. Черевко, І.Г. Дейнека та ін.; за ред. проф. Г.В. Дейниченка. – Київ: ІНКОС, 2015. – 470 с.

 

Наведено матеріали та методи технічних і економічних розрахунків, які необ­хідні для виконання дипломного проектування. Показано послідовність виконання дипломних проектів, надано правила розробки і оформлення пояснювальної записки та графічної частини. Містяться довідкові матеріали, що необхідні при виконанні ди­пломного проектування.

Посібник призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю 7.05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв», спеціалізація — обладнання під­приємств харчування. Може бути корисним широкому колу фахівців, що займаються розробкою та експлуатацією обладнання підприємств харчування.

Добавлено: 2017-04-07 16:53:40
Гнучке автоматизоване виробництво і роботизовані комплекси

Гнучке автоматизоване виробництво і роботизовані комплекси

Дудюк, Д. Л. Гнучке автоматизоване виробництво і роботизовані комплекси: навч. посіб. / Д.Л. Дудюк, С.С. Мазепа, М.М. Мисик. – Львів: “Магнолія 2006”, 2016. – 278 с.

 

У посібнику описані в об’ємі навчальної програми курсу “Гнучке автомати­зоване виробництво і роботизовані комплекси” системи керування робототехнічними комплексами та гнучким автоматизованим виробництвом. Опи­сані системи циклового, позиційного, контурного програмного керування промисловими роботами першого покоління. Адаптивні системи керування роботами другого покоління розглянуті в су­купності зі сучасними структурами роботехнічних комплексів. Подані при­клади застосування таких систем у виробництві прецизійних виробів та для керування транспортно-маніпуляційними роботами. Розглянуті функціональні структури роботів зі штучним інтелектом третьо­го покоління. Дана характеристика, описані функції та структури гнучких ав­томатизованих виробничих систем. Показані принципи побудови та описані особливості систем автоматизова­ного контролювання та керування технологічним процесом і гнучким авто­матизованим виробництвом. 

Добавлено: 2017-04-07 16:52:26
Взаємний вплив економіки та природного середовища в сучасному світі: політика, стратегії, технології

Взаємний вплив економіки та природного середовища в сучасному світі: політика, стратегії, технології

Мусіна, Л.А. Взаємний вплив економіки та природного середовища в сучасному світі: політика, стратегії, технології: монографія / Л.А. Мусіна, А.В. Ямчук, Т.К. Кваша. – Київ: УкрІНТЕІ, 2012. – 260 с.

Викладено результати аналізу вирішення проблем взаємодії економіки і природного середовища, концепції "зеленої" економіки і "зеленого" зростання, досвіду розробки і впровадження національних стратегічних документів у цій галузі, макромоделювання еколого-економічної взаємодії. Досліджено пріоритети різних країн у галузі природокористування і розробки більш чистих технологій. Узагальнено світові тенденції розвитку "зеленої" економіки, зокрема щодо впровадження стратегій і політики сприяння "зеленому" зростанню, напрямів досліджень у цій галузі та їх фінансування. Окремо розглянуто досвід впровадження механізму технологічних платформ як одного з основних інструментів реалізації і фінансування наукових досліджень у 7-й Рамковій програмі ЄС і в Російській Федерації.

Добавлено: 2017-04-07 16:51:06
Веб-технології

Веб-технології

Пасічник, В. В. Веб-технології: [підручник] / В.В. Пасічник, О.В. Пасічник, Д.І. Унрин. – Львів: «Магнолія 2006», 2016. – 336 с.

Пропонований підручник присвячено теоретичним та практичним аспектам веб-технології та веб-дизайну, наведено типові приклади веб-програмуваня. Розглянуто різні принципи побудови та функціонування веб-сайтів, використання сучасних веб-технологій та мов веб-програмування, будування веб-сторінок із заданими характеристиками і алгоритмами функціонування. У підручнику також розглядається широкий спектр протоколів, стандартів і технологій, що мають безпосереднє відношення до розробки веб-застосувань. Зміст підручника відповідає галузевому стандарту вищої освіти України з напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» для дисципліни «Веб-технології та веб-дизайн». Підручник адресовано студентам вищих навчальних закладів спеціальності «Комп’ютерні науки» та викладачам.

 

 

Добавлено: 2017-04-07 16:49:52
Веб-дизайн

Веб-дизайн

Пасічник О.В. Веб-дизайн: підручник / О.В. Пасічник, В.В. Пасічник. – Львів: “Магнолія 2006”, 2017. – 520 с.

 

Підручник містить матеріал, необхідний для вивчення основних теоретичних засад, функціональних можливостей та практичного застосування сучасних систем і технологій баз даних, розроблення прикладних засобів та комп’ютерних інформаційних систем різно­го спрямування на основі реляційних баз даних.

Призначається для студентів, що навчаються за напрямами галузей знань“Інформатика та обчислювальна техніка”, “Системні науки та кібернетика” і “Системна інженерія” та споріднених галузей знань, пов’язаних з вивченням комп’ютерних інформаційних техно­логій. Може бути використаний викладачами в якості дидактичного матеріалу, а також для самостійного вивчення і підвищення кваліфікації.

 

 

Добавлено: 2017-04-07 16:47:38
Будівельні конструкції

Будівельні конструкції

Будівельні конструкції: навч. посіб. / Є.В. Клименко, В.С. Дорофєєв, О.О. Довженко та ін.; за ред. Є.В. Клименка. – Київ: Центр учб. л-ри, 2016. – 426 с.

 

У навчальному посібнику викладені основні положення розрахунку та конс­труювання будівельних конструкцій, що діють в Україні. Наведені приклади розрахунків та необхідні довідкові дані.

Нормативні матеріали наведені за станом на 1 липня 2011 року.

Для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації будіве­льних спеціальностей.

Добавлено: 2017-04-07 16:46:30
Біологічно активні речовини в харчових технологіях

Біологічно активні речовини в харчових технологіях

Сімахіна, Г.О. Біологічно активні речовини в харчових технологіях: підручник / Г.О. Сімахіна, Н.О. Стеценко, Н.В. Науменко. – Київ: НУХТ, 2016. – 455 с.

 

Наведено теоретичні та практичні результати дослідження хімічного складу і функціональної ролі у живому організмі широкого спектра біологічно активних речовин рослинного та тваринного походження. Обґрунтовано доцільність і перспективність використання рослинної сировини, в тому числі дикорослої, для збагачення харчових основ з метою отримання нових видів харчової продукції, напівфабрикатів, напоїв з оптимізованим складом основних нутрієнтів, високоефективної та абсолютно безпечної для споживачів.

Узагальнено практичний досвід виробництва поліфункціональних рослинних збагачувачів із підвищеним вмістом біологічно активних речовин та їх використання у харчових технологіях.

Для студентів, магістрів, аспірантів, наукових співробітників і фахівців харчової промисловості.

Добавлено: 2017-04-07 16:45:19
Антикризисный менеджмент в гостиничном бизнесе

Антикризисный менеджмент в гостиничном бизнесе

Иванов, В.В. Антикризисный менеджмент в гостиничном бизнесе/ В.В. Иванов, А.Б. Волов. - Киев: СВАРОГ, 2016. - 336 с.

В книге описаны основные модели, механизмы и инструменты антикризисного управления в гостиничном бизнесе. Детально рассмотрены источники возникновения кризисных явлений и реализации эффективных текущих решений, обеспечивающих санацию бизнеса. Изложены управленческие, инновационные, финансовые, маркетинговые и инвестиционные схемы, позволяющие отелю и собственникам гарантировать устойчивый конкурентоспособный рост для сохранения и увеличения стоимости бизнеса.

Книга предназначена для работников индустрии гостеприимства, преподавателей и студентов вузов. 

 

Добавлено: 2017-04-07 16:43:41
Автоматизація виробничих процесів

Автоматизація виробничих процесів

Автоматизація виробничих процесів: підручник / І.В. Ельперін, О.М. Пупена, В.М. Сідлецький, С.М. Швед. — Вид. 2-ге, випр. — Київ: Ліра-К, 2017. — 378 с.

 

Висвітлено загальні питання автоматизації виробничих процесів, описано автоматичний контроль технологічних параметрів, автоматизовані системи регулювання, технічні засоби автоматизації, основи проектування автоматизованих систем. Розглянуто основи автоматизації виробництва із застосуванням мікропроцесорних промислових контролерів і принципи побудови комп’ютерно-інтегрованих систем управління з використанням автоматизованих робочих місць оператора-технолога.

Для студентів вищих навчальних закладів освіти І—IV рівнів акредитації, які спеціалізуються в галузі автоматизації виробництва, а також для студентів - технологів, енергетиків, механіків та інших, які повинні мати знання для роботи в умовах комп’ютерно-інтегрованого автоматизованого виробництва і вміти сформулювати вимоги до впровадження нових і модернізації існуючих систем автоматизації. Може бути використаний також науково-технічними працівниками різних галузей промисловості.

Добавлено: 2017-04-07 16:41:38
Основи науково-дослідної роботи

Основи науково-дослідної роботи

Навч. посібник / Ю. І. Па­леха, Н. О. Леміш. — К.: Видавництво Ліра-К, 2016. — 336 с. 

У посібнику всебічно розглянуто основні засади науково-дослідної роботи. Наука подана як система уявлень про дійсність, висвітлено пи­тання організації наукової діяльності, наведено структуру та класифіка­цію наук, розкрито основи методології науково-дослідної роботи, про­аналізовано організацію наукових досліджень та їх інформаційне забез­печення, розглянуті питання підведення підсумків наукових досліджень, виокремлено організаційні аспекти наукової діяльності, вимоги до підго­товки й оформлення курсових, дипломних та магістерських робіт.

Для керівників та працівників наукових установ, студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, усіх тих, хто займається науково-дослідною роботою.

Добавлено: 2017-02-21 14:34:58
Методи контролю якості харчової продукції

Методи контролю якості харчової продукції

навчальний  посібник / [О. І. Черевко, Л. М. Крайнюк, Л. О. Касілова та ін.]; за заг. ред. Л. М. Крайнюк ; Харківський державний універси­тет харчування та торгівлі, СНАУ. — Суми : Університетська книга, 2015. - 512 с.

У посібнику висвітлено загальні підходи та правову базу контролю якості харчової продукції, охарактеризовано нормативні показники та ме­тоди їх вимірювання, описано методологію добору проб харчової продукції під час контролю.

Для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямком підготовки “Харчова технологія та інженерія” спеціальностей 7.091711 “Технологія харчування”, 7.091707 “Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса”, 7.091709 “Технологія зберігання, консервування та переробки молока” і 7.130201 «Зооінженерія», аспірантів і викладачів вищої школи, а також фахівців під­приємств ресторанного господарства, м’ясної і молочної промисловості.

Добавлено: 2017-02-21 13:11:25
Теоретичні основи електротехніки. Комп’ютерні розрахунки та моделю­вання лінійних електричних кіл

Теоретичні основи електротехніки. Комп’ютерні розрахунки та моделю­вання лінійних електричних кіл

Карпов Ю. О., Кацив С. Ш., Кухарчук В. В.  Теоретичні основи електротехніки. Комп’ютерні розрахунки та моделю­вання лінійних електричних кіл : навчальний посібник / Ю. О. Карпов, С. Ш. Кацив, В. В. Кухарчук. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. - 210 с.

В посібнику викладені комп’ютерні методи розрахунку та моделю­вання лінійних електричних кіл за допомогою найбільш поширених та ві­дносно простих програмних продуктів: МаthCAD, Ехсel та Electronics Workbench. Наведені приклади розрахунку складних кіл, які є занадто трудомісткими при ручних розрахунках. Посібник розрахований на сту­дентів, аспірантів та викладачів електротехнічних та інших споріднених спеціальностей.

Добавлено: 2017-02-21 12:58:51
Регіональна економіка

Регіональна економіка

Завадських Г. М. Регіональна економіка: Навч. посібн. 1 вид. / Г. М. Завадських. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. - 556 с.

Навчальний посібник охоплює 19 тем типової програми дисципліни «Регіональна економіка». У посібнику розглядаються конкурентоспроможність регіонів, сучасний стан та перспективи соціально-економічного розвитку регіонів України. В розрізі тем докладно охарактеризовано галузеву і територіальну структуру народногосподарського комплексу України. Окремий розділ присвячений питанням екології та раціонального природокористування.

Перевагою даного навчального продукту, що безумовно підвищує його ефективність, є наявність питань для перевірки знань, тематики рефератів, тестових завдань за темами, а також списку рекомендованої літератури, які допоможуть студентам краще закріпити навчальний матеріал.

Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, підприємців, які цікавляться питаннями регіональної економіки та розміщення і розвитку продуктивних сил.

Добавлено: 2017-02-21 11:36:45
Інтелектуальна власність

Інтелектуальна власність

Романадзе Л. Д., Цибульов П. М., Кулініч О. О.  Інтелектуальна власність: підручник / Л. Д. Романадзе, П. М. Цибульов, О. О. Кулініч. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. - 424 с.

У підручнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність». Розкриваються основні питання навчальної дисципліни. Надається рекомендований перелік нормативно-правових актів та узагальнень судової практики з питань інтелектуальної власності, перелік навчальної та навчально-методичної літератури, рекомендованої для ознайомлення під час вивчення курсу. Наводяться питання для перевірки знань з курсу, а також глосарій, що розкриває зміст основних категорій права інтелектуальної власності. Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, науково- педагогічних працівників вищих навчальних закладів та наукових установ, аспірантів, здобувачів, а також всіх, хто цікавиться питаннями правової охорони інтелектуальної власності.

Добавлено: 2017-02-21 11:27:21
Туристичне країнознавство

Туристичне країнознавство

Стафійчук В.І., Малиновська О.Ю. Туристичне країнознавство: навчальний посібник / В.І. Стафійчук, О.Ю. Малиновська. -Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. - 808 с.

Брайчевська О.А., канд. істор. наук, доц. (Тема 10. Канада)

Брайчевський Ю.С., канд. геогр. наук, доц. (Тема 4. Велика Британія, Тема 10. США)

Матвієнко В.М., канд. геогр. наук, доц. (Тема 8)

Матвієнко Н.М., канд. геогр. наук, доц. (Тема 2. Туреччина. Ізраїль)

У посібнику подано сучасну інформацію про місце на туристичному ринку і туристично-рекреаційні (природні, історико-культурні, інфраструктурні) ресурси усіх держав світу.

Для студентів та викладачів фаху «менеджмент туризму»; географів, істориків, міжнародників. Може бути корисним для співробітників туристичних фірм і всіх, хто цікавиться туристичними можливостями зарубіжних країн або планує подорожі до них.

 

Добавлено: 2017-02-21 10:55:08
Йогурт и аналогичные кисломолочные продукты: научные основы и технологии

Йогурт и аналогичные кисломолочные продукты: научные основы и технологии

А. Й. Тамим, Р. К. Робинсон.; пер. с англ. под науч. ред Л. А. Забодаловой. — СПб: Профессия, 2003. — 664 с., ил. — (Серия: Научные основы и технологии).

В не имеющей аналогов книге приведены новейшие данные по технологии про- изводства разних типов йогурта (с нарушенным и ненарушенным сгутском, арома- тизированного, замороженного, сухого, с фруктами, био-йогурта и т. п.). Большое внимание уделено биохимическим и микробиологическим основам производства кисломолочних продуктов. Описаны типи заквасок и их особенности, а также при- меняемое оборудование. Отдельная глава посвящена проблемам оценки качества го­тового продукта. Каждая глава сопровождается уникальной библиографией по кис­ломолочним продуктам (более 2000 названий).

Добавлено: 2017-02-17 09:06:46
Методы анализа пищевых продуктов. Определение компонентов и пищевых добавок

Методы анализа пищевых продуктов. Определение компонентов и пищевых добавок

Зтлеш С. (ред.-сост.) Методы анализа пищевых продуктов. Определение компонентов и пищевых добавок / С. Этлеш (ред.-сост.). — Пер. с англ. под общ. ред. д. т. н. Ю. Г. Базарновой. — СПб.: Профессия, 2016. — 564 с., табл.. ил. — (Серия: Научные основы и технологии)

В книге изложены современные положення аналитической химии применительно к испытаниям пищевых продуктов. Рассмотрены основные понятия метрологии и вопросы обеспечения качества аналитических результатов. Особое внимание уделено анализу питьевой воды по различным показателям безопасности. Описаны современные методи выделения и определения как макро- компонентов (белки, липиды, углеводы), так и микрокомпонентов (микроэлементы, витамины, красители, полифенолы) и загрязнителей (пестицидов, радиоактивных веществ и др.). В отдельных главах рассмотрены методы определения аллергенов и ГМО-продуктов, токсинов, а также химических консервантов. Большое внимание уделено методам сенсорного анализа и ускоренных микробиологических исследований.

Книга предназначена для сотрудников лабораторий предприятий пищевой промышленности, специалистов органов санэпиднадзора и сертификации. Она также будет полезна студентам и пре- подавателям пищевых специальностей.

Добавлено: 2017-02-16 13:36:34
Збірник рецептур національної кухні країн Європи. 2-ге вид.

Збірник рецептур національної кухні країн Європи. 2-ге вид.

Гаврилко П. П,  - К.: «Центр учбової літератури», 2016. - 620 с.

Подорож без віз і валіз до Європи. Читач може легко здійснити її на власній кухні, приготувавши страву за одним із близько 2000 рецептів, уміщених у цій книзі.

Саме таку віртуальну подорож пропонує нам автор цього незвичайного видан­ня, прекрасний знавець не тільки національних українських страв, а й кухонь всіх країн Європи - Петро Петрович Гаврилко.

Для широкого кола читачів.

Добавлено: 2017-02-14 10:37:08
Опит и перспективи применения инновационних технологий образования в области пищевнх производств

Опит и перспективи применения инновационних технологий образования в области пищевнх производств

Алексеев Г.В. , Бриденко И.И.  Монография. — К.: СВАРОГ, 2016. - 321с.

В работе описам опыт авторов по использованию виртуального лабораторного практикума на базе пакета Adobe Flasll CS3 Professional в образовательном проиесседля спеииальностей пищевого профиля.

На электронном ресурсе представлен вариант организаиии учеб ного терми мала на основе описанных технологий для одного из профильных вузов.

Добавлено: 2017-02-14 10:03:42
Інноваційні технології дієтичних та оздоровчих хлібобулочних виробів

Інноваційні технології дієтичних та оздоровчих хлібобулочних виробів

Автори: Дробот В.І., Грищенко А.М., Тесля О.Д., Сильчук Т.А., Місечко Н.О. 

монографія / за ред. чл.-кор. НААН В.І. Дробот. - К.: Кондор- Видавництво, 2016. - 242 с. 

У монографії представлено теоретичні дослідження, експериментальні матеріали та практичні розробки авторів щодо технології діабетичних хлібобулочних виробів з пшеничного борошна, оздоровчих виробів з житньо- пшеничного борошна та дієтичних безглютенових, а також викладено аспекти застосування мезофільних заквасок і підкислювачів з метою прискорення технологічного процесу та поліпшення якості виробів.

Монографія призначена для студентів спеціальності «Харчові технології», аспірантів, наукових співробітників і спеціалістів хлібопекарської промисловості.

 

Добавлено: 2017-02-14 09:50:29
Міжнародні стандарти фінансової звітності для малих та середніх підприємств

Міжнародні стандарти фінансової звітності для малих та середніх підприємств

 практичний посібник. - К. : «Центр учбової літерату­ри», 2016.-226 с.

Добавлено: 2017-02-14 09:21:58
Фінансовий облік II

Фінансовий облік II

Шари Є. Ю. Фінансовий облік - II  навч. посіб. / Є. ІО. Шара, III 25 О. О. Бідюк. Н. В. Гуріна, І. Є .Соколовська-І онтаренко - К.: «Центр у чбової літератури», 2016. - 398 с.

Навчальний посібник «Фінансовий облік II» написано відповідно до типової програми навчальної дисципліни «Фінансовий облік II», затвердженої Міністерством освіти і науки України з врахуванням вимог національних стандартів бухгалтерського обліку, нового плану рахунків зі змінами та доповненнями до них, а також інших нормативних докумен­тів. У посібнику в розрізі тем висвітлено: облік довгострокових і короткострокових зо­бов’язань; облік праці та її оплати; облік розрахунків з бюджетом з податків та обов’язкових платежів; облік доходів та витрат; облік доходів майбутніх періодів; облік фінансових результатів діяльності підприємств; облік власного капіталу; фінансова звітність підприємства.

Навчальний посібник «Фінансовий облік II» підготовлений для студентів вищих нав­чальних закладів, які здобувають освіту за спеціальністю «Облік і аудит».


Добавлено: 2017-02-13 14:07:06
Технологія природних вітамінів

Технологія природних вітамінів

Іванова В.Д., Сімахіна Г.О.  Навч. посіб. — К.: НУХТ, 2015.— 343 с.

У посібнику наведені основні відомості про властивості та фізіологічну дію вітамінів і сировини з їх вмістом. Розгляну­то технології виробництва вітамінів рослинного, тваринного, мікробіологічного походження. Особлива увага приділена розгля­ду комплексного перероблення сировини на вітамінні препарати.

Для студентів технологічних спеціальностй ВНЗ харчової промисловості. Може бути корисним інженерам-технологам хар­чових виробництв і працівникам дослідницьких лабораторій.

Добавлено: 2017-02-13 13:41:25
Этнические кухни: Особенности культуры и традиций питания народов мира

Этнические кухни: Особенности культуры и традиций питания народов мира

учебное пособие. / В. В. Архипов, - К. : «Центр учебной литературы», 2016. 234 с.

Учебное пособие «Этнические кухни: Особенности культурны и традиций питання народов мира» предназначено для подготовки специалистов гостинично- ресторанного и туристического сервиса. Широко освещены вопросы режима пита­ння и приема иностранных гостей в ресторанах. Многогранно раскрыты особенно­сти кухни разных стран и народов. большое внимание уделено национальным особенностям приготовлепия блюд, асортименту используемых продуктов, а также особенностям церемоний потребления пищи и подачи блюд.

Для студентов, обучаюшихся на факультетах турисгического и гостинично- ресторанного бизнеса высших и средних специальнных учебных заведений. Может быть также иитересным для тех. кто любит кулинарное дело или занимается подобным бизнесом.

Добавлено: 2017-02-09 12:19:40
Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіон.

Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіон.

Навч. 3-78 посібник. — 6-те вид., перероб. та доп. / За ред. Ю. Г. Козака. — К.: Центр учбової літератури, 2016. — 290 с.

У шостому, переробленому та доповненому виданні навчального посібника розгля­даються основні питання функціонування та розвитку сучасної системи зовнішньоеко­номічної діяльності. Висвітлюється місце та роль регіону в системі зовнішньоекономіч­ної діяльності, економіко-правове та функціональне забезпечення ЗЕД підприємства.

Навчальний посібник призначається для викладачів, студентів економічних ВІІЗів та факультетів, а також для фахівців-практиків у галузі ЗЕД.

 

 

Добавлено: 2017-02-09 11:49:43
Менеджмент організацій

Менеджмент організацій

Навчальний посібник. /  Т. В. Назарчук, О. М. Косіюк - К.: «Центр учбової літератури», 2016. - 560 с.

На основі опрацювання значного обсягу інформаційних та літературних джерел у стислій формі викладені основні теоретичні і практичні аспекти сучасного менеджменту організації. Посібник сформований відповідно до навчальної програми викладання дис­ципліни «Менеджмент організації» та Галузевого стандарту підготовки спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування».

Посібник призначений широкому колу читачів незалежно від сфери їх діяльності, форм власності і структури організації, в якій вони працюють. Він буде корисним студе­нтам, викладачам, підприємцям, менеджерам, керівникам організацій тощо.

Добавлено: 2017-02-09 11:39:53
Науковий стиль української мови

Науковий стиль української мови

Навчальний посібник з алгоритмічними приписами. — 3-тє вид. перероб. та доп. / Г. С. Онуфрієнко — К.: Центр учбової літератури, 2016.-426с.

В основу навчального посібника покладено науково обґрунтовану та методично апробовану ідею навчання української наукової мови в контексті прогресивної кон­цепції діяльнісного підходу та в умовах Болонського процесу. Організація самостійної роботи запропонованими алгоритмічними приписами, що раціонально й оптимально скеровують мисленнєво-мовленнєву діяльність при опрацюванні різноманітних на­укових джерел як з метою “згортання” їх змісту до рівня плану, конспекту, анотації, реферату, так і для підготовки українською мовою наукової доповіді, виступу в диску­сії, статті, рецензії, конкурсної/курсової/дишюмної роботи, автореферату і дисертації, суттєво підвищує ефективність інтелектуальної праці та забезпечує перспективи само­освіти у подальшому професійному зростанні.

Для студентів закладів вищої освіти, а також для магістрантів, аспірантів, дослід­ників, викладачів і всіх, хто цікавиться механізмами функціонування сучасної науко­вої мови та прагне сформувати й удосконалити індивідуальну програму пізнавальної і творчої діяльності через самостійну роботу з різними джерелами наукової інформації.


Добавлено: 2017-02-09 11:30:27
Інженерна та комп’ютерна графіка

Інженерна та комп’ютерна графіка

Навч. посіб. Головчук А. Ф., Кепко О. І., Чумак Н. М. — К.: Центр учбової літератури, 2016. — 160 с..

В навчальному посібнику розглянуто чотири розділи: «Загальні правила оформ­лення креслеників», «Методи проекціювання. Зображення», «Технічне креслен­ня», «Елементи будівельних креслеників». Оригінальність курсу — це доповнення теоретичного матеріалу прикладами виконання графічних робіт, в яких в логічній послідовності детально описані дії, які необхідно виконати на комп’ютері.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів і інженерних спеціальностей .

Добавлено: 2017-02-09 11:17:24
Основи маркетингу у туризмі

Основи маркетингу у туризмі

М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк - К.: «Центр учбової літератури», 2016.- 336 с.

Підручник “Основи маркетинг у туризмі” передбачає системне викладення основ маркетингу, специфіку застосування маркетингових інструментів в турис­тичній сфері.

Вирішуються задачі визначення проблем маркетингового управління, опти­мального впровадження маркетингу на підприємствах туристичного профілю, встановлення специфіки роботи туристичних підприємств із споживачами, про­ведення маркетингових досліджень, формування комплексу маркетингу.

Підручник пропонується для студентів та викладачів вищих навчальних за­кладів спеціальностей туристичного спрямування та спеціалістів сфери марке­тингу.

Добавлено: 2017-02-09 10:53:36
Проектний менеджмент: регіональний зріз

Проектний менеджмент: регіональний зріз

Навчальний посібник. / П 79 За заг. ред. Бутка М. П. [М. П.Бутко, М. І. Мурашко, І. М. Олійченко та ін.] - К. : «Центр учбової літератури», 2016. - 416 с.

 

У навчальному посібнику висвітлено теоретичну та методологічну скла­дову проектного менеджменту, а також практику його застосування на регіо­нальному рівні.

Він підготовлений відповідно до програми курсу «Управління проектами» та розрахований на студентів, які навчаються за програмами підготовки спеці­алістів та магістрів фахових спрямувань. Посібник може бути корисний аспі­рантам, викладачам, менеджерам, керівникам органів місцевого самовряду­вання, які займаються розв’язанням проблем регіонального розвитку.

 

 

Добавлено: 2017-02-09 10:44:26
Податкова система

Податкова система

Навчальний посібник. / за заг. ред. Андруще- П 44 нка В. Л. - К.: «Центр учбової літератури», 2016. - 416 с.

У навчальному посібнику викладено теоретичні і практичні питання організації та функціонування податкової системи України, відповідно до вимог Державного стандарту підготовки бакалаврів за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво» на основі чинного законодавства України з питань оподаткування та податкового регулювання.

Навчальний посібник знайомить із історичними аспектами становлення та розвитку податкової системи, її структурою та функціями. Значну увагу приділено висвітленню особливостей справляння податків та зборів.

Рекомендовано для студентів усіх економічних спеціальностей вищих навчальних за­кладів, слухачів центрів підготовки магістрів, аспірантів, викладачів, працівників держав­них установ та організація, хто виявляє інтерес до теорії та практики оподаткування.

 

Добавлено: 2017-02-09 10:36:24
Міжнародне приватне право-4.

Міжнародне приватне право-4.

навч. посібник. /1. І. Дахно, Д 2 І В. М. Алієва-Барановська. - К. : «Центр учбової літератури», 2016. - 633 с.

Увазі читача пропонується четвертий навчальний посібник з міжнародного приватного права України за авторством професора І. І. Дахна. Цей посібник створено зусиллями авторів, фото і прізвища яких наведено на обкладинці.

Книга є логічним продовженням трьох попередніх. Може використовуватися і окремо. Автори доклали зусиль до того, щоб ця книга містила такий матеріал, якого читач не знайде в Інтернеті та в книгах інших авторів. Посібник поєднує теорію з практикою.

Для студентів правничих навчальних закладів, факультетів міжнародних відносин, викладачів, доцентів і професорів, а також для широкого читацького загалу, що цікавиться питаннями міжнародного приватного права.

Добавлено: 2017-02-09 10:27:13
Регіональна економіка

Регіональна економіка

Манів З.О., Луцький І.М., Манів С.З.  Навчальний посібник. - Львів: “Магнолія 2006”, 2017. -С. 638

Навчальний посібник написаний відповідно до освітньо-професійної програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України наказом №444 від 07.06.2006 р. з напрямку 0301 “Економіка і підприємництво”. Згідно тематичного плану, навчальний посібник “Регіональна економіка” включає предмети: розміщення продуктивних сил, регіональна економіка і екологія.

У навчальному посібнику послідовно викладені теоретичні, методо­логічні та прикладні аспекти формування продуктивних сил України в умовах становлення і розвитку ринкової економіки.

Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціа­льностей вищих навчальних закладів. Може бути використаний аспірантами, спеціалістами, викладачами та керівниками підприємств і організацій, які зацікавлені в поглибленні знань з економічного розвитку регіонів.

Добавлено: 2017-02-07 14:28:40
Інформаційні системи і технології в обліку

Інформаційні системи і технології в обліку

 

Гончарук Я.А., Марушко Н.С., Лозовицький Д.С., Воляник Г.М. навчальний посібник. - Львів: «Магнолія 2006», 2016. - 400 с.

Розкриваються організаційно-методичні основи побудови і функціонування ін­формаційних систем в економіці. Розглядаються основні елементи побудови інфор­маційних систем бухгалтерського обліку та способи їх реалізації. Подано стандарти побудови інформаційних систем та їх безпека.

Для студентів, які навчаються за спеціальністю «Облік і аудит», а також для сту­дентів, аспірантів, викладачів економічних спеціальностей.

Добавлено: 2017-02-07 14:16:10
Товарознавство трикотажних виробів

Товарознавство трикотажних виробів

підручник для студентів товарознав­чих спеціальностей вищих навчальних закладів. / Галик І. С., Семак Б. Д. - [2-ге вид., перероб. та доп.]. - Львів : «Магнолія 2006», 2017.-221 с.

У підручнику наведено відомості про основи технології трикотажного ви­робництва, особливості будови, асортимент і властивості трикотажних полотен, формування споживних властивостей і асортименту трикотажних виробів у процесі їх проектування і виготовлення, класифікацію і характеристику асор­тименту верхніх, білизняних, панчішно-шкарпеткових, рукавичкових, хустково- шарфових виробів та головних уборів, оцінку якості трикотажних виробів.

Для студентів товарознавчих спеціальностей вищих навчальних закладів. 

Добавлено: 2017-02-07 13:57:34
Нетрадиційна енергетика: основи теорії та задачі

Нетрадиційна енергетика: основи теорії та задачі


Дудюк Д. Л., Мазепа С. С., Гнатишин Я. М. Навч. посіб. - Львів: “Магнолія 2006”, 2016. - 188 с.

Викладено основи теорії, принципи функціонування, побудову та використання нетрадиційної енергетики: сонячної енергії, вітру, енергії води, біопалива, геотермальної енергії.

До кожного розділу подано приклади реальних задач за матеріалом розділу та їх розв’язання.

Даний посібник призначений для студентів вищих навчальних зак­ладів та інженерних працівників, що займаються вивченням та дослід­женням джерел нетрадиційної енергетики.

Добавлено: 2017-02-07 13:40:17
Управління якістю

Управління якістю

навч. посіб-2-е вид. / Д.П. Лойко, О.В. Йотченікова, О.П. Удовіченко, М.А. Котляр. Львів: “Магнолія 2006”, 2016. — 336 с.

Навчальний посібник розроблено у відповідності з програмою курсу з урахуванням сучасного стану в цій галузі діяльності, розглянуто основні відомості про управління якістю — поняття та категорії, еволюція підходів. Значна увага приділяється висвітленню вітчизняного та міжнародного досвіду з управління якістю. Викладено системи управління якістю, представлені в стандартах 180 серії 9000, їх розробка, впровадження на підприємствах, сертифікація та аудит. Значна увага приділяється загальному менеджменту якості (Т<ЗМ) — підходам та методах управління організацією. У навчальному посібнику дано аналіз статистичним методів управління якістю, витрат на якість. Наведені контрольні тести для перевірки рівня засвоювання програмного матеріалу.

Навчальний посібник рекомендується для студентів, що навчаються за напрямками підготовки 8.050301 «Товарознавство і комерційна діяльність», 8.050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі», 8.050303 «Експертиза товарів та послуг».

Добавлено: 2017-02-07 13:20:15
Маркетингові дослідження

Маркетингові дослідження

В. В. Липчук\ Л. В. Погребняк ,  Львів: «Магнолія 2006», 2016. - 352 с.

Пропонована книжка про маркетингові дослідження всім тим, хто має на­мір використовувати результати маркетингових досліджень, або самостійно їх здійснювати.

Вивчення дисципліни передбачає набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок у сфері сучасних маркетингових досліджень, які про­водяться в Україні, та світового досвіду маркетингових досліджень.

Вивчення курсу має своїм головним завданням сформувати тип мислен­ня, який допоможе менеджеру усвідомлювати маркетингові проблеми того чи іншого підприємства, можливі шляхи вирішення цих проблем; вміння ОЦІНИТИ наукову цінність результатів маркетингових досліджень та рекомендацій на їх основі.

Посібник складається з трьох розділів, в яких у логічній послідовності розглядаються питання сутності, особливостей, процесу та організації марке­тингових досліджень, методології їх проведення та практичні аспекти їх здій­снення.

Видання скероване на тих, хто хоче ефективно працювати в умовах дина­мічного ринку.

 

Добавлено: 2017-02-07 13:09:37
Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг

Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг

 навч. посібник / авто­ри Іванова Л. О., Музика О. М. - Львів : «Магнолія 2006», 2016. - 226 с.

У навчальному посібнику розглядаються сутність, завдання та особливості моніто­рингу світового ринку готельних і ресторанних послуг. Особлива увага відводиться ме­тодиці моніторингу світового ринку готельних і ресторанних послуг та його інформа­ційному забезпеченню. Визначається вплив чинників кон’юнктури на функціонування світового ринку готельних і ресторанних послуг. Теоретичні положення доповнені комплексними розрахунково-аналітичними завданнями та ситуаціями для самостійно­го вирішення, тестами, індивідуальними навчально-дослідними завданнями для само­стійного виконання, які спрямовані на поглиблення практичних навичок щодо вико­ристання покаказників та індикаторів кон’юнктури для аналізу і оцінки стану світового ринку готельних і ресторанних послуг.

Навчальний посібник призначено для студентів напряму підготовки 6.140101 «Го­тельно-ресторанна справа», викладачів, науковців та фахівців, які займаються дослі­дженнями світового ринку готельних і ресторанних послуг.

Добавлено: 2017-02-07 12:52:08
Кухні народів світу

Кухні народів світу

Ощипок І.М. Кухні народів світу: навчальний посібник /для студ. вищ. навч. закл. / І.М. Ощипок, П.Х. Пономарьов, М.І. Філь. Львів: Видавництво «Магнолія 2006», 2016. - 248с.

У посібнику викладено загальнонаціональні й регіональні кух­ні народів країн світу, сировину, способи приготування і особливості споживання страв, а також організацію, форми, системи та методи об­слуговування іноземних туристів у готельно-ресторанних комплексах України.

Для студентів вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційно­го рівня бакалавр спеціальності «Готельна і ресторанна справа»

Добавлено: 2017-02-07 12:41:11
Управління надійністю технологічних систем

Управління надійністю технологічних систем

Жадан О. В., Кретова А. В.  підручник - Львів, «Магнолія 2006», 2017. - 142 с.

Висвітлені терміни теорії надійності та її взаємозв’язок з управлін­ням якістю. Викладені основні підходи до управління надійністю тех­нологічних систем на різних стадіях життєвого циклу технологічних систем. Розглянуто питання врахування показників надійності підчас об­числення ефекту від експлуатації технологічних систем.

За теоретичними матеріалами розроблені завдання для самостійної роботи, подані рекомендації щодо їхнього виконання.

Це видання розраховано на студентів ВНЗ, які навчаються за напря­мом «Менеджмент і адміністрування».

       
       
 


Автори дякують усім, хто надав допомогу під час підготовки та ви­дання підручника.

Добавлено: 2017-02-07 12:24:45
Комп’ютерна логіка

Комп’ютерна логіка

С.А. Лупенко, В.В. Пасічник, Є.В. Тині. - Львів: Видавництво «Магнолія - 2006», 2016. - 354 с.

Даний навчальний посібник присвячено основам логіки функціонування класич­них комп’ютерів як детермінованих цифрових автоматів, а саме, у посібнику роз­глянуто теорію систем числення, форми подання та кодування чисел в комп’ютерах, операції з числами, поданими у формі з фіксованою комою та у формі з плаваючою ко­мою. Розглянуто логічні основи комп’ютерної техніки, алгебри перемикальних функ­ції, канонічні форми подання перемикальних функцій, методи мінімізації переми­кальних функцій, синтез комбінаційних схем у різних елементарних базисах, основи теорії цифрових автоматів з пам’яттю, методи аналізу та синтезу цифрових автоматів з пам’яттю. Також подано відомості про логіку мікропрограмних комп’ютерних систем.

Посібник адресовано студентам вищих навчальних закладів, зокрема тим, які на­вчаються за напрямами «Комп’ютерна інженерія» та «Комп’ютерні науки».

 

Добавлено: 2017-02-07 11:51:53
Розв’язування задач електромеханіки в середовищах пакетів МаthCAD і МАТLAB

Розв’язування задач електромеханіки в середовищах пакетів МаthCAD і МАТLAB

Лозинський А.О., Мороз В.І., Паранчук Я.С. Навч. посібник. - 2-ге вид., доповн. - Львів: “Магнолія 2006”, 2015. - 216 с.

У посібнику подається опис і на конкретних задачах електромеханіки показано використання найрозповсюдженіших сучасних математичних па­кетів МаthCAD і МАТLAB. Значну увагу надано вивченню засобу імітацій­ного моделювання Зітиііпк, що входить до складу пакета МАТLАВ. Вик­лад матеріалу супроводжується численими прикладами, що сприяє глибо­кому вивченню і кращому засвоєнню практичної роботи у середовищах цих пакетів.

Призначений для студентів навчальних закладів ІІІ-го і ІV-го рівнів ак­редитації електромеханічних і електротехнічних спеціальностей, а також може бути корисним для бажаючих самостійно опанувати та використову­вати ці пакети для виконання наукових та інженерних розрахунків.

Добавлено: 2017-02-07 11:42:34
Основи електротехніки та електроніки

Основи електротехніки та електроніки

Матвієнко М. П.  Видавництво Ліра-К, 2016. - 504 с.

В першій частині підручника викладені основи побудови та перетворення електричних ланцюгів постійного і змінного струмів, приведені методи та алгоритми їх розрахунку. Окремо розглянуті трифазні ланцюги, взаємна індуктивність та перехідні процеси.

В другій частині підручника розглянуті напівпровідникові діоди, транзистори, тиристори, симістори, управляємі тиристорні перемикачі та оптрони, логічні елементи, комбінаційні пристрої, елементи з пам’яттю, генератори, таймери, одновібратори, елементи затримки, формувачі цифрових сигналів, перетворювачі рівнів, індикатори, операційні підсилювачі, суматори, інтегратори та диференціатори, приведені програмуєми логічні матриці і джерела живлення різного електронного призначення.

Теоретичний і практичний матеріал проілюстровано великою кількістю вправ і задач для набуття читачем практичного досвіду.

Підручник призначено для студентів, аспірантів, викладачів і спеціалістів відповідних спеціальностей, а також окремі розділи підручника можуть бути використані студентами коледжів та технічних учбових закладів.

Добавлено: 2017-02-07 11:25:49
Фінанси

Фінанси

Глущенко А. С. Фінанси: Навч. посіб.  Львів «Магнолія 2006», 2017, - 440с.

У навчальному посібнику розкриваються основи функціонування фінансів від­повідно до вимог сучасної освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальностями галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво». У 21 розділі чітко та послідовно розглянуто теоретичні і практичні аспекти функціонування фінансів.

Навчальний матеріал доповнено графічним відображенням у вигляді рисунків, схем та таблиць. З кожної теми курсу, для поглибленого засвоєння матеріалу, розро­блено навчальний треніг, що містить питання для самоконтролю, питання до семінар­ських занять, тестові завдання, питання для самостійного вивчення, теми рефератів, базові терміни і поняття.

Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закла­дів, аспірантів, викладачів та фахівців, які займаються практичною діяльністю в сфе­рі фінансів.

Добавлено: 2017-02-07 11:17:02
Моделювання економічної динаміки

Моделювання економічної динаміки

За ред. к.т.н., проф. В.В. Здрока Моделювання економічної динаміки: [Практикум]. - Львів: «Магнолія 2006», 2016. - 256 с.

Навчальний посібник охоплює основні розділи нормативної програми дисципліни «Моделювання економічної динаміки».

У книзі подано короткі теоретичні відомості по кожній темі, мето­дичні рекомендації по застосуванню методів економічної динаміки для розв’язування конкретних економічних задач, наведені різноманітні впра­ви, запитання і завдання для самоконтролю.

Навчальний посібник призначений для студентів та магістрів вищих на­вчальних закладів, аспірантів, викладачів, наукових працівників, які займа­ються дослідженнями соціально-економічних систем.

Добавлено: 2017-02-07 10:56:50
Системи штучного інтелекту

Системи штучного інтелекту

Ю. В. Нікольський, В.В. Пасічник, Ю. М. Щербина Системи штучного інтелекту: навчальний посібник. - Львів: “Магнолія-2006”, 2017,- 279 с.

У навчальному посібнику викладено основні поняття та методи систем штучного інтелекту. Наведено методику побудови предметної області, описано процедури пошуку в просторі станів Розглянуто теорію логічного виведення, а також реалізацію доведення теорем методом резолюцій. Систематизовано подано ідеї та алгоритми машинного навчання; зокрема, розглянуто дерева рішень та нейронні мережі. Окремий розділ присвячено міркуванням в умовах невизначеності.

Посібник адресовано студентам і аспірантам спеціальностей, пов’язаних із вивченням систем штучного інтелекту, він буде корисним і для професіоналів, які бажають вийти за межі вузької спеціальності.

Добавлено: 2017-02-07 10:45:47
Основи електроніки

Основи електроніки

Підручник. Вид. 2-ге перероб. та доп- К.: Видавництво Ліра-К, 2017. -364 с.

У підручнику розглянуті: напівпровідникові діоди, транзистори, тиристори, симістори, управляєми тиристорні перемикачі та оптрони; логічні елементи різного призначення, комбінаційні пристрої, елементи з пам’яттю та запам’ятовуючі пристрої; генератори, одновібратори, таймери, формувачі сигналів, перетворювачі рівнів, елементи затримки й індикатори; програмовані логічні матриці, програмована матрична логіка, базові матричні кристали, програмовані надвеликі інтегральні схеми, операційні підсилювачі і на їх основі різні перетворювачі, суматори, інтегратори й диференціатори; розглянута побудова цифроаналогових та аналого- цифрових перетворювачів інформації та джерел живлення різного електронного призначення.

Підручник призначений для студентів, аспірантів, викладачів і спеціалістів відповідних спеціальностей, окремі розділи можуть бути використані студентами коледжів та технічних навчальних закладів.

 

 

Добавлено: 2017-02-06 12:55:13
Креативний менеджмент

Креативний менеджмент

навч. посіб / О.В. Самокиш / К.: Кондор-

Видавництво, 2016. - 204 с.

У начальному посібнику висвітлено засади креативізації менедж­менту організації. Розглядаються теоретичні аспекти і практичне застосу­вання знань з креативного менеджменту, розкрите сутність креативності та креативного менеджменту. Наведене широкий інструментарій і прийоми психологічної активізації мислення і генерування ідей, особли­вості функціонування команд і управління креативною організацією.

Призначений для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», спеціальності «Менеджмент інноваційної діяльності». Буде корисним всім, хто цікавиться проблемами надання менеджменту більш творчого характеру.

Добавлено: 2017-02-06 12:27:39
Переробка риби на харчових підприємствах малої потужності

Переробка риби на харчових підприємствах малої потужності

Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2011. — 96 с. Г.Т.Васюкова, Л.П. Ющенко

У навчальному посібнику розглядаються питання переробки різних видів риб і нерибних морепродуктів. Наведено традиційні і сучасні технології холо­дильного зберігання, соління, в’ялення, сушіння, копчення і консервування ставкової й океанічної риби. Запропоновано технологічні прийоми готування рибних напівфабрикатів і кулінарних виробів. Дано сучасні напрямки ви­робництва рибних фаршевих виробів і використання харчових відходів. Об­грунтовано рецептури, подано основні параметри технологічних процесів і якісну оцінку готової продукції, умови і терміни зберігання. Наведено дефек­ти готової рибної продукції. Показано напрямки і закономірності зміни якості вихідної сировини і її впливу на технологічний процес виробництва напівфаб­рикатів, фаршів і готових кулінарних виробів при використанні різних техно­логій: традиційних і сучасних модифікованих.

Рекомендовано фахівцям харчової промисловості, громадського харчу­вання і студентам вузів.

Добавлено: 2017-02-06 12:13:50
Автоматизація виробничих процесів

Автоматизація виробничих процесів

підручник / В. Ельперін, О.М. Пупена, В.М. Сідлецький, С.М. Швед. — Вид. 2-ге, виправлене. — К.: Вид. Ліра-К, 2017. — 378 с.

Висвітлено загальні питання автоматизації виробничих процесів, описано автоматичний контроль технологічних параметрів, автоматизовані системи регулювання, технічні засоби автоматизації, основи проектування автоматизованих систем.

Розглянуто основи автоматизації виробництва із застосуванням мікропроцесорних промислових контролерів і принципи побудови комп’ютерно-інтегрованих систем управління з використанням автоматизованих робочих місць оператора-технолога.

Для студентів вищих навчальних закладів освіти І—IV рівнів акредитації, які спеціалізуються в галузі автоматизації виробництва, а також для студентів - технологів, енергетиків, механіків та інших, які повинні мати знання для роботи в умовах комп’ютерно-інтегрованого автоматизованого виробництва і вміти сформулювати вимоги до впровадження нових і модернізації існуючих систем автоматизації.

Може бути використаний також науково-технічними працівниками різних галузей промисловості.

Добавлено: 2017-02-06 11:53:57
Основи електропривода

Основи електропривода

підручник / Ю.М. Лавріненко, П.І. Савченко, О.Ю. Синявський, Д.Г. Войтюк, В.В. Савченко, І.М. Голодний.- К.: Видавництво Ліра-К, 2017. — 524 с.

Викладені основи електропривода та питання керування автоматизо­ваними електроприводами. 

Розглянуті механічні та електромеханічні вла­стивості електродвигунів постійного і змінного струму, регулювання координат електропривода, динаміку, перехідні процеси і енергетику при перехідних процесах, розрахунок потужності електродвигунів, апа­рати керування і захисту, системи керування електроприводами, вибір електроприводів в цілому.

Для викладачів і студентів енергетичних спеціальностей вищих на­вчальних закладів II — IV рівнів акредитації.

Добавлено: 2017-02-06 11:44:49
Організація виробництва на підприємствах харчової промисловості

Організація виробництва на підприємствах харчової промисловості

Підручник / Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. Т.Л., Мостенська. — К. Кондор- Видавництво, 2016. — 492 с.

Підручник написаний відповідно до навчальної програми з дисципліни «Організація виробництва на підприємствах харчової промисловості», що передбачена галузевим стан­дартом вищої освіти України для підготовки бакалаврів з галузі знань «Харчова техноло­гія та інженерія» та відповідно до навчальної програми з дисципліни «Організація вироб­ництва на підприємствах харчової промисловості», що передбачена галузевим стандартом вищої освіти України для підготовки бакалаврів з галузі знань «Економіка і підприємниц­тво». В ньому викладено теоретичні, практичні, організаційні основи та система забезпе­чення організації виробництва із врахуванням галузевої специфіки діяльності підприємств харчової промисловості України.

Добавлено: 2017-02-06 11:29:00
Экономика отрасли туризм

Экономика отрасли туризм

Богданов Е.И., Богомолова Е.С., Орловская В.П. Экономика отрасли туризм: Учебник / Под ред. проф. Е.И. Богданова. — К.: СВАРОГ, 2016.— 318 с.

 

В учебнике раскрывается сушность туризма — одной из важнейших отраслей экономики, а также метода познания индивидуумом культурных природных богатств, созданных природой и человеком. Анализируются такие важнейшие категории, как спрос и мотивация в туризме. Рассматриваются особенности туристской дестинации — основного злемента туризма, а также базовые концепции туризма — динамично развивающейся отрасли зкономики. Особое внимание уделяется туристско-рекреационному комп­лексу как важнейшему направленню совершенствования системы управлення зкономикой туризма.

       
       

Для студентов вузов по направленню 38.03.01 «Экономика» а также по направленню 43.03.02 «Туризм» (подготовка бакалавров и магистров).

Добавлено: 2017-02-06 11:02:06
Магістерська робота: методика підготовки

Магістерська робота: методика підготовки

посібник / Т. О. Долбенко, І. С. Бондар, Ю. І. Горбань, В. А. Русавська. - Київ : Видавництво Ліра-К, 2016. - 140 с.

У посібнику розкриті теоретичні, методичні, технологічні та органі­заторські аспекти підготовки магістерської роботи, процедура поперед­нього захисту роботи на кафедрі та її захисту в атестаційній комісії.

Всебічно розкрита методика підготовки змісту магістерської роботи та правила її оформлення. Подано орієнтовний (зміст) теоретичного, історичного та прикладного видів магістерської роботи, заяви, завдання на підготовку роботи, відгуку, рецензії, оформлення титульного аркуша, переліку скорочень, написання вступу, визначення актуальності, мети, об'єкта, предмета, завдань, новизни та практичного значення дослідження текстів у розділах і підрозділах, висновки. Наведені зразки календарного плану виконання магістерської роботи, звіту магістра про підготовку роботи, оформлення списку використаних джерел, а також автореферату.

Посібник призначений для магістрантів вищих навчальних закладів, ним можуть користуватися студенти при підготовці науково- дослідних робіт, курсових робіт та аспіранти при написанні дисертацій. Враховуючи те, що посібником можуть користуватися аспіранти у ньому подано зразок автореферату кандидатської дисертації.

 

Добавлено: 2017-02-06 10:41:34
Організація готельно-ресторанної справи.

Організація готельно-ресторанної справи.

Навч. посібник / Ковешніков В.С., Мальська М.П., Роглєв Х.И. - К.: Кондор- Видавництво, 2015. - 752 с.

У навчальному посібнику систематизовано і викладено теоретичні, методичні і практичні питання управління сучасними готелями та ресторанами. Простежено історію управління готелями та ресторанами, висвітлено основний понятійний апарат, докладно досліджено сучасні функції управління і системи обслуговування в готелях та ресторанах.

У розділах посібника, присвячених функціональному менеджменту, досліджуються комплексні менеджерські функції і бізнес-процеси в готелях та ресторанах.

Наведено велику бібліографію.

Посібник призначений для студентів та аспірантів вузів, учених і фахівців з менеджменту й маркетингу, науковців і підприємців.

Добавлено: 2017-02-03 13:00:33
Оптимізація технологічних процесів галузі.

Оптимізація технологічних процесів галузі.

Дорохович А.М., Дорохович В.В., Зінченко Т.В. Оптимізація технологічних процесів галузі: Підручник — К.: Фірма «ІНКОС», 2016. - 392 с.

Підручник «Оптимізація технологічних процесів галузі» складається з п’яти розділів. В першому розділі наведено матеріали щодо загальної постановки задач оптимізації та економічної оцінки ефективності функціонування кондитерського виробництва. В другому розділі наведено характеристику системи, її властивості та закономірності. В третьому розділі — розрахунки критерій ефективності функ­ціонування великої технологічної системи. В четвертому розділі розглянуто осно­вні принципи ортогонального та ротатабельного центрального композиційного планування експерименту та оптимізаційні методи аналізу результатів. В п’ятому розділі наведено матеріали щодо оптимізації рецептурного складу та параметрів технологічних процесів виробництва окремих груп кондитерських виробів.

Добавлено: 2017-02-03 12:53:03
Устаткування підприємств харчування.

Устаткування підприємств харчування.

Практикум : навч. посіб.  Ч. 2: Теплове устаткування / Г. В. Дейниченко, Н. О. Афукова, Г. М. Постнов та ін. — К.: Фірма «ІНКОС», 2016. — 384 с.

В навчальному посібнику наведені загальні методичні рекомендації, які містять методику і правила проведення лабораторних занять з теплового устаткування закладів ресторанного господарства. Кожна лабораторна ро­бота складається з теоретичної частини з інформацією про класифікацію, призначення, будову, правила експлуатації певної групи сучасного тепло­вого устаткування та практичної частини, що її треба виконати студентам. Наведені методики розрахунку теплового балансу, техніко-економічних по­казників, окремих видів теплогенеруючих пристроїв теплового устаткуван­ня, надані засоби з техніки безпеки під час роботи з цим устаткуванням. Для закріплення та більш глибокого вивчення матеріалу наприкінці кожної лабо­раторної роботи наведені контрольні запитання, тести, ситуаційні завдання.

Навчальний посібник призначений для студентів напрямів підготовки 6.050502 «Інженерна механіка», 6.051701 «Харчові технології та інженерія» усіх форм навчання.

Добавлено: 2017-02-03 12:29:25
Технология экстрактов, концентратов и напитков из расти-тельного сырья

Технология экстрактов, концентратов и напитков из расти-тельного сырья

Домарецкнй В. А.

Технология экстрактов, концентратов и напитков из расти-тельного сырья : учебное пособие / В. А. Домарецкий. — К.: СВАРОГ, 2016. -444 с.

Учебное пособие включает основньїе теоретические положення и обоснования технологических процессов производствав солода, солодовых зкстрактов и концентратов, экстрактов из лекарственных трав, безалкогольних и алкогольних напитков, соков, морсов, настоев, ароматних спиртов и т.д.

Большое внимание уделено актуальним проблемам и основним аспектам зкологии.

Для студентов, магисірантов, аспирантов и преподавателей висших учебних заведений, а также специалистов преприятий пищевой промншленности.

Добавлено: 2017-02-03 12:07:14
Публічне управління сільськими територіями України

Публічне управління сільськими територіями України

Публічне управління сільськими територіями України: навч. посіб. / авт.- упоряд. : А. П. Савков, М. К. Орлатий, М. І. Кучер [та ін.]; заред. А. П. Савкова, М. К. Орлатого, М. І. Кучера; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; НАД У - Київ: Фенікс, 2016.- 336 с. - (Серія «Б-касільськ. голови»).

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні основи публічного управління сільськими територіями; систему розселення сільського населення, природні ресурси та стан навколишнього природного середовища; особливості поводження з відходами; населення і трудові ресурси села; добробут, соціальний захист сільського населення; соціальну інфраструктуру сільських
населених пунктів, особливості функціонування сільського господарства.
Розрахований на студентів, слухачів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, фахівців органів державного управління та органів місцевого самоврядування, усіх тих, хто
цікавиться сучасними проблемами сільських територій України.


Добавлено: 2017-02-03 11:42:45
Організація обслуговування на підприємствах ресторанного господарства

Організація обслуговування на підприємствах ресторанного господарства

Л. М. Мостова, О. В. Новікова Організація обслуговування на підприємствах ресторанного господарства. Навчальний посібник.  К.: Видавниц­тво Ліра-К, 2016. — 388 с.

У навчальному посібнику викладена комплексна характеристика орга­нізації обслуговування в закладах ресторанного господарства різних типів. Наводяться вимоги до виробничих та торгових приміщень. Дається харак­теристика посуду, устаткуванню та білизні. В посібнику наводяться основні види меню, правила подачі холодних і гарячих закусок, страв і напоїв, зок­рема лікеро-горілчаних виробів і вин, правила їх підбору і подачі. Наведе­ний детальний опис процесів обслуговування, які використовуються в за­кладах ресторанного господарства при влаштуванні банкетів, прийомів, а також спеціальні форми обслуговування. Значна увага приділена особливо­стям обслуговування в готельно-туристичних комплексах та за місцем ро­боти і навчання.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, він також буде корисний працівникам системи громадського харчування, ши­рокому колу читачів, які цікавляться особливостями обслуговування в за­кладах ресторанного господарства.

Добавлено: 2017-02-02 16:32:11
Товарная информация

Товарная информация

Миколаєва М. А. Товарная информация : учебник/ М. А. Николаева, Л. В. Карташова. СВАГОР, 2016.-256 с.

Учебник включает пять модулей. В модуле І рассмотрены виды, формы и нормативно-правовое регулирование товарной информации. В модуле II разработаны средства товарной информации, особое внимание уделено товарно-сопроводительным документам и маркировке, ее классификации,структуре, информанионным знакам. Модули III и ІV содержат учебную информацию нормативно-правовом регулировании маркировки пишевых продуктов, а также требования к маркировке однородных групп, подгрупп и видов продовольственных и непродовольственных товаров. В модуле V описаны нормагивно-правовое регулирование требований к маркировке за рубежом, а также особенности мар­кировки ряда непродовольственных товаров встранах ЕС, США и Канади.

Для студентов, аспирантов и преподавателей торгово-зкономических вузов, колледжей и техникумов.

Добавлено: 2017-02-02 16:20:55
Товароведение непродовольственных товаров

Товароведение непродовольственных товаров

Товароведение непродовольственньїх товаров : учебное пособие О.Л. Голубенко, В.П. Новопавловская, ТС. Носова. — К. : СВАРОГ, 2016.- 336 с.

Излагаются основньїе понятия товароведения: классификация, харак­теристика, ассортимент, качество товаров, их оценка и т.д. Рассматриваются изделия из пластмасс, стекла, керамики, а также ткани, нетканые материалы, одежда, ковры, обувь, мебель. Содержание пособия соответствует требованиям государственного образовательного стандарта среднего про­фессионального образования.

Для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования, обучаюшихся по специальностям «Товароведение» и «Коммерния».

Добавлено: 2017-02-02 15:58:38
Організація і методика аудиту

Організація і методика аудиту

Огійчук М.Ф., Утенкова К.О. Організація і методика аудиту: навчальний посібник. - К.: Алерта, 2016. - 304 с.

У навчальному посібнику розглянуто організаційні основи аудиторської діяльності у цілому, а також методичні засади аудиту активів і зобов’язань підприємств, їх облікової політики, основи аудиту фінансової звітності тощо. В додатках до посібника подано зразки робочих документів аудиторів за різними ділянками аудиту. Посібник містить практичні завдання, а також словник осно­вних термінів з аудиту.

Матеріал викладено з урахуванням вимог Міжнародних стандартів аудиту редакції 2013 р.

Навчальний посібник «Організація і методика аудиту» призначено для сту­дентів магістратури по спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит», а також інших економічних спеціальностей, аудиторів-практиків.

Добавлено: 2017-02-02 15:46:55
Управління маркетингом у сфері туризму

Управління маркетингом у сфері туризму

Мальська М. П. Управління маркетингом у сфері туризму [текст] М 21 підручник. / М. П. Мальська, І. 3. Жук- К.: «Центр учбової літератури», 2016.- 328 с.

У підручнику розглянуто теоретичні, методологічні та практичні основи управління маркетингом, як дисципліною, наукою й галуззю дослідження. Зо­крема, розкрито понятійно-категоріальний апарат, зміст, процес та методологію, а також його місце у системі економічних наук. Розглянуто туризм як сферу по­слуг, маркетинг як інструмент аналізу сфери туризму, маркетингове плануван­ня діяльності підприємств туристичної індустрії, здійснено економічний аналіз у системі маркетингової діяльності туристичних компаній. Висвітлено державне регулювання маркетингової діяльності у сфері туризму.

Підручник пропонується для науковців, аспірантів, студентів вищих на­вчальних закладів, а також керівників і фахівців, що займаються питаннями управління маркетингом, для організацій, наукових установ - усіх, кому цікаві питання інтеграції України у світову систему господарювання.

Добавлено: 2017-02-02 15:37:44
Світовий досвід розвитку туризму

Світовий досвід розвитку туризму

Мальська М. П. Світовий досвід розвитку туризму  підручник. / М21 М. П. Мальська, Н. М. Паньків, А. Б. Ховалко - К.: «Центр учбової літератури», 2017. - 244 с.

Висвітлено просторово-часові особливості зародження та розвитку мандрів­ництва і туризму в світі та Україні, знайдено періодичну градацію та порівняль­ний аналіз розвитку світового і вітчизняного туризму, охарактеризовано причинно-наслідковий зв’язок між розвитком туризму і суспільною еволюцією різних держав і територій.

Для студентів природничих спеціальностей, які вивчають туризм і менедж­мент туристичної організації.

Добавлено: 2017-02-02 15:25:07
 

Генезис систем автоматического управления технологическими процессами

Генезис систем автоматического управления технологическими процессами

Егоров, В. Б. Генезис систем автоматического управления технологическими процессами : монография / Егоров Виктор Богданович ; Одес. нац. акад. пищевых технологий. – Херсон : ОЛДИ-ПЛЮС, 2018. – 244 с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 226-243. – ISBN 978-966-289-167-6.

За всю историю развития систем автоматического регулирования и управления создано большое количество разнообразных по своим назначениям систем, которые действуют в различных областях человеческой деятельности и отличаются друг от друга по объектам управления, физической природой сигналов, конструктивными особенностями, защищенностью от окружающей среды. Кроме того, в монографии комплексно рассмотрены вопросы эволюции требований к системам автоматического управления технологическими процессами, развития технических средств автоматизации технологических процессов и вопросы эволюционного развития методологических основ оценки эффективности функционирования систем автоматического управления технологическими процессами. Также, в монографии приведены этапы развития методологических принципов автоматизации технологических процессов и развитие представлений о формализации технологических процессов и методов их математического моделирования. В монографии приведена и обоснована исчерпывающая классификация систем автоматического управления, в совокупности с другим приведенным материалом делает ее полезной для изучения основ теории автоматического управления в высших учебных заведениях по соответствующей учебной программе. 

Добавлено: 2018-10-24 16:45:57
Мікробіологія галузі

Мікробіологія галузі

Єгорова, А. В. Мікробіологія галузі. Мікробіологія бродильних виробництв : навч. посіб. / А. В. Єгорова, Л. В. Капрельянц, Л. В. Труфкаті ; Одес. нац. акад. харч. технологій. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. - 136 с. : табл., рис. - Бібліогр.: 133. - ISBN 978-966-289-208-6.

Навчальний посiбник написано вiдловiдно до чинної навчальної та робочої програми дисциплiни «Мiкробiологiя галузi», яка є однiею з базових для фахової пiдготовки бакалаврiв галузi знань 18 «Виробництво та технологiї» спецiальностi 181 «Харчовi технологiї» освiтньо-професiйноiї програми «Технологiя продуктiв бродiння i виноробства». У посiбнику викладено теоретичний i практичний матерiал, розглядаються мiкроорганiзми, якi у виглядi чистої культури використовують для виrотов­лення вина й пива (дрiжджi), а також мiкроорганiзми, якi є шкiдниками та викликають хвороби про­дуктів бродiння (оцтовокислi, молочнокислi бактерiї й «дикi» дрiжджi). Описано джерела iнфiкування, профiлактику захворювань i методи лiкування. 

Навчальний посiбник складасrься з двох частин. Перша присвячена теоретичному матерiалу, друга - практична, яка мiстить п'ятнадцять лабораторних робiт. Матерiал посiбника спрямовано на набуття студентами знань i формування практичних навичок у сферi управління бродильними техно­логiями та якiстю вина й пива. 

Добавлено: 2018-10-22 14:52:17
Сталий розвиток агропродовольчої сфери регіону: теорія, методологія, управління

Сталий розвиток агропродовольчої сфери регіону: теорія, методологія, управління

Самофатова, В. А. Сталий розвиток агропродовольчої сфери регіону: теорія, методологія, управління : монографія / Самофатова Вікторія Анатоліївна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. – Одеса : Астропринт, 2018. – 312 с. : табл., рис. –Бібліогр.: с. 277-311. – ISBN 978-966-927-421-2.

У монографiї викладенi результати дослiдження проблем управлiння сталим розвитком агропродовольчої сфери (АПС) регiону. Представлено теоретичнi та методологiчнi пiдходи до характеристики поняття "сталий розвиток". Виявлено економiчнi, соцiальнi та екологiчнi передумови забезпечення сталого розвитку агропродовольчої сфери Пiвденного регiону України у сучасних умовах та шляхи їx роз`язання. Розроблено науковi рекомендацiї та концепцiю створення агротехнопарку i агропродовольчих кластерiв у регiонi. Сформульованi прiоритети забезпечення сталого розвитку АПС регiону, що включають найважливiшi стратегічні цiлi, прiоритетнi цiлi, механiзми та монiторинг їx реалiзації.

Для науковцiв, викладачiв, економiстiв, управлiнцiв, аспiрантiв, студентiв економiчних напрямiв пiдготовки та фахiвцiв агропродовольчої сфери.

Добавлено: 2018-10-22 14:50:43
Соевые продукты и ингредиенты: химия, технология, использование

Соевые продукты и ингредиенты: химия, технология, использование

Капрельянц, Л. В. Соевые продукты и ингредиенты: химия, технология, использование : монография / Л. В. Капрельянц, Т. В. Шпырко, Л. В. Труфкати. - Одесса : ТЭС, 2014. - 196 с. : табл., рис. - Библиогр. в конце разд. - ISBN 978-617-7054-34-3.

В монографии представлен химический состав семян сои, объемы их производства в мире и в Украине, включая и генетически модифицированные (трансгенные) культуры сои. Приведены составные компоненты семян сои, их строение и функциональные свойства. Раскрыты как классические, так и современные технологии переработки семян сои, технологии производства комбинированных молочно-соевых продуктов, а также лечебно-профилактические свойства соевых продуктов. Данная монография предназначена для студентов, аспирантов, научных сотрудников и технологов пищевых производств, в том числе занимающихся разработкой технологий и производством функциональных продуктов питания и продуктов лечебно-профилактического и оздоровительного направления. 

Добавлено: 2018-10-22 14:10:15
Технологічний інжиніринг підприємств галузі

Технологічний інжиніринг підприємств галузі

Технологічний інжиніринг підприємств галузі : посіб. до практ. занять / Т. А. Манолі, Т. І. Нікітчіна, Н. М. Кушніренко, О. А. Глушков ; Одес. нац. акад. харч. технологій. - Одеса, 2018. - 102 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 72-74. - ISBN 978-966-413-632-4.

Придбання стійких навичок у рішенні практичних завдань досягається в процесі активної самостійної роботи над навчальним матеріалом при підготовці до практичних і лабораторних занять, а також при виконанні домашніх завдань і курсових робіт з курсу: «Технологічний інжиніринг підприємств галузі».

Посібник до практичних занять призначено для студентів галузі знань 18 «Виробництво та технології», спеціальності 181 «Харчові технології» ступінь магістр всіх форм навчання.

Добавлено: 2018-09-27 12:04:59
Сторiнки: «« 1) 2) [3] | 4) | 5) »»

Передплатні періодичні видання на 2018 рік

 

Назва

Місце знаходження примірників

 

DRINKS plus\ НАПИТКИ ПЛЮС

Читальний зал періодичних видань

FOOD UA. ПРОДУКТЫ УКРАИНЫ + FOOD TECHNOLOGIES & EQUIPMENT. ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

Читальний зал періодичних видань

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ

Читальний зал періодичних видань

БАЛАНС - БЮДЖЕТ

Бухгалтерська служба

БЕЗПЕКА ПРАЦІ НА ВИРОБНИЦТВІ

Кафедра БЖД

БІБЛІОТЕЧКА ГОЛОВИ ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ

Профспілковий комітет

БІБЛІОТЕЧНИЙ ФОРУМ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Організаційно-методичний відділ

БІОЕНЕРГЕТИКА / BIOENERGY

Галузевий відділ

БУХГАЛТЕРИЯ: БЮДЖЕТ

Бухгалтерська служба

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ

Кафедра обліку та аудиту

БЮДЖЕТНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ

Бухгалтерська служба

ВИНОГРАД. ВИНО

Читальний зал періодичних видань

ВИЩА ОСВІТА В УКРАЇНІ. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ. ЗМІНИ ДО ЗБІРНИКА

Абонемент наукової літератури

ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ

Читальний зал періодичних видань

ВІДОМОСТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ. КОМПЛЕКТ

Читальний зал періодичних видань

ВОДА І ВОДООЧИСНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Читальний зал періодичних видань

ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Кафедра біоінженерії і води

ВСЕ О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ

Бухгалтерська служба;
Кафедра обліку та аудиту

ГЕОГРАФІЯ

Відділ довузівської підготовки

ДЕБЕТ-КРЕДИТ

Кафедра обліку та аудиту

ДЕРЖЗАКУПІВЛІ+Спецвипуск «Е-журнал»

Відділ матеріально-технічного постачання та конкурсних торгів

ДОВІДНИК КАДРОВИКА

Відділ кадрів

ДОВІДНИК СПЕЦІАЛІСТА З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Відділ охорони праці

ЕКОЛОГІЯ ПІДПРИЄМСТВА

Читальний зал періодичних видань

ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ

Читальний зал періодичних видань

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ. ЕКОНОМІКА АПК

Читальний зал періодичних видань

ІНВЕСТИЦІЇ: ПРАКТИКА ТА ДОСВІД

Кафедра менеджменту і логістики

ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Галузевий відділ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ В УКРАЇНІ

Відділ нормативно-технічного забезпечення та метрології

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Кафедра БЖД

КАЗНА УКРАЇНИ

Бухгалтерська служба

КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ І ПАМ’ЯТНИХ ДАТ

Абонемент художньої літератури

КОРМИ І ФАКТИ

Читальний зал періодичних видань

ЛІТОПИС АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ

Інформаційно-бібліографічний відділ

ЛІТОПИС ЖУРНАЛЬНИХ СТАТЕЙ

Інформаційно-бібліографічний відділ

ЛІТОПИС КНИГ

Інформаційно-бібліографічний відділ

ЛОГИСТИКА: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Кафедра менеджменту і логістики

МАРКЕТИНГ – КОМПЛЕКТ

Кафедра маркетингу, підприємництва та торгівлі

МАРКЕТИНГ В УКРАЇНІ

Кафедра маркетингу, підприємництва та торгівлі

МАСЛОЖИРОВИЙ КОМПЛЕКС

Читальний зал періодичних видань

МАТЕМАТИКА В ШКОЛАХ УКРАЇНИ

Відділ довузівської підготовки

МИР ПРОДУКТОВ

Читальний зал періодичних видань

МИР ТУРИЗМА

Галузевий відділ

МИР УПАКОВКИ

Читальний зал періодичних видань

МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ

Галузевий відділ

МОЛОКО І ФЕРМА

Читальний зал періодичних видань

МЯСНОЙ БИЗНЕС

Читальний зал періодичних видань

НАФТОГАЗОВА ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ

Галузевий відділ

НАШЕ ПТАХІВНИЦТВО

Читальний зал періодичних видань

ОСВІТА

Читальний зал періодичних видань

ОСВІТА УКРАЇНИ

Читальний зал періодичних видань

ОТЕЛЬЕР-РЕСТОРАТОР

Читальний зал періодичних видань

ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ

Читальний зал періодичних видань

ОХОРОНА ПРАЦІ

Кафедра БЖД

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

Читальний зал періодичних видань

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА В УКРАЇНІ

Інститут післядипломної освіти

ПОЖЕЖНА ТА ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА

Штаб цивільної оборони

ПРОБЛЕМЫ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Кафедра процесів, обладнання та енергетичного менеджменту

ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА

Галузевий відділ

ПРОФСПІЛКОВІ ВІСТІ

Профспілковий комітет

РЕСТОРАТОРЪ

Читальний зал періодичних видань

САД, ВИНОГРАД І ВИНО УКРАЇНИ

Читальний зал періодичних видань

СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ»

Читальний зал періодичних видань

СУЧАСНЕ ПТАХІВНИЦТВО

Читальний зал періодичних видань

ТВАРИННИЦТВО СЬОГОДНІ

Читальний зал періодичних видань

ТВАРИННИЦТВО УКРАЇНИ

Читальний зал періодичних видань

ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ

Галузевий відділ

ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ АПК

Кафедра процесів, обладнання та енергетичного менеджменту

УКРАЇНСЬКИЙ ТУРИЗМ

Галузевий відділ

УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА В ШКОЛІ

Відділ довузівської підготовки

УКРАЇНСЬКИЙ МАТЕМАТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Кафедра вищої математики

УПАКОВКА

Читальний зал періодичних видань

УРЯДОВИЙ КУР'ЄР

Читальний зал періодичних видань

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ

Бухгалтерська служба

ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВОДЫ

Кафедра технології питної води

ХІМІЯ

Відділ довузівської підготовки

ХЛЕБНЫЙ И КОНДИТЕРСКИЙ БИЗНЕС

Читальний зал періодичних видань

ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА ЗЕРНА

Читальний зал періодичних видань

ЭКОНОМИКА УКРАИНЫ

Читальний зал періодичних видань

ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИИ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

Галузевий відділ

ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА. ЗАКОНОДАВСТВО. ПРАВО

Юридичний відділ